Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3112. Program priprave lokacijskega načrta Rikljev most, stran 5991.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99) je Občinski svet občine Hrastnik na 15. redni seji dne 21. 6. 2001 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta Rikljev most
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in nalog v postopku priprave in sprejemanja lokacijskega načrta Rikljev most, nosilec strokovnih aktivnosti in subjekti oziroma organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta ter način njihovega sodelovanja oziroma njihove naloge in obveznosti; določijo se tudi roki za posamezne faze priprave lokacijskega načrta ter zagotovitev sredstev za njihovo izdelavo.
2. člen
Lokacijski načrt (v nadaljnjem besedilu: LN) se pripravi z vsebino in v obsegu, ki jo predpisuje ZUNDPP in s smiselnim upoštevanjem 12. člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85). LN bo obsegal izdelavo tekstualnega (odlok z ustrezno obrazložitvijo, utemeljitvijo, ipd...) in grafičnega dela, ter faze osnutka in predloga. V postopku bodo na akt pridobljena tudi ustrezna soglasja.
3. člen
Organizacija priprave lokacijskega načrta
a) Izdelovalec lokacijskega načrta bo izbran v skladu z določili zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
b) Naročnik lokacijskega načrta je RTH d.o.o. Trbovlje. Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi občinska strokovna služba, pristojna za prostor.
4. člen
Sodelujoči organi in organizacije, ki morajo za pripravo osnutka lokacijskega načrta podati svoje pogoje (in posebne strokovne podlage za posamezna področja), so:
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju Glavni trg 1, 3000 Celje (strokovne podlage s področja varstva naravne in kulturne dediščine)
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste Tržaška 19, 1000 Ljubljana (državne ceste)
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Trbovlje, Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, izpostava Trbovlje, Ul. 1. junija 2, 1420 Trbovlje
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana (vodno gospodarstvo; varstvo pred visokimi vodami in zaščito pred erozijo)
– ELEKTRO Ljubljana, p.o., PE Elektro Trbovlje Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje (distribucija električne energije)
– Telekom Slovenije, d.d., PE Trbovlje, Trg revolucije 27a, 1420 Trbovlje (t.k. omrežje in naprave)
– Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odplak)
– ELSTIK d.o.o., Novi dom 4, 1430 Hrastnik (KRS – KKS sistem)
– Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje (pridobivalni prostor rjavega premoga z omejitvami za posege in pogoji za sanacijo površin)
– Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o. (nizkotlačno in srednjtlačno plinovodno omrežje) Kolodvorska 2, 6000 Koper
– Občina Hrastnik (cestno omrežje v pristojnosti občine)
– TOH d.o.o. Hrastnik
Ulica prvoborcev 5a, 1430 Hrastnik (toplovodno omrežje).
Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, oziroma organizacij, ki niso navedena v tem členu programa, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga lokacijskega načrta s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo. Če jih posreduje po preteku roka, pa bi v zvezi s tem za izdelovalca nastali stroški, gredo le-ti v breme organizacije oziroma organa, ki jih je povzročil.
5. člen
Terminski plan
S pripravo lokacijskega načrta se bo pričelo v juniju 2001.
Osnutek lokacijskega načrta se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor do konca avgusta 2001 oziroma najkasneje v roku enega meseca po prejemu vseh pogojev in strokovnih podlag pristojnih organov in organizacij.
Župan Občine Hrastnik osnutek lokacijskega načrta posreduje v obravnavo Občinskemu svetu občine Hrastnik s predlogom sklepa o javni razgrnitvi; sprejet sklep se objavi v uradnem glasilu.
Javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta se izvede na sedežu občine in traja najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
Občani, organi, organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve lokacijskega načrta.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta, na podlagi poročila župana oziroma občinske strokovne službe pristojne za prostor. Po sprejemu stališč izdelovalec v roku 30 dni pripravi dopolnjen osnutek lokacijskega načrta in nanj pridobi soglasja sodelujočih organov in organizacij iz 4. člena tega programa.
Predlog lokacijskega načrta se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v roku 10 dni po prejemu vseh soglasij pristojnih organov in organizacij.
Občinski svet bo obravnaval in z odlokom sprejel usklajen predlog lokacijskega načrta. Odlok se objavi v uradnem glasilu.
6. člen
Sredstva za izdelavo lokacijskega načrta zagotovi RTH d.o.o. Trbovlje iz sredstev po ZPZRTH.
7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 351-01-9/01
Hrastnik, dne 21. junija 2001.
Župan
Občine Hrastnik
Leopold Grošelj l. r.

AAA Zlata odličnost