Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3074. Pravila igre na srečo »PRVE STAVE«, stran 5971.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95; v nadaljnjem besedilu: ZIS) in drugega odstavka 7. člena poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Cigaletova 15, na seji dne 26. 6. 2001 sprejela
P R A V I L A
igre na srečo »PRVE STAVE«
1. člen
Po teh pravilih prireja Športna loterija in igre na srečo d. d., Cigaletova 15, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prireditelj) igro na srečo športne stave, imenovano PRVE STAVE (v nadaljnjem besedilu: stave).
2. člen
Kupci oziroma imetniki stavnih listkov so osebe, ki na osnovi teh pravil sprejmejo ponudbo prireditelja, in to dokažejo z dokumentom o vplačilu stave (v nadaljnjem besedilu: udeleženec). Vsi dokumenti se pred izpisom stavnega listka zapišejo na magnetni medij prireditelja.
Dokument o vplačilu stave je stavni listek (v nadaljnjem besedilu: listek), ki ima vse elemente določene v 8. členu teh pravil.
3. člen
Stave prireditelj sprejema na prodajnih mestih (v nadaljnjem besedilu: stavnicah), telefonu in internetu. Udeleženec, ki stavi po telefonu ali internetu, mora pri prireditelju odpreti svoj konto. Za odprtje konta mora udeleženec izpolniti pristopno izjavo in vplačati začetni znesek. Konto lahko odprejo samo osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji odprt račun pri banki ali hranilnici.
Udeleženec lahko stavi po telefonu ali internetu, ko prireditelj prejme podpisano pristopno izjavo in vplačilo. Vse podatke iz pristopne izjave in konta prireditelj obravnava kot poslovno skrivnost.
4. člen
Pravila so obvezujoča za prireditelja in druge osebe, ki jih prireditelj pooblasti za posamezna dejanja pri prirejanju igre, osebe, pooblaščene za sprejem stav in izplačilo dobitkov za stave (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) ter za udeležence, ki že s samim vplačilom stave priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.
Pravila prireditelj objavi v javnem glasilu, udeležencem pa so na vpogled povsod, kjer se sprejemajo stave.
5. člen
Prireditelj sprejema stave na izide športnih tekmovanj (v nadaljnjem besedilu: dogodek).
6. člen
Prireditelj sprejema stave na dogodke, ki so objavljeni na stavni listi. Vsak dogodek na stavni listi ima določeno razmerje (v nadaljnjem besedilu: kvota), ki jo določi prireditelj. Višino kvote za vsak dogodek določi prireditelj po prostem preudarku, upoštevaje informacije o ekipi ali posamezniku, ki sodeluje v posameznem dogodku. Vrednost dobitka na posameznem listku se izračuna z množenjem kvot dogodkov na listku in višino vplačila.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko prireditelj za posamezne vrste dogodkov sprejema stave, kjer je vrednost dobitka odvisna od prejetih vplačil in števila pravilno napovedanih izidov. Način prirejanja igre za te vrste stav prireditelj predpiše in objavi kot dodatek k pravilom.
Skupna vrednost dobitkov bo znašala najmanj 40% od vrednosti prejetih vplačil za stave.
7. člen
Prireditelj pred vsakim začetkom sprejemanja stav javno objavi stavno listo.
Stavna lista vsebuje najmanj naslednje podatke:
– datum in čas sprejema stav,
– številka in vrsta dogodka,
– višina kvote za vsak tip dogodka.
Podatki na stavni listi so informativnega značaja. V primeru napake ali spremembe na stavni listi prireditelj upošteva podatke, ki so podani v trenutku sklepanja stave.
8. člen
Pri vplačilu stave prejme udeleženec listek ali si ga glede na tehnologijo stavljenja sam izpiše, na katerem so navedeni najmanj naslednji podatki:
– naslov prireditelja,
– skrajšano ime igre,
– številka ponudbe,
– datum in ura vplačila,
– številke dogodkov oziroma tekmovalnih parov,
– dogodki oziroma tekmovalci,
– tip in kvota za vsak posamezni dogodek,
– skupni zmnožek kvot,
– vrednost vplačila in vrednost morebitnega dobitka,
– številka listka,
– datum zadnjega dneva za izplačilo dobitka.
9. člen
Prireditelj za posamezne dogodke prireja različne stave, ki so odvisne od vrste dogodka.
Za posamezne vrste dogodkov so možne stave na:
– zmagovalca dogodka (tip 1 zmaga gostitelja, tip 0 neodločen izid, tip 2 zmaga gosta, ali kombinacija tipov 10, 02 in 12),
– na zmagovalca dogodka s handicapom (postavljena prednost ene od ekip),
– točen delni ali končni rezultat dogodka,
– uvrstitev med prve tri (1-3),
– zmaga posameznika (Z),
– vrstni red (primer 1., 2., 3.),
– prvi zadetek na dogodku (ekipa ali igralec),
– na skupno število doseženih zadetkov,
– kombinacijo različnih dogodkov.
10. člen
Na posameznem listku lahko stavimo na tri ali največ šestnajst dogodkov, ki so objavljeni na stavni listi. Prireditelj lahko, glede na zanimivost posameznega dogodka, sprejema stave tudi na manj kot tri dogodke, kar pa je na stavni listi posebej označeno. Pri kombiniranju dogodkov za vplačilo stav, lahko prireditelj omeji število in vrsto dogodkov. Prireditelj lahko omeji število vplačil za stave z enakimi tekmovalnimi pari in tipi.
Vplačane stave udeleženec ne more spreminjati ali razveljaviti. Stava, sprejeta na stavnici, se šteje kot vplačana stava. Stava, sprejeta po telefonu, se šteje kot vplačana, ko sprejemalec stave po potrditvi stave s strani udeleženca, vpisano stavo dokončno potrdi. Stava, sprejeta preko interneta, se šteje kot vplačana stava.
Udeleženec ima pravico do izplačila dobitka, če je pravilno napovedal tip vseh dogodkov na listku. Za stavo, ki je nična, se obračuna kvota 1,0. V primeru, da so stave na listku za vse dogodke nične, ima udeleženec pravico do povračila vplačanega zneska.
Prodajalec na stavnici mora zavrniti izplačilo dobitka, če je v bazi podatkov predloženi stavni listek že označen kot izplačani dobitek, če listek ni zapisan na magnetnem mediju prireditelja ali če listek ni verodostojen. V tem primeru mora udeleženec izplačilo morebitnega dobitka uveljaviti na sedežu prireditelja. Če prireditelj ugotovi nepravilnosti pri stavljenju, udeleženec nima pravice do dobitka.
11. člen
Minimalno vplačilo za posamezni listek je 200 tolarjev.
Maksimalno vplačilo za posamezni listek je določeno tako, da dobitek pri izbrani kvoti ne more preseči maksimalnega dobitka 1,000.000 tolarjev.
Pri posameznih vrstah dogodkov prireditelj lahko določi tudi večjo vrednost maksimalnega dobitka za posamezni listek, vendar ne več kot 10,000.000 tolarjev.
Ne glede na višino maksimalnega dobitka za posamezni listek, je z aktom prireditelja, ki ga potrdi nadzorni organ, določeno maksimalno vplačilo za posamezni listek. Maksimalno vplačilo za posamezni listek prireditelj javno objavi.
V primeru, da z minimalnim vplačilom na enem stavnem listku presežemo maksimalni dobitek, se stava ne sprejme.
12. člen
Če prireditelj ugotovi, da je prišlo do napake ali zlorabe na stavni listi ali pri vplačilu, zavrne vplačilo stave.
Če udeleženec želi vplačati večji znesek za stave, kot je določeno z aktom prireditelja, mora prodajalec pred sprejemom stav pridobiti potrditev (avtorizacijo) takšnega vplačila pri prireditelju.
Vplačilo za stave, ki ni v skladu z akti prireditelja, se lahko omeji ali zavrne.
13. člen
Prireditelj zaključi s sprejemanjem stav za posamezne dogodke v času, ki je določen na stavni listi. Vsi datumi in časi, ki jih objavi prireditelj, se lahko v času sprejemanja stav spremenijo. Prireditelj pri sestavi stavne liste upošteva čas, ki ga objavi ustrezna športna zveza. Po obdelavi rezultatov prireditelj na stavnih mestih objavi rezultate končanih dogodkov.
Med sprejemanjem stav ima prireditelj pravico do spremembe kvote. V trenutku, ko je stava potrjena in vplačana, je kvota obvezna za udeleženca in prireditelja, ne glede na naknadno spremembo, razen če je stava nična.
14. člen
Za pravilno napovedane stave prireditelj upošteva dogodke, pri katerih so bila upoštevana naslednja določila:
NOGOMET
Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (praviloma 90 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa (npr. stava na prvi polčas, prvi zadetek...). Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0. Če ekipa ali tekmovalec odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
Pri stavah na skupno število doseženih zadetkov se upoštevajo zaporedne številke dogodkov, na katerih je doseženih največ zadetkov. V primeru, da je na dveh ali več dogodkih doseženo enako število zadetkov, ima prednost dogodek, na katerem je gostujoča ekipa dosegla več zadetkov. Če je tudi pri prednosti gostujoče ekipe enako število zadetkov, ima prednost dogodek z manjšo zaporedno številko. Če je dogodek prekinjen pri rezultatu 0:0, je stava nična in se obračuna kvota 1,0. Pri prekinitvi dogodka z že doseženimi zadetki, se upoštevajo zadetki v dogodku do prekinitve.
Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava zgubljena.
Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega tekmovalca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, se v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih tekmovalcev dosežejo enako število zadetkov, šteje za zmagovalca dogodka ekipo ali tekmovalca z nižjo številko dogodka na stavni listi.
KOŠARKA
Za posamezen rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (praviloma 40 ali 48 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa (npr. stava na prvo četrtino, prvi zadetek...). Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva. Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0. Če ekipa ali tekmovalec odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava zgubljena.
Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega tekmovalca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, se v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih tekmovalcev dosežejo enako število zadetkov, šteje za zmagovalca dogodka ekipo ali tekmovalca z nižjo številko dogodka na stavni listi.
ROKOMET
Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (praviloma 60 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa (npr. stava na prvi polčas, prvi zadetek...).Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0. Če ekipa ali tekmovalec odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava zgubljena.
Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega tekmovalca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, se v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih tekmovalcev dosežejo enako število zadetkov, šteje za zmagovalca dogodka ekipo ali tekmovalca z nižjo številko dogodka na stavni listi.
HOKEJ
Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (praviloma 60 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa (npr. stava na prvo tretjino, prvi zadetek…). Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0. Če ekipa ali tekmovalec odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava zgubljena.
Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega tekmovalca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, se v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih tekmovalcev dosežejo enako število zadetkov, šteje za zmagovalca dogodka ekipo ali tekmovalca z nižjo številko dogodka na stavni listi.
RUGBY
Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (praviloma 80 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa (npr. stava na prvi zadetek...). Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0. Če ekipa ali tekmovalec odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava zgubljena.
Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega tekmovalca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, se v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih tekmovalcev dosežejo enako število zadetkov, šteje za zmagovalca dogodka ekipo ali tekmovalca z nižjo številko dogodka na stavni listi.
ODBOJKA
Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, določen s prvo uradno razglasitvijo, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida (npr. stava na prvi niz...). Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
Če je dogodek odpovedan, preložen ali prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida. Če je stava odvisna od končnega izida in se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0. Če ekipa ali tekmovalec odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava zgubljena.
Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega tekmovalca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, se v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih tekmovalcev dosežejo enako število zadetkov, šteje za zmagovalca dogodka ekipo ali tekmovalca z nižjo številko dogodka na stavni listi.
TENIS
Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, določen s prvo uradno razglasitvijo, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida (npr. stava na prvi niz...). Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
V primeru, če sta tekmovalca predčasno končala dogodek zaradi odstopa enega od tekmovalcev (poškodba, predaja...), se šteje nasprotnik za zmagovalca in se upošteva igrana kvota.
Če je dogodek odpovedan, preložen ali prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida. Če je stava odvisna od končnega izida in se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0. Če ekipa ali tekmovalec odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava zgubljena.
SMUČANJE
Za rezultat dogodka se vedno upošteva vrstni red, določen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja, se obračuna kvota 1,0.
V primeru, da je tekma prekinjena ali preložena in v 48 urah ni ponovno izvedena na istem terenu, se obračuna kvota 1,0. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku.
Če je tekma v 48 urah izvedena na istem terenu, se upoštevajo igrane kvote.
Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava zgubljena.
TEKMOVANJE S KONJI, AVTOMOBILI, MOTORJI, ČOLNI IN KOLESI
Za rezultat dogodka se upošteva končni vrstni red, določen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
Če je dogodek odpovedan ali preložen in se ni ponovno začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0. Če je dogodek odpovedan pred začetkom zaradi odstopa enega od tekmovalcev, se obračuna kvota 1,0. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja, se obračuna kvota 1,0. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku.
Če se je dogodek ponovno začel na istem tekmovališču v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava zgubljena.
BORILNI ŠPORTI
Za zmagovalca dogodka se upošteva tekmovalec, ki je po koncu borbe razglašen za zmagovalca.
V primeru, če sta tekmovalca predčasno končala dvoboj zaradi odstopa enega od tekmovalcev (poškodba, predaja...), se šteje nasprotnik za zmagovalca in se upošteva igrana kvota.
Če je dogodek odpovedan pred začetkom dvoboja zaradi odstopa enega od tekmovalcev, se obračuna kvota 1,0. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku.
Če je dogodek prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.
Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava zgubljena.
ATLETIKA
Za rezultat dogodka se upošteva končni rezultat, določen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.
Če je dogodek prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote. Če je dogodek odpovedan pred začetkom zaradi odstopa enega od tekmovalcev, se obračuna kvota 1,0. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava zgubljena.
GOLF
Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, ki je določen s prvo uradno razglasitvijo (ta velja tudi v primeru, če igrajo le na 15 od 18 lukenj). Nobena kasnejša sprememba ali odločitve komisije ali posameznika se ne upošteva.
Če je dogodek odpovedan ali preložen in se ni ponovno začel v 48 urah, se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote. Če je dogodek odpovedan pred začetkom zaradi odstopa enega od tekmovalcev, se obračuna kvota 1,0. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku.
V primeru spremembe kraja dogodka, ki jih ni napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.
Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava zgubljena.
Če se je spremenil čas začetka dogodka in ta sprememba ni upoštevana v stavni listi, se za vsa vplačila, sprejeta po začetku dogodka, obračuna kvota 1,0.
15. člen
Prireditelj najkasneje v 24 urah po odigranem dogodku objavi tip in rezultat dogodka. Rezultate končanih dogodkov prireditelj objavi na vseh stavnicah in na internetu. Pri izplačilu dobitka se upošteva rezultat, ki je zapisan na magnetnem mediju prireditelja.
16. člen
Na podlagi objave rezultatov dogodkov, prireditelj izplačuje dobitke za pravilne stave. Pri izplačilu stave mora udeleženec osebi, ki izplačuje dobitke, izročiti listek, na katerem morajo biti izpisani dogodki s pravilnimi stavami in elementi, ki so navedeni v 8. členu teh pravil.
Listke z dobitki izplačujejo prodajalci v stavnicah in prireditelj na svojem sedežu v Ljubljani, Cigaletova 15. Dobitke za stave, ki so bile sprejete po telefonu in internetu, prireditelj po obdelavi rezultatov objavi in nakaže na konto udeleženca, ki ima dobitek.
Pri dobitkih, za katere je predpisano plačilo davka na dobitek od iger na srečo, je višina davka že izpisana na listku, in v primeru dobitka, se vrednost dobitka ustrezno zmanjša. Udeleženec je dolžan osebi, ki izplačuje dobitke na stavnici, pokazati osebno izkaznico ali drug ustrezen identifikacijski dokument.
Udeleženec ima pravico do reklamacije dobitka v roku 67 dni od zadnjega odigranega dogodka na listku.
17. člen
Za potek stave skladno s pravili jamči prireditelj. Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s sredstvi, prejetimi od vplačil za stave in s celotnim svojim premoženjem.
18. člen
Rok za izplačilo dobitka za posamezni listek zastara v roku 67 dni od zadnjega odigranega dogodka na listku.
Dobitki, ki niso bili izplačani v roku iz prvega odstavka tega člena, se v skladu z določbami zakona o igrah na srečo uporabijo za dobitke pri igrah, ki jih prireja prireditelj, in izplačanih stavah.
19. člen
Prireditelj hrani vse podatke o sprejetih in izplačanih stavah na magnetnem mediju najmanj eno leto od objave rezultatov končanih dogodkov.
20. člen
Za morebitno reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.
21. člen
Pravila začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ. Pravila prireditelj objavi v javnem glasilu.
Vsi postopki (stavna lista, vplačevanje za igro, ugotavljanje dobitkov), ki so se pričeli pred uveljavitvijo teh pravil, se nadaljujejo po pravilih, ki so veljala v trenutku vplačila stave.
Janez Bukovnik l. r.
Direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Prve stave« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike s svojim sklepom številka 473-01/98-13 (V), z dne 22. 4. 1999.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je ta pravila igre na srečo »Prve stave« potrdilo pod številko 471-212-11/99-14 dne 6. 7. 2001.
Št. 146/01
Ljubljana, dne 10. julija 2001.
Janez Bukovnik l. r.
Direktor družbe

AAA Zlata odličnost