Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3063. Pravilnik o vpisu in izbrisu iz registra pravnih in fizičnih oseb za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi, stran 5940.

Na podlagi drugega odstavka 68. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vpisu in izbrisu iz registra pravnih in fizičnih oseb za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi
I. SPLOŠNO
1. člen
Ta pravilnik določa postopek vpisa pravnih in fizičnih oseb, ki trgujejo s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: FFS), v register pravnih in fizičnih oseb za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: register) in postopek izbrisa iz registra.
Register vodi Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: uprava).
II. VPIS V REGISTER
2. člen
Postopek vpisa v register se začne z vlogo, ki jo pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) vloži pri upravi.
3. člen
Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:
a) navedba dejavnosti:
– na debelo,
– na drobno ali
– na debelo in na drobno;
b) o izpolnjevanju pogojev glede kadrov:
– ime in priimek odgovorne osebe in delavca, ki izdaja FFS,
– pogodba ali odločba o zaposlitvi odgovorne osebe in delavca, ki izdaja FFS,
– diploma ali spričevalo oziroma potrdilo o izobrazbi odgovorne osebe in delavca, ki izdaja FFS,
– potrdilo o opravljenem preskusu znanja o varstvu rastlin za odgovorne osebe in delavca, ki izdaja FFS;
c) o izpolnjevanju posebnih pogojev glede prostorov:
– zapisnik o pregledu prostorov zdravstvenega inšpektorja,
– pogodba s pooblaščenim zbiralcem ali odstranjevalcem oziroma predelovalcem nevarnih odpadkov oziroma dovoljenje odstranjevalca oziroma predelovalca za odstranjevanje oziroma predelavo nevarnih odpadkov in potrdilo o vpisu zbiralca v evidenco zbiralcev odpadkov oziroma dovoljenje odstranjevalca oziroma predelovalca za odstranjevanje ali predelavo nevarnih odpadkov na podlagi predpisov o ravnanju z odpadki;
d) uporabno dovoljenje;
e) izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev, oziroma, če gre za podjetnika posameznika, kopijo overjenega priglasitvenega lista po predpisih o gospodarskih družbah.
4. člen
Ne glede na četrto alineo točke b) prejšnjega člena se lahko v register vpiše tudi vlagatelj, ki ne predloži potrdila o pridobitvi znanja o varstvu rastlin za odgovorno osebo in delavca, ki izdaja FFS, če izpolnjuje druge predpisane pogoje.
Vlagatelj iz prejšnjega odstavka mora potrdilo o pridobitvi znanja o varstvu rastlin za odgovorno osebo in delavca, ki izdaja FFS, predložiti v roku dveh let po vpisu v register.
5. člen
Uprava preveri popolnost vloge.
Če je vloga nepopolna, o tem obvesti vlagatelja in ga pozove, da vlogo v tridesetih dneh dopolni.
6. člen
Če so izpolnjeni vsi pogoji, izda uprava odločbo o vpisu v register.
III. SPREMEMBA POGOJEV ZA VPIS V REGISTER
7. člen
Vlagatelj mora upravi v osmih dneh sporočiti vsako spremembo, ki bi utegnila vplivati na izpolnjevanje pogojev za vpis v register, predvsem pa:
– lastninsko preoblikovanje,
– spremembo odgovorne osebe,
– spremembo delavca, ki izdaja FFS,
– spremembo lokacije,
– spremembo imena pravne ali fizične osebe, ki trguje s FFS.
8. člen
V primeru lastninskega preoblikovanja mora novoustanovljena pravna ali fizična oseba pri upravi vložiti vlogo iz 2. člena tega pravilnika. Vlogi mora predložiti vso zahtevano dokumentacijo iz 3. člena tega pravilnika ter dokazilo o lastništvu ali najemu prostorov.
Za dokazilo o lastništvu ali najemu iz prejšnjega odstavka se šteje izpisek iz zemljiške knjige ali kupoprodajna pogodba ali najemna pogodba.
9. člen
V primeru spremembe odgovorne osebe ali delavca, ki izdaja FFS, mora vlagatelj predložiti dokumentacijo, navedeno v točki b) 3. člena tega pravilnika.
10. člen
V primeru spremembe lokacije mora vlagatelj predložiti dokumentacijo, navedeno v točki c) 3. člena tega pravilnika.
IV. IZBRIS IZ REGISTRA
11. člen
Vlagatelj mora v osmih dneh po prenehanju opravljanja dejavnosti trgovanja s FFS pri upravi vložiti vlogo za izbris iz registra.
12. člen
Uprava lahko pravno ali fizično osebo izbriše iz registra po uradni dolžnosti, če le-ta ne izpolnjuje več predpisanih pogojev iz tega pravilnika.
Uprava izbriše iz registra vlagatelja, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
13. člen
O izbrisu iz registra izda uprava odločbo v upravnem postopku.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Do ustanovitve Uprave Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo vodi register in postopek vpisa v register oziroma izbrisa iz registra Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-183/01
Ljubljana, dne 3. julija 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost