Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3128. Tržni red, stran 6010.

Na podlagi zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93), ter na podlagi drugega odstavka 28. člena in 29. člena pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93) ter 5. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97) in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 24. seji, dne 14. junija 2001 sprejel
T R Ž N I R E D
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tržni red ureja organizacijo in promet s kmetijskimi pridelki, proizvodi dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, proizvodi domače obrti, rabljenimi kmetijskimi stroji in drugimi rabljenimi predmeti na drobno na kmečki tržnici v Preboldu, predvsem pravice in obveznosti uporabnikov in upravljalca kmečke tržnice, lokacijo kmečke tržnice in pomožnih prostorov, obratovalni čas, tržne površine in prodajna mesta, prodajo blaga, nadzor prodaje in kvalitete blaga, vzdrževanje reda in snage ter stojnine in druge posebne storitve.
2. člen
Upravljalec kmečke tržnice v Preboldu je Občina Prebold (v nadaljnjem besedilu: upravljalec).
3. člen
Trgovanje na kmečki tržnici je prosto in se opravlja z določili tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom iz 1. člena.
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA
4. člen
Upravljalec kmečke tržnice ima naslednje pravice in dolžnosti:
1. skrbeti, da je ureditev in poslovanje kmečke tržnice usklajeno z veljavnimi predpisi,
2. organizirano vodi poslovanje na kmečki tržnici ter razporeja in oddaja v najem tržne površine prodajalcem,
3. skrbi za urejenost kmečke tržnice in manipulativnih površin, uporabnost tržne opreme, za čistočo in odstranjevanje odpadkov, ter za izvajanje zimske službe tržnih površin,
4. sklepa pogodbe s prodajalci kmečke tržnice,
5. pregleda ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za dovoljeno trgovanje na kmečki tržnici in izreka prepoved prodaje prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
6. nadzira kvaliteto blaga in izloča nekvalitetno blago, katerega prodaja zaradi slabe kvalitete ni dovoljena (gnilo, nečiščeno, mokro sadje in zelenjavo, oporečni prehrambeni izdelki itd.),
7. skrbi za vzdrževanje in posodobitev tržne opreme,
8. daje v najem tržne pripomočke oziroma opremo, potrebno za nemoteno poslovanje na kmečki tržnici.
III. LOKACIJA TRŽNICE IN SKLADIŠČ
5. člen
Lokacija kmečke tržnice je na prostoru ob Osnovni šoli v Preboldu in na drugih mestih, ki jih določi občinski svet v skladu z določili tega reda. Sanitarije so v zgradbi občinske uprave.
Kmečko tržnico sestavljajo nepokrite tržne površine.
Kmečka tržnica ni ograjena, ampak omejena s talnimi oznakami.
IV. OBRATOVALNI ČAS KMEČKE TRŽNICE
6. člen
Kmečka tržnica obratuje
a) letni čas od 1. 4. do 31. 10.
vsako prvo in tretjo soboto od 7.30 do 12. ure.
b) zimski čas od 1. 11. do 31. 3.
vsako prvo in tretjo soboto od 8.30 do 12. ure
7. člen
Uporabnikom tržnih površin (prodajalcem) ni dovoljeno podaljševanje obratovalnega časa kmečke tržnice določenega v 6. členu.
8. člen
Dovoz blaga na kmečko tržnico in potrebni parkirni režim ob kmečki tržnici ureja navodilo upravljalca.
V. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNA MESTA
10. člen
Tržne površine glede na namen uporabe:
– na prodajna mesta,
– na manipulativne površine.
11. člen
Prodajna mesta na kmečki tržnici so stalna in občasna.
Stalni so:
– prodajni boksi,
– stojnice z nadstreškom,
– prodajne mize.
Občasna so:
– dopolnilne prodajne mize na odprtem tržnem delu,
– občasna prodaja s tal (novoletne jelke, cvetje, sadike). Dopolnilne prodajne mize lahko namesti samo upravljalec po potrebi.
12. člen
Prodajalci na kmečki tržnici so stalni in občasni. Med stalne prodajalce se uvrščajo prodajalci, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto v sezoni vezano vsaj tri mesece. Drugi so občasni prodajalci.
Prodajna mesta dodeli prodajalcem upravljalec kmečke tržnice v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov:
a) stalnim prodajalcem – za določeno obdobje s pisno pogodbo,
b) občasnim prodajalcem – dnevno z ustno pogodbo, za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prodajni prostor, za kar se izkaže s potrdilom o plačilu pristojbine.
Prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da se bo ravnal po tržnem redu in ceniku storitev kmečke tržnice.
V primeru večjega števila možnih uporabnikov prodajnih mest lahko upravljalec izvede natečaj za njihovo oddajo v najem.
13. člen
Nepogodbeni prodajalci si lahko na svojo željo rezervirajo prosto prodajno mesto za določen čas le v primeru, če ima upravljalec kmečke tržnice na razpolago prodajna mesta za rezervacijo.
14. člen
Če prodajalec ne zasede pogodbenega ali rezerviranega odprtega prodajnega mesta do pričetka obratovalnega časa, lahko upravljalec na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca za tisti dan.
Plačani znesek najemnine ali rezervacije za tisti dan ostane upravljalcu.
15. člen
Najemnik – prodajalec ne sme najeto prodajno mesto oddati drugemu v uporabo oziroma v podnajem.
16. člen
Na prodajnem mestu – stojnici mora biti po zasedbi na vidnem mestu izobešen napis z navedbo imena in naslova prodajalca. Vsi njihovi prodajalci pa morajo nositi delovno haljo in imeti na prsih pripeto priponko z navedbo imena prodajalca ter priimkom in imenom prodajalca.
17. člen
Prodajalcu, ki ima s pogodbo dodeljeno prodajno mesto pa na tem prodajnem mestu brez predhodnega dogovora z upravljavcem kmečke tržnice ne prodaja v letnem času vsaj eno soboto v mesecu, lahko upravljalec kmečke tržnice pogodbo brez odpovednega roka razveljavi in dodeli prodajno mesto drugim prodajalcem.
18. člen
Inventar (kioski, stojnice ipd.), ki se uporablja na tržnici je lahko last upravljavca ali prodajalca, vendar morajo biti enotnega videza.
VI. PRODAJA BLAGA
19. člen
Prodajni pogoji za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov dopolnilne dejavnosti na kmetijah, proizvodov domače obrti, rabljenih kmetijskih strojev in drugih rabljenih predmetov so enaki za vse prodajalce.
Prednost prodaje imajo kmetijski pridelki in živila.
20. člen
Na trgu se trguje na drobno z naslednjim blagom lastne proizvodnje:
1. živila: žita in mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki, meso, perutnina in izdelki, ribe in izdelki, brezalkoholne pijače, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, zdravilna zelišča;
2. neživilski izdelki: cvetje, male živali in hrana za male živali, seme, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače obrti, galanterijsko blago za gospodinjstvo izdelano iz različnih materialov, oblačila, posteljno perilo, toaletno in kuhinjsko perilo, obutev, knjige, rabljeno blago, v skladu z določili pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln.
21. člen
Na trgu smejo prodajati v skladu z določili 23. člena tržnega reda:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo na drobno proizvode lastne proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– občani rabljene predmete,
– društva in humanitarne organizacije.
Kmetovalci in drugi posamezniki morajo imeti za prodajo svojega blaga veljavno potrdilo o lastni proizvodnji, ki ga izda pristojni organ za kmetijstvo in velja eno leto.
22. člen
Kmetovalci in drugi posamezniki lahko prodajajo sami njihovi ožji družinski člani ali od njih najeti delavci.
Če prodajajo zaposleni delavci, se morajo izkazati z ustreznimi dokumenti o zaposlitvi pri kmetovalcu ali drugemu posamezniku, za katerega prodajajo.
23. člen
Prodajalci na tržnici morajo biti zdravi in ne smejo imeti na nepokritih delih telesa bolezenske ali druge spremembe, ki vzbujajo pri kupcu odpor. Biti morajo starejši od 15 let.
24. člen
Prodajalci mlečnih izdelkov morajo biti na prodajnih mestih oblečeni v bele halje ali predpasnike in nositi bele narokavnike, na glavi pa morajo imeti belo pokrivalo.
Mlečne izdelke se sme prodajati samo v posebnem zaprtem prostoru na hlajenih prodajnih mestih (vitrinah) ter ločeno od drugih živil.
Mlečni izdelki so lahko v prometu le, če so od zdravih živali in pridobljeni v higienskih pogojih, za kar morajo prodajalci predložiti ustrezno potrdilo.
Prodajalci mlečnih izdelkov ne smejo iz higienskih razlogov istočasno prodajati tudi drugih kmetijskih pridelkov.
25. člen
Blago se sme prodajati samo s prodajnih mest, stojnic, miz in pultov. Blago za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla.
Prodaja blaga s tal je dovoljena le za lončarske, železne in lesene izdelke ter košarice s cvetlicami, cvetlice, novoletne jelke, ipd.
26. člen
Blago se mora praviloma sortirati po vrstah blaga.
Kmetijski pridelki se praviloma razvrščajo po kvaliteti blaga in se tudi cena določi in označi po kvaliteti blaga.
27. člen
Odprta prodajna mesta (stojnice, mize) morajo biti med prodajo neembaliranih prehrambenih proizvodov pogrnjena s polivinilom ali povoščenim platnom.
Vrsto in barvo pogrinjal določi upravljalec kmečke tržnice.
28. člen
Živa perutnina, kunci in male živali se smejo prodajati na kmečki tržnici na posebej določenem prodajnem mestu, ločeno od živil, in to v primernih kletkah ali košarah.
Živali, ki se prodajajo na tržnici je treba krmiti in napajati.
Klanje ali mučenje živali na tržnici je prepovedano.
Promet živali po tem členu je dovoljen le z veljavnim zdravstvenim potrdilom o zdravstvenem stanju živali.
O vsaki poginuli živali v prometu na tržnici mora odgovorna oseba na tržnici obvestiti pristojnega veterinarskega inšpektorja, za poginulo žival pa naročiti odvoz s tržnice pri veterinarsko higienski službi.
29. člen
Razstavljeno blago za prodajo mora biti vidno deklarirano in označeno s prodajno ceno.
Na kmečki tržnici se sme prodajati blago, ki ustreza predpisom o kvaliteti blaga. Živila morajo biti higiensko neoporečna.
30. člen
Prodajalci izdelkov domače obrti morajo imeti za vse svoje izdelke v prodaji na kmečki tržnici cenik.
31. člen
Zvišanje cen med tržnim dnevom je prepovedano. Prodajalci so praviloma dolžni izstaviti račun za prodano blago in na zahtevo kupca izmeriti blago s kontrolnimi merili.
Prodajalec je dolžan kupcu zaviti blago na običajen način.
32. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in z merili, ki so predpisana ali običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila, ki so v uporabi, morajo ustrezati zahtevam zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 1/95) in postavljena tako, da imajo kupci vpogled v merjenje blaga.
33. člen
Na kmečki tržnici je prepovedano prodajati:
1. vse vrste neustekleničenih alkoholnih in brezalkoholnih pijač,
2. nepakirane in nedeklarirane testenine in olja,
3. nepasterizirano in nepakirano mleko, sokove, kis ipd.,
4. razbita, natrta in umazana jajca,
5. zelenjavo, ki ni sveža in očiščena ali, ki je preveč mokra, namrznjena, neprijetnega vonja, uvela ali kako drugače neprimerna za prehrano,
6. sadje, ki ni zrelo, ni sveže ali je umazano, nagnito obtolčeno ali napadeno od karantenskih škodljivcev in bolezni,
7. gobe, ki so pogojno užitne, prestare, črvive, nagnite in ki niso vpisane v seznamu užitnih gob,
8. izdelke živalskega izvora zasebnih proizvajalcev, razen mlečnih izdelkov, medu in jajc,
9. živali, razen žive perutnine, kuncev in malih živali,
10. semena in sadike zasebnih proizvajalcev brez deklaracije,
11. drevesca, cvetlice in njene dele, ki so z zakonom zaščitene,
12. prehrambene proizvode iz krajev, ki so uradno razglašeni za okužene,
13. meso in mesne izdelke (razen v posebej urejenem prostoru).
VII. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA
34. člen
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo:
1. pristojne inšpekcije v okviru pristojnosti,
2. organi za notranje zadeve,
3. pristojni delavci občinske uprave.
35. člen
Delavci občinske uprave so dolžni sodelovati z delavci pristojnih inšpekcijskih služb in organov za notranje zadeve ter jih o kršitvah in drugih nepravilnostih redno obveščati.
36. člen
Kupci in prodajalci lahko sporočajo svoje ugotovitve in pripombe v primeru pomembnejših kršitev tržnega reda občinski upravi z vpisom v pritožno knjigo.
VIII. SKLADIŠČENJE BLAGA
37. člen
Skladiščenje blaga na tržnih površinah ni dovoljeno. Po končanem obratovalnem času kmečke tržnice morajo prodajalci neprodano blago odstraniti iz tržnih površin.
38. člen
Hitro pokvarljivo blago mora lastnik odstraniti iz kmečke tržnice takoj ko so vidni znaki kvarjenja, v nasprotnem primeru ga mora odstraniti upravljavec na stroške lastnika blaga.
O odstranitvi mora biti napisan zapisnik.
IX. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
39. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih stojnicah in sproti odnašati v zabojnike (kontejnerje) za ločeno zbiranje odpadkov nepovratno prazno embalažo, papir, oporečne pridelke in proizvode ter druge odpadke. Kolikor prodajalci tega ne bodo opravljali, bo to storil upravljalec tržnice na njihove stroške.
40. člen
V primeru, da prodajalci pustijo neprodano blago izven prodajnega časa na tržnih površinah, ga lahko upravljalec kmečke tržnice odstrani na stroške prodajalca.
41. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so čisti, primerno oblečeni, da niso vinjeni, preglasni, nedostojnega vedenja in da ne kršijo tržnega reda ter javnega reda in miru.
Kdor na kmečki tržnici krši tržni red ter javni red in mir, se ga na to opozori, oziroma se mu izda pismeni opomin. V primeru ponovne kršitve pa se mu lahko začasno prepove prodaja. V primeru hujših kršitev tržnega reda ali javnega reda in miru oziroma po prejemu tretjega pismenega opomina v koledarskem letu se mu prepove prodaja na kmečki tržnici.
Upravljalec je dolžan arhivirati in voditi evidenco izdanih opominov.
Dokazi o kršitvi tržnega reda ali javnega reda in miru morajo biti zapisniško ugotovljeni od delavcev občinske uprave.
Morebitne pritožbe rešuje pristojni organ upravljalca.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
Eventuelne že vnaprej plačane tržne pristojbine se v takem primeru ne vračajo.
Prodajalca ali drugo osebo, ki ji je prepovedana prisotnost na kmečki tržnici, pa se sama ne odstrani, odstranijo pristojni organi. Delavci upravljalca so dolžni takoj obvestiti pristojne organe, če na tržnici opazijo sumljive osebe (prekupčevalce, osebe z nenormalnim vedenjem itd.).
42. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče mora upravljalec:
– čistiti prodajne površine in opremo,
– prazniti posode za odpadke in skrbeti za njihov reden odvoz,
– v poletnem času kmečko tržnico izpirati z vodo, po potrebi pa tudi razkužiti.
43. člen
Na kmečki tržnici in drugih tržnih površinah je prepovedano:
1. pranje blaga, ki je namenjeno za prodajo,
2. kupcem otipavanje in prebiranje živil,
3. zavijanje prodanega blaga – živil v tiskan in nečist papir,
4. nelojalno obnašanje prodajalcev,
5. voditi pse,
6. pljuvanje po tleh,
7. vožnja s kolesi, mopedi in podobnimi vozili in parkiranje,
8. uporaba nežigosanih merilnih uteži in tehtnic,
9. nesnaževanje in poškodovanje inventarja last upravljalca tržnice,
10. samovoljno zasesti prodajno mesto in prestavljati prodajne stojnice in mize,
11. medsebojno prepiranje prodajalcev, samovoljno postavljanje raznih reklam in nadstreškov ter predelava in dodelava tržne opreme,
12. metanje odpadkov,
13. založiti poti med stojnicami ali okoli stojnic z blagom tako, da je oviran prehod,
14. obešanje blaga na stebre tržnice in stebre stojnic,
15. vstop vinjenim osebam,
16. uživanje alkoholnih pijač prodajalcem in drugim osebam,
17. poležavanje in posedanje na prodajnih mestih,
18. storiti kakršnokoli dejanje, s katerim se krši javni red in mir ter čistoča, žali in ovira pri delu delavce občinske uprave, zavlačuje ali odklanja plačilo stojnine in posebnih storitev,
19. prekupčevanje.
44. člen
Kdor parkira na tržnih površinah motorna in druga vozila pa nima posebnega dovoljenja za parkiranje se mu lahko vozilo odstrani s tržnih površin po pristojnem organu na stroške uporabnika vozila.
X. PRISTOJBINE IN DRUGE STORITVE
45. člen
Storitve in pristojbine za uporabo tržnih miz in tržnih površin ter uporabo tržne opreme zaračunava upravljalec na podlagi odloka o komunalnih taksah (cenika storitev).
(Cene) takse za uporabo prodajnih mest oziroma tržnih površin se zaračunavajo na podlagi zasedbe prodajne površine in vrste blaga v skladu (cenikom storitev) z odlokom o komunalnih taksah in pristojbin upravljalca.
Za prodajno mesto, za katerega se zaračunava stojnina, in najemnina se šteje dejansko uporabljena prodajna in manipulativna površina.
Upravljalec tržnice mora prodajna mesta in pristojbine za prodajna mesta razvrstiti po kategorijah in conah.
46. člen
Nepogodbeni prodajalci morajo svoje mesečne obveznosti (rezervacije, uporabo inventarja ipd.) poravnati mesečno vnaprej do 5. v mesecu za tekoči mesec oziroma v skladu z odlokom o komunalnih taksah, pogodbeni prodajalci pa v rokih, ki so navedeni v pogodbi.
47. člen
Prodajalec je dolžan potrdilo o plačilu stojnine in drugih storitev čuvati do odhoda s prodajnega mesta oziroma do konca obratovalnega časa kmečke tržnice. Na zahtevo pooblaščene osebe je prodajalec dolžan pokazati potrdilo o plačilu stojnine ali drugih storitev. Prodajalec, ki ne predloži pri pregledu (kontroli) potrdila o plačilu na vpogled mora plačati določeno stojnino ali drugo storitev.
48. člen
Inventar si lahko prodajalec izposodi v obratovalnem času kmečke tržnice, za kar se vodi posebna evidenca. Inventar kmečke tržnice se sme uporabljati samo za potrebe kmečke tržnice.
Prodajalec mora po končanem obratovalnem času kmečke tržnice izposojeni inventar očiščen vrniti upravljavcu.
V primeru, da prodajalec prevzeti inventar izgubi ali po svoji krivdi poškoduje, mora plačati vso nastalo škodo.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
(Ceno) takso stojnine in drugih storitev na predlog odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe potrjuje Občinski svet občine Prebold.
Določbe tržnega reda, ki urejajo plačilo stojnine in drugih storitev se za nedoločen čas ne uporabljajo. O pričetku uporabe teh določb odloči občinski svet na predlog odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe Občinski svet občine Prebold.
50. člen
Za izvajanje tržnega reda na kmečki tržnici je zadolžen upravljalec. Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje poslovanje in promet blaga na kmečki tržnici po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.
Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarja prodajalec (kmetovalec, drugi posameznik).
51. člen
Upravljalec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tržnega reda predvsem zaradi:
– neurejenosti na prodajnem mestu oziroma prostoru (odmetavanje odpadkov ipd.),
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, za katere nima ustreznega dovoljenja,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljalca,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitev prodajnega mesta,
– parkiranje vozil na nedovoljenih mestih in drugih primerih, ki vplivajo na slab videz in urejenost kmečke tržnice oziroma pomenijo samovoljno in nespodobno ravnanje ter druge kršitve tržnega reda in predpisov, ki urejajo poslovanje na kmečki tržnici,
– neplačevanje tržnih pristojbin,
– če odda prodajno mesto drugemu prodajalcu.
52. člen
Tržni red velja tudi za vse nove tržne površine in objekte, ki jih bo upravljalec dal v uporabo po sprejetju tega tržnega reda.
53. člen
Tržni red mora upravljalec po uveljavitvi izobesiti na vidnem mestu na kmečki tržnici in ga ob prvem nastopu prodaje izročiti vsakemu prodajalcu.
54. člen
Ta tržni red začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-10
Prebold, dne 14. junija 2001.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost