Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3107. Program priprave za lokacijski načrt – Čistilna naprava Obrežje, stran 5984.

Na podlagi 27., 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za lokacijski načrt – Čistilna naprava Obrežje
I. PREDMET LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. člen
Predmet lokacijskega načrta (v nadaljevanju: LN) je čistilna naprava Obrežje, ki bo namenjena čiščenju komunalnih odpadnih voda.
II. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE
2. člen
S tem programom se določi:
1. vsebina in obseg LN,
2. subjekti vključeni v postopek sprejemanja LN ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje,
3. organizacija priprave LN,
4. terminski plan priprave in sprejemanja LN,
5. sredstva za izvedbo LN.
III. VSEBINA IN OBSEG LN
3. člen
LN se v vsebinskem smislu pripravi tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr), zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90, 85/00, v nadaljevanju: ZPUP), zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in naslednji), navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in podzakonski predpisi na predmetnem področju ter na podlagi dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87 in naslednji).
Osnova za izdelavo lokacijskega načrta je idejni projekt, ki ga je izdelal Institut za ekološki inženiring d.o.o., Ljubljanska ul. 9/VII, 2000 Maribor, št. projekta 0028.0082 (interna oznaka izvajalca 6HF560), november 2000.
4. člen
Obseg priprave LN:
– izdelava gradiva za pridobivanje strokovnih mnenj, pogojev in usmeritev pristojnih soglasodajalcev,
– pridobivanje predhodnih strokovnih mnenj, pogojev, usmeritev,
– izdelava osnutka LN,
– javna razgrnitev,
– javna obravnava,
– izdelava dopolnjenega osnutka ob upoštevanju pripomb iz javne razgrnitve,
– pridobivanje soglasij,
– izdelava predloga odloka LN za obravnavo in sprejem na občinskem svetu,
– izdelava končnega dokumenta.
IV. ORGANIZACIJA PRIPRAVE LN
5. člen
Koordinator postopka priprave in sprejemanja LN bo župan Občine Brežice, strokovna služba občine, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj in Odbor za urbanizem in okolje občinskega sveta.
V. SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V PRIPRAVO LN
6. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, izpostava Krško,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, območna enota Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izpostava Novo mesto,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto,
– Komunalno obrtno podjetje Brežice,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Elektro Celje, PE Krško,
– Postaja Prometne policije, Krško,
– KS Jesenice na Dolenjskem,
– Občina Brežice.
Kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje, ter soglasja tudi drugih organov (v določenem roku), ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.
Pred pričetkom priprave LN morajo organi in organizacije na zahtevo občine posredovati za območje, ki je predmet LN, strokovna mnenja, pogoje in usmeritve, ki jih izdelovalec uporabi pri pripravi osnutka. Na osnutek LN pa s soglasjem potrdijo da so upoštevani predhodni pogoji in usmeritve.
Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoja mnenja, pogoje ali soglasja v tridesetih dneh od sprejema pisne zahteve. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, kriterijev, usmeritev ali soglasij, se šteje, da jih nimajo in da soglašajo s predlaganimi rešitvami.
VI. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA LN
7. člen
1. objava programa priprave v Uradnem listu RS,
2. izdelava gradiva za pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev – 5 dni po programu priprave,
3. pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev subjektov iz 6. člena – 30 dni po izdelavi gradiva,
4. izdelava osnutka LN – 5 dni po sprejetju stališč do pridobljenih pogojev,
5. sklep župana o enomesečni javni razgrnitvi osnutka LN občine Brežice – 5 dni po prejemu osnutka na Občini Brežice,
6. javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Brežice in v KS Jesenice na Dolenjskem – 30 dni od objave v Uradnem listu RS,
7. javna obravnava se izvede na sedežu KS Jesenice na Dolenjskem – v času trajanja javne razgrnitve,
8. občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka LN,
9. priprava osnutka in pripomb na osnutek LN za sprejem na občinskemu svetu – 5 dni po končani javni razgrnitvi,
10. občinski svet zavzame na podlagi predloga župana Občine Brežice stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge,
11. po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu svetu se izdela dopolnjeni osnutek LN oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter se ga posreduje v soglasja subjektom iz 6. člena tega programa priprave – 8 dni po opredelitvi občinskega sveta do pripomb iz javne razgrnitve,
12. pridobivanje soglasij od subjektov iz 6. člena tega programa priprave – 30 dni po prejemu vloge,
13. po uskladitvi soglasij in mnenj se pripravi predlog odloka LN za obravnavo in sprejem na občinskem svetu – 8 dni po uskladitvi,
14. župan posreduje usklajeni predlog LN v obravnavo in sprejem občinskemu svetu (odlok, obrazložitve, grafični del),
15. občinski svet sprejme odlok LN na seji občinskega sveta,
16. objava v Uradnem listu RS.
VII. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM LN
8. člen
Za pripravo lokacijskega načrta ter za organizacijske in druge stroške potrebna sredstva zagotovi investitor.
VIII. ZAČETEK VELJAVNOSTI
9. člen
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-276/01
Brežice, dne 5. julija 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost