Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3121. Odlok o ureditvi plovbe na mejni reki Sotli, stran 6003.

Na podlagi 3. člena zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88), 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01) je Občinski svet občine Podčetrtek na 24. redni seji dne 28. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o ureditvi plovbe na mejni reki Sotli
SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom Občina Podčetrtek, na osnovi zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88) ureja način in pogoje plovbe po mejni reki Sotli.
2. člen
V smislu določil tega odloka se smatra za plovilo vsak plovni objekt s katerim se prevaža ljudi in material.
3. člen
Plovba s plovili na motorni in električni pogon ni dovoljena.
Določilo prvega odstavka tega člena ne velja za plovila, ki se uporabljajo za reševanje ljudi in vzdrževanje reke Sotle ter plovila, ki si v predhodnem postopku pridobijo posebno dovoljenje Občine Podčetrtek.
PLOVNI REŽIM
4. člen
Plovba se lahko izvaja od 1. aprila do 31. oktobra med 9. in 18. uro ter v mesecu juliju in avgustu med 9. in 20. uro od Atomskih toplic Podčetrtek do cestnega mostu na mejnem prehodu Imeno (v nadaljevanju besedila: plovno območje).
V izjemnih primerih ob določenih posebnih prireditvah, ki so vnaprej dogovorjene in prijavljene, pa se plovba lahko izvaja tudi izven mesecev, določenih v prvem odstavku tega člena.
Izven plovbnega območja je dovoljena plovba plovil, ki se uporabljajo za reševanje ljudi, vodnogospodarske in vzdrževalne posege ter ribiško-gojitvene in raziskovalno-razvojne namene.
Dovoljenje za plovbo po celotni površini reke Sotle v območju Občine Podčetrtek lastnikom oziroma uporabnikom plovil iz predhodnega odstavka izda Občina Podčetrtek.
5. člen
Nikakršna plovba se ne sme izvajati znotraj drstišč v varstveni dobi avtohtonih vrst rib po odredbi o najmanjših dolžinah lovnih rib in o varstveni dobi lovnih rib, rakov, žab in školjk (Uradni list RS, št. 14/93).
Drstišča iz prvega odstavka tega člena določi pristojna ribiška organizacija, ki ji je dodeljen v upravljanje sotelski ribiški okoliš, označbo drstišč pa s tablami izvrši Občina Podčetrtek.
6. člen
Pristane in sidrišča znotraj plovbnega območja določi Občina Podčetrtek.
Plovbno območje, pristani, sidrišča in drstišča se označijo na geografski karti v merilu 1: 5000, ki je sestavni del tega odloka.
7. člen
Pravne in fizične osebe morajo uporabljati predpisane pristane ter sidrišča in to tako, da je vedno zagotovljeno varno izplutje, pristajanje ter sidrenje plovil.
8. člen
Plovilo sme izpluti pod pogojem:
– da ima veljavno dovoljenje za plovbo;
– da je glede na konstrukcijske in plovbne lastnosti ter opremo ugotovljena njegova plovbna sposobnost;
– da plovilo upravlja usposobljena oseba.
Sposobnost plovila za plovbo pred vsako uporabo zagotovi oseba, ki s plovilom upravlja.
9. člen
Na reki Sotli je izrecno prepovedano:
– plovba s plovili, ki nimajo predpisanega dovoljenja za plovbo;
– plovba s plovili, ki ne ustrezajo predpisanim pogojem;
– plovba izven predpisanega plovbnega območja;
– plovba po drstiščih v varstveni dobi avtohtonih vrst rib;
– oviranje plovbe drugih plovnih objektov;
– motenje ribiške ali lovsko gojitvene dejavnosti;
– poškodovanje naprav in objektov na vodi ter brežini;
– onesnaževanje vode in okolja reke Sotle;
– plovba v času izvajanja vodnogospodarskih posegov, če bi bili ti zaradi plovbe plovil moteni ali bi bila ogrožena varnost ljudi;
– skakanje iz plovil v reko;
– prevažanje oseb, ki so v takem psihofizičnem stanju, pod vplivom alkohola in drugih psihotropnih snovi, da lahko ogrozijo osebno varnost in varnost drugih udeležencev na plovbi;
– pristajanje s plovili in izstopanje iz plovil na levi brežini v Republiki Hrvaški.
UPRAVLJANJE PLOVIL
10. člen
Oseba, ki upravlja plovilo, mora med plovbo po reki Sotli ravnati v skladu s predpisi o varnosti plovbe, varstvu človeškega življenja in okolja ter tem odlokom.
11. člen
Plovila, za katera je po zakonu predpisano ugotavljanje sposobnosti za njihovo upravljanje, lahko upravlja le tista oseba, ki ji je bila o tem izdana ustrezna listina, katero mora imeti med upravljanjem plovila vedno pri sebi.
12. člen
Oseba, ki je v takem psihofizičnem stanju, pod vplivom alkohola in drugih psihotropnih snovi, da je nesposobna za opravljanje del v zvezi z varno plovbo, ne sme upravljati plovila ali izvajati drugih nalog v zvezi z varnostjo plovbe.
13. člen
S plovili se sme prevažati le dovoljeno število oseb in količina stvari, kot to določa pravilnik o čolnih in plavajočih objektih (Uradni list SRS, št. 13/89).
OPREMA IN ODDAJANJE PLOVIL
14. člen
Plovila za prevoz oseb morajo imeti naslednjo opremo:
– sidro ali drugo sredstvo za sidrenje z najmanj 15 m dolgo vrvjo ali verigo za sidrenje;
– dvoje vezi ustrezne dimenzije in dolžine za privez plovila;
– dve vesli s tremi vilicami ali eno veslo z dvojno lopato;
– vedro ali kozarec z navezano vrvico za izmetavanje vode iz plovila;
– rešilni pas s 25 m dolgo vrvjo;
– rešilne jopiče v takem številu, kolikor je oseb v plovilu dovoljeno prevažati;
– na bokih plovila pritrjeno prijemalno vrv.
15. člen
V pristanih, kjer se oddajajo plovila v začasno uporabo, mora biti na vidnem mestu izobešeno navodilo za uporabo plovila, cenik in obratovalni čas.
Plovilo se lahko oddaja v začasno uporabo samo polnoletnim oziroma za plovbno usposobljenim osebam.
Pravne in fizične osebe, ki oddajajo plovila v začasno uporabo, tega ne smejo oddati osebi, za katero je mogoče sklepati, da je v takem psihofizičnem stanju, pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih snovi, da ne bi mogla varno upravljati plovila.
VPIS PLOVILA V VPISNIK
16. člen
V vpisnik plovil morajo biti vpisana vsa plovila razen:
– športnega veslaškega čolna, kajaka ali kanuja;
– jadralne deske.
17. člen
Plovila se v skladu z zakonskimi predpisi vpisujejo v vpisnik plovil, ki se vodi pri Občini Podčetrtek.
Zahtevo za vpis, spremembo vpisa ali izpis plovila vloži imetnik pravice razpolaganja ali lastnik plovila pri Občini Podčetrtek.
V vpisnik plovil se vpisuje plovilo, katerega imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik ima stalno bivališče ali sedež firme na območju Občine Podčetrtek ali pa se plovilo pretežno uporablja na tem območju.
18. člen
Vpis plovil in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo se izvaja v skladu z zakonom o varnosti pomorske in notranje plovbe, pravilnikom o čolnih in plavajočih objektih ter tem odlokom.
19. člen
Plovilo, ki je vpisano v vpisnik plovil iz 17. člena tega odloka, mora biti označeno z oznako, pod katero se vodi v vpisniku plovil.
Način označevanja plovil se izvaja v skladu s predpisi o varnosti pomorske in notranje plovbe.
20. člen
Občina Podčetrtek izda imetniku pravice razpolaganja oziroma lastniku plovila dovoljenje za plovbo, privez in sidrenje na reki Sotli v območju Občine Podčetrtek.
KAZENSKA DOLOČILA
21. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju s 3., 4., 5. in 7. členom, 8. alineo 9. člena in 10., 11., 12 ter 15. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo od 25.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Oseba, ki opravlja samostojno dejavnost v zvezi s plovbo po reki Sotli, se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 200.000 SIT.
22. člen
Z denarno kaznijo od 25.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek:
– kdor ravna v nasprotju s 3., 4., 5., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. členom tega odloka;
– kdor se vozi z neregistriranim plovilom iz 17. člena tega odloka;
– kdor ne označi plovila v skladu z 19. členom tega odloka.
KONČNI DOLOČILI
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija in organi za notranje zadeve v skladu s pooblastili.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-173/2001
Podčetrtek, dne 29. junija 2001.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost