Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3141. Navodilo o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za kemikalije, stran 6023.

Za izvajanje 44. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravje
N A V O D I L O
o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za kemikalije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odločbe o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami (v nadaljnjem besedilu: seznam) izdaja Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad).
2. člen
Odločbe iz prejšnjega člena izdaja urad na podlagi vloge ter predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih s splošnimi in posebnimi predpisi ter z zakonom o kemikalijah (v nadaljnjem besedilu: zakon). Predlagatelj mora izpolnjevati pogoje iz 44., 45., 46., 47. in 48. člena zakona.
3. člen
Vlogo za vpis v seznam vloži pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) pri uradu.
Predlagatelj mora uradu sporočiti vsako spremembo, ki bi utegnila vplivati na izpolnjevanje pogojev za vpis v seznam.
II. IZDAJA ODLOČBE O VPISU V SEZNAM
4. člen
Vloga
Vloga predlagatelja za vpis v seznam, ki ga vodi urad, mora vsebovati izpolnjen obrazec iz priloge tega navodila in dokazila iz 6., 7., 8. in 9. člena tega navodila.
5. člen
Dokazila
Dokazilo o zaposlitvi odgovorne osebe je lahko pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu, ali delovršna pogodba civilnega prava.
Potrdilo o opravljenem preskusu znanja odgovorne osebe se nanaša na preskus znanja na podlagi pravilnika o načinu, vsebini in času opravljanja preskusa znanja za odgovorne osebe iz drugega odstavka 45. člena zakona o kemikalijah, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 73/99).
Dokazilo o tem, da so delavci usposobljeni za ravnanje z nevarnimi kemikalijami je potrdilo na podlagi pravilnika o usposabljanju in preverjanju znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 22/01).
Izjava o tem, da ima predlagatelj izdelano in sprejeto izjavo o varnosti po predpisih o varnosti in zdravju pri delu je izjava o varnosti, oziroma interni akt po drugem odstavku 17. člena pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Uradni list RS, št. 30/00).
Dokazilo o izpolnjevanju sanitarno-tehničnih pogojev za promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij je zapisnik o pregledu, oziroma ugotovitev zdravstvenega inšpektorja o izpolnjevanju pogojev.
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev o ravnanju z odpadki je pogodba s pooblaščenim zbiralcem ali odstranjevalcem, oziroma predelovalcem nevarnih odpadkov in potrdilo o vpisu zbiralca v evidenco zbiralcev odpadkov, oziroma dovoljenje odstranjevalca oziroma predelovalca za odstranjevanje ali predelavo nevarnih odpadkov na podlagi pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01).
6. člen
Proizvodnja, promet na debelo, uporaba zelo strupenih (T+) in strupenih (T) kemikalij
Predlagatelji, ki proizvajajo nevarne kemikalije, jih uvažajo za potrebe lastne proizvodnje, oziroma za nadaljnjo prodajo, distributerji, in predlagatelji, ki nevarne kemikalije izvažajo, morajo vlogi priložiti naslednja dokazila:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev, iz katerega je razvidno, da ima predlagatelj sedež v Republiki Sloveniji in iz katerega so razvidne dejavnosti, za opravljanje katerih je registriran, oziroma odločbo upravnega organa, ki izkazuje dovoljenje za opravljanje dejavnosti in statistično matično številko iz Poslovnega registra Slovenije,
– dokazilo o izobrazbi odgovorne osebe, dokazilo o zaposlitvi odgovorne osebe in potrdilo o opravljenem preskusu znanja odgovorne osebe,
– potrdilo o usposobljenosti delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami,
– dokazilo o izpolnjevanju sanitarno-tehničnih pogojev za proizvodnjo oziroma promet nevarnih kemikalij,
– izjavo o tem, da ima predlagatelj izdelano in sprejeto izjavo o varnosti po predpisih o varnosti in zdravju pri delu,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev o ravnanju z odpadki.
Predlagatelji, ki pri opravljanju dejavnosti uporabljajo kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo vlogi priložiti vsa dokazila iz prejšnjega odstavka, razen dokazil o izobrazbi, zaposlitvi in opravljenem preskusu znanja odgovorne osebe za promet z nevarnimi kemikalijami.
Če predlagatelj opravlja promet na način, da blago dostavi neposredno v skladišče kupca brez vmesnega skladiščenja in nima lastnih ali najetih skladiščnih prostorov, mora vloga vsebovati:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev, iz katerega je razvidno, da ima predlagatelj sedež v Republiki Sloveniji in iz katerega so razvidne dejavnosti, za opravljanje katerih je registriran, oziroma odločbo upravnega organa, ki izkazuje dovoljenje za opravljanje dejavnosti in statistično matično številko iz Poslovnega registra Slovenije,
– dokazilo o izobrazbi odgovorne osebe, dokazilo o zaposlitvi odgovorne osebe in potrdilo o opravljenem preskusu znanja odgovorne osebe,
– izjavo o tem, da ima predlagatelj izdelano in sprejeto izjavo o varnosti po predpisih o varnosti in zdravju pri delu,
– izjava predlagatelja, da promet opravlja izključno na način, da blago dostavi neposredno v skladišče kupca.
7. člen
Specializirane trgovine
Predlagatelji, ki opravljajo promet na drobno v specializiranih trgovinah morajo vlogi priložiti naslednja dokazila:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev, iz katerega je razvidno, da ima predlagatelj sedež v Republiki Sloveniji in iz katerega so razvidne dejavnosti, za opravljanje katerih je registriran, oziroma odločbo upravnega organa, ki izkazuje dovoljenje za opravljanje dejavnosti in statistično matično številko iz Poslovnega registra Slovenije,
– dokazilo o izobrazbi odgovorne osebe, dokazilo o zaposlitvi odgovorne osebe in potrdilo o opravljenem preskusu znanja odgovorne osebe,
– dokazilo o izpolnjevanju sanitarno-tehničnih pogojev za proizvodnjo oziroma promet nevarnih kemikalij za vse poslovne enote,
– izjavo o tem, da ima predlagatelj izdelano in sprejeto izjavo o varnosti po predpisih o varnosti in zdravju pri delu,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev o ravnanju z odpadki.
8. člen
Trgovine z mešanim blagom
V primeru, da predlagatelj opravlja samo promet na drobno v trgovinah z mešanim blagom, je dolžan vlogi priložiti:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev, iz katerega je razvidno, da ima predlagatelj sedež v Republiki Sloveniji in iz katerega so razvidne dejavnosti, za opravljanje katerih je registriran, oziroma odločbo upravnega organa, ki izkazuje dovoljenje za opravljanje dejavnosti in statistično matično številko iz Poslovnega registra Slovenije,
– dokazilo o izpolnjevanju sanitarno-tehničnih pogojev za proizvodnjo oziroma promet nevarnih kemikalij za vse poslovne enote,
– izjavo o tem, da ima predlagatelj izdelano in sprejeto izjavo o varnosti po predpisih o varnosti in zdravju pri delu,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev o ravnanju z odpadki.
9. člen
Najem skladiščnih prostorov
V primeru najema skladiščnih prostorov je predlagatelj dolžan vlogi priložiti pogodbo o najemu.
Predlagatelj, ki svojo dejavnost opravlja v najetih skladiščnih prostorih, z najeto delovno silo ali s pogodbenimi izvajalci, lahko izpolnjevanje pogojev dokaže sam, ali pa v svoji vlogi predloži dokazila najemodajalca, oziroma pogodbenega izvajalca. Predlagatelj lahko namesto svojih, predloži naslednja dokazila najemodajalca:
– potrdilo o usposobljenosti delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami,
– izjavo o tem, da ima predlagatelj izdelano in sprejeto izjavo o varnosti po predpisih o varnosti in zdravju pri delu.
10. člen
Trgovine z nevarnimi kemikalijami in fitofarmacevtskimi sredstvi
Predlagatelji, ki opravljajo promet v trgovinah, kjer se prodajajo nevarne kemikalije in fitofarmacevtska sredstva in so že vpisani v evidenco pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo promet s fitofarmacevtskimi sredstvi pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v vlogi navedejo, katera dokazila in kdaj so bila predložena omenjenemu organu. Predlagatelj vlogi priloži samo manjkajoča dokazila iz 6.,7., 8. in 9. člena tega navodila.
11. člen
Pogojni vpis
Predlagatelj, ki ne more predložiti vseh dokazil iz 6., 7., 8. in 9. člena tega navodila in je na dan uveljavitve zakona že opravljal dejavnost, se pogojno vpiše v seznam za čas, ki ga določi urad, v katerem mora predložiti vsa manjkajoča dokazila.
Predlagatelj, ki v določenem roku ne izpolni določenih pogojev, urad po uradni dolžnosti izbriše iz seznama.
III. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati navodilo o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, ki ga vodi Urad za kemikalije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/00 in 73/00).
Vsi postopki vpisa v seznam, ki so se začeli po navodilu iz prejšnjega odstavka, se nadaljujejo po določbah tega navodila.
13. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5813-9/01
Ljubljana, dne 5. julija 2001
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost