Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3061. Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev, stran 5935.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) ministrica za kulturo določa
P R A V I L N I K
o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev
1. člen
1. V razvid medijev (v nadaljnjem besedilu: razvid) se na podlagi obvezne priglasitve vpisujejo vsi mediji, ki delujejo pod jurisdikcijo Republike Slovenije.
2. Izdajatelj medija mora zaradi vpisa v razvid priglasiti medij pri Ministrstvu za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pred začetkom izvajanja dejavnosti razširjanja programskih vsebin prek tega medija.
3. Razvid se vodi v obliki računalniške baze podatkov.
4. Izdajatelj ne sme razširjati programskih vsebin prek medija, ki ni vpisan v razvid.
2. člen
Ministrstvo vpiše medij v razvid na podlagi izdajateljevega pisnega predloga, ki mora vsebovati naslednje obvezne podatke:
– ime medija;
– ime ali firma in sedež oziroma stalno prebivališče izdajatelja;
– odgovorna oseba izdajatelja, kadar je izdajatelj pravna oseba;
– zvrst in časovni interval razširjanja medija;
– ime in priimek odgovornega urednika;
– sedež uredništva oziroma odgovornega urednika;
– način in predvideno območje razširjanja programskih vsebin;
– jezik razširjanja programskih vsebin;
– vire in način financiranja;
– podatke o osebah, ki imajo najmanj petodstotni lastniški ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja splošno-informativnega tiskanega dnevnika in tednika ter radijskega in televizijskega programa.
3. člen
1. Ime medija ne sme biti enako imenu drugega medija, ki je že vpisan v razvid. Kot enako ime se obravnava tudi takšno, ki se od drugega imena razlikuje le po nebistvenih sestavinah oziroma po nebistvenih pritiklinah glavnega dela imena.
2. Kadar je izdajatelj fizična oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik se kot njegov sedež v razvid vpiše njegovo stalno prebivališče.
3. Kot odgovorna oseba izdajatelja – pravne osebe se v razvid vpiše oseba, ki ima v skladu s pravnim aktom izdajatelja pooblastila vodenja oziroma upravljanja te pravne osebe.
4. Iz podatka o zvrsti medija mora biti razvidno, ali gre za tiskani medij, radijski ali televizijski program, elektronsko publikacijo oziroma za drugo konkretno obliko medija.
5. Iz podatka o časovnem intervalu razširjanja tiskanega medija mora biti razvidno, kolikokrat na teden, mesec, leto ali več let bo izšla posamezna izdaja.
6. Iz podatka o časovnem intervalu razširjanja radijskega in televizijskega programa mora biti razvidno, koliko dni v tednu in koliko ur na dan se bo predvidoma razširjal posamezni program.
7. Iz podatka o časovnem intervalu razširjanja elektronskih publikacij mora biti razvidno, na koliko časa se bodo predvidoma spreminjale oziroma dopolnjevale objavljene vsebine.
8. Podatek o jeziku razširjanja programskih vsebin mora v primerih, ko se v celoti ali deloma ne razširjajo v slovenščini oziroma niso prevedene v slovenščino, zajemati tudi kratko obrazložitev uporabe tujega jezika v skladu s 5. členom zakona o medijih (v nadaljnjem besedilu: zakon).
9. Iz podatkov o virih in načinu financiranja mora biti razvidno, kdo zagotavlja sredstva in na kakšen način se bodo predvidoma pokrivali stroški za razširjanje medija.
4. člen
1. Predlogu za vpis medija v razvid morajo biti priložena naslednja dokazila:
– dokazilo o vpisu v sodni register;
– temeljni pravni akt izdajatelja;
– programska zasnova.
2. Izdajatelj radijskega ali televizijskega programa mora predlogu za vpis priložiti tudi kopije pogodb, sklenjenih s kolektivnimi organizacijami za varstvo avtorske in sorodnih pravic na delih, ki se bodo radiodifuzno oddajala na njegovem programu.
5. člen
1. Dokazila o vpisu v sodni register ni treba predložiti izdajatelju, kadar je ustanovljen oziroma deluje na podlagi zakona ali drugega predpisa, ki ne zahteva vpisa v sodni register.
2. Temeljni pravni akt izdajatelja je pravni akt, ki določa način delovanja medija, način in pogoje za imenovanje in razreševanje odgovornega urednika, pravna razmerja med izdajateljem in uredništvom, osnovna medsebojna razmerja znotraj uredništva in stopnjo avtonomije uredništva pri urejanju razmerij znotraj uredništva.
6. člen
1. V programski zasnovi mora izdajatelj določiti namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča za delovanje medija.
2. Sestavni del programske zasnove radijskega in televizijskega programa je programska shema, ki določa:
– zvrsti programskih vsebin oziroma njihovo razvrstitev v posamezne sklope (npr. splošno-informativne, gospodarske, športne, kulturne, izobraževalne, literarne, zabavne itd.);
– predvidena količinska razmerja med posameznimi vsebinskimi sklopi;
– predviden maksimalni obseg oglaševalskih vsebin;
– obseg programskih vsebin lastne produkcije.
3. V programski zasnovi televizijskega programa mora biti predviden tudi obseg slovenskih avdiovizualnih del.
4. V programski zasnovi televizijskega programa mora biti v skladu z zakonom določen izhodiščni delež del evropske avdiovizualne produkcije in evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov.
5. Prejšnji odstavek ne velja za izdajatelje televizijskih programov iz 77., 79. in 80. člena zakona, če je posamezen program namenjen lokalnemu občinstvu in ni vključen v nacionalno programsko mrežo.
6. Izdajatelju televizijskega programa, specializiranega za TV prodajo ali za samooglaševanje iz 96. člena zakona, k predlogu za vpis medija v razvid ni treba predložiti programske zasnove.
7. člen
1. Ministrstvo mora medij vpisati v razvid, če je podana popolna vloga z vsemi obveznimi prilogami in so s strani predlagatelja izpolnjeni vsi z zakonom predpisani pogoji.
2. Ministrstvo mora v petnajstih dneh od prejema popolne vloge izdati odločbo o vpisu v razvid, ali pa v istem roku zahtevati dopolnitev predloga za vpis.
3. Predlagatelj mora dopolniti predlog v tridesetih dneh od prejema zahteve za dopolnitev, sicer ministrstvo izda sklep o zavrženju nepopolne vloge.
4. Če predlagatelj, ki je vložil popolno prijavo, ne izpolnjuje pogojev za vpis v razvid, ministrstvo izda odločbo o zavrnitvi vpisa.
8. člen
1. Izdajatelj mora o spremembi podatkov iz 2., 4. in 6. člena tega pravilnika in o prenehanju delovanja obvestiti ministrstvo v petnajstih dneh od spremembe oziroma od prenehanja.
2. V primeru, če ministrstvo ugotovi, da ga izdajatelj ni obvestil o spremembah iz prejšnjega odstavka, ukrepa prek pristojnega inšpektorja v skladu s 16. členom zakona.
3. V primeru, če izdajatelj ne obvesti ministrstva o prenehanju delovanja medija, ministrstvo na podlagi ugotovitve prenehanja izbriše medij iz razvida po uradni dolžnosti.
9. člen
1. Ministrstvo izbriše medij iz razvida v naslednjih primerih:
– če izdajatelj ne izpolnjuje več pogojev za vpis medija v razvid;
– če medij ne deluje več kot šest mesecev, razen kadar izhaja v daljših časovnih intervalih;
– če izdajatelj kljub pisnemu opozorilu nadaljuje s hudimi kršitvami zakonov;
– če izdajatelj radijskega ali televizijskega programa v štiriindvajsetih mesecih po vpisu v razvid ne pridobi dovoljenja za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti iz 105. člena zakona;
– če se izdajatelju radijskega ali televizijskega programa dovoljenje iz prejšnjega odstavka prekliče, oziroma mu preneha veljati.
2. Ministrstvo pred izbrisom radijskega ali televizijskega programa iz razvida od Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo zahteva, da v petnajstih dneh izda predhodno soglasje oziroma izdajo predhodnega soglasja zavrne.
3. Prejšnji odstavek ne velja v primerih iz zadnje alinee prvega odstavka tega člena.
4. Če Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo v roku iz drugega odstavka tega člena na zahtevo ministrstva ne odgovori, se šteje, da z izbrisom soglaša.
10. člen
1. Podatki iz razvida, določeni v 2. členu tega pravilnika, so dostopni vsakomur.
2. Določba prejšnjega odstavka ne velja za podatke o virih in načinu financiranja medijev ter za programsko zasnovo radijskega in televizijskega programa, ki še ni začel oddajati.
3. Dokazila iz 4. člena tega pravilnika so dostopna le osebam, ki izkažejo pravni interes, oziroma se glede vpogleda v dokumentacijo sklicujejo na ustrezno pravno podlago.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-105/01
Ljubljana, dne 27. junija 2001.
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

AAA Zlata odličnost