Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3127. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Prebold, stran 6007.

Na podlagi 39., 43. člena in drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 100/00 sklep US RS), 3., 25. in 105. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/98 in 31/00) ter 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 24. seji, dne 14. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Prebold
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se ureja postavljanje in upravljanje objektov in naprav za nameščanje obvestil in reklam v obliki plakatov, napisov, znakov, svetlobnih napisov, transparentov, tabel, panojev, simbolov in drugo (v nadaljevanju: reklamni objekti).
II. VRSTE REKLAMNIH OBJEKTOV
2. člen
Reklamni objekti so nepremični in premični.
Nepremični reklamni objekti so: reklamni stebri, reklamne stene, vgrajene table, na steno pritrjene vitrine, okviri panojev in elektronske table, na drogove javne razsvetljave pritrjeni okviri in table ter prostostoječi panoji.
Premični reklamni objekti so: prenosljivi panoji in transparenti ter napisi na javnih in drugih vozilih.
Obrazložitev izrazov:
1. reklama je slika, beseda ali druga oblika izražanja, ki opozarja na izdelek, dejavnost ali dogodek,
2. obvestilo je sporočilo, ki pove nekaj o določeni stvari ali dogodku,
3. jumbo pano je pano velikosti nad 6 m2,
4. obvestilna tabla je plošča, na kateri je napisano ali nameščeno obvestilo o lokaciji podjetja ali firme in njihove dejavnosti,
5. reklamna tabla je plošča na kateri je napisana ali nameščena reklama za firmo, izdelek ali dogodek,
6. reklamni steber je steber na katerega se lepijo ali nameščajo reklame,
7. svetlobni pano je način oglaševanja, reklamiranja, kjer je obvestilo osvetljeno in vidno tudi ponoči,
8. transparent je kos blaga ali drugega materiala ali plošča z napisom ali sliko za javno izražanje, sporočanje ali reklamiranje,
9. reklamni pano je plošča, na katero se pritrdijo ali nalepijo reklamni plakati ali predmeti. Panoji so lahko prostostoječi ali pritrjeni na steno objekta,
10. reklamno stojalo je stojalo na katero se pritrdijo ali nalepijo reklame.
Plakatna mesta so reklamni stebri in prostostoječi ali na steno objekta pritrjeni reklamni panoji. Namenjena so lepljenju in nameščanju plakatov z reklamno ali obvestilno vsebino.
3. člen
Glede na velikost in obliko ločimo naslednje reklamne objekte:
1. jumbo panoje velikosti nad 6 m2,
2. prostostoječe in stenske reklamne table in reklamne panoje velikosti do 6 m2,
3. obvestilne table,
4. reklamna stojala,
5. reklamne stebre,
6. svetlobne panoje,
7. transparente in zastave,
8. reklamne table na drogovih javne razsvetljave.
III. POSTAVLJANJE REKLAMNIH OBJEKTOV IN DEJAVNOST PLAKATIRANJA
4. člen
Reklamne objekte je dovoljeno postaviti, pritrditi ali vgraditi na mestih, kjer je postavitelj reklamnega objekta pridobil dovoljenje za poseg v prostor (dovoljenje za postavitev).
Upravljalec reklamnega objekta oziroma izvajalec plakatiranja je pravna ali fizična oseba, ki urejuje in vzdržuje reklamni objekt, nanj namešča reklame in obvestila skladno z določili tega odloka.
Postavitelj je hkrati upravljalec reklamnega objekta, lahko pa objekte odda v upravljanje, plakatiranje pa v izvajanje drugi pravni ali fizični osebi.
5. člen
Reklamne objekte in plakatna mesta lahko postavljajo in upravljajo pravne in fizične osebe, ki so na podlagi pogodbe z občino pridobile pravico postavljanja in upravljanja ter plakatiranja.
Reklamne objekte na zemljiščih, ki so v lasti občine, lahko postavlja in upravlja z njimi le pravna ali fizična oseba, ki jo je pooblastila Občina Prebold.
Po prenehanju pravice postavljanja reklamnega objekta, ga mora postavitelj oziroma upravljalec v roku 8 dni odstraniti.
V primeru, da postavitelj oziroma upravljalec objekta ne odstrani v predpisanem roku, ga na njegove stroške odstrani občina.
6. člen
Nepremične in prenosljive reklamne objekte lahko postavijo pravne in fizične osebe tudi na lastnih objektih oziroma funkcionalnih zemljiščih, v skladu s tem odlokom.
7. člen
Upravljalec reklamnih objektov oziroma izvajalec plakatiranja je dolžan reklamne objekte redno urejevati in vzdrževati ter jih po potrebi obnavljati.
Prepovedano je poškodovati reklamne objekte in reklame ter obvestila, nameščene na njih.
Na reklamnih objektih mora biti na vidnem mestu označen uradni naziv upravljalca reklamnega objekta oziroma izvajalca plakatiranja.
8. člen
Dejavnost plakatiranja ima značaj profitne dejavnosti. Cena se določa v pogodbi z občino. Upravljalec reklamnih objektov oziroma izvajalec plakatiranja se izbere za celotno območje Občine Prebold ali ločeno po naseljih.
Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so določena s tem odlokom in jih lahko namešča in odstranjuje samo pooblaščeni izvajalec plakatiranja.
Prepovedano je zakrivati vsebino oglaševanja, odstranjevati in poškodovati plakate, ki so pravilno (skladno z določili 8. in 9. člena tega odloka) nameščeni na plakatnih mestih.
Lepljenje plakatov je prepovedano na površinah izložb, zidov, inštalacijskih omaric (elektro, telefon, semaforji), avtobusnih čakalnic, vrat, sten, ograj, dreves, gradbiščih ograj ipd.
Prepovedano je trositi propagandni material, ga zatikati ali lepiti na avtomobile.
9. člen
Upravljalec reklamnih objektov oziroma izvajalec plakatiranja je dolžan izvajati dejavnost plakatiranja tako:
1. da so plakati, ki jih namešča na plakatna mesta opremljeni s štampiljko Občine Prebold ali upravljalca reklamnih objektov oziroma izvajalca plakatiranja in datumom, do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu,
2. da so plakati na plakatnem mestu primerno razvrščeni,
3. da poškodovane plakate nadomesti z novimi oziroma jih odstrani v najkrajšem času, najkasneje v roku dveh dni,
4. da odstranjuje plakate, ki niso opremljeni s štampiljko in datumom, ter prazna mesta prelepi z belim papirjem,
5. da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena,
6. da prijavlja občinski upravi nepravilno nameščanje plakatov,
7. da po preteku datuma veljavnosti plakata, le-tega odstrani, najkasneje v roku dveh dni,
8. da redno poravnava obveznosti iz pogodbe z občino,
9. da poravnava obveznosti iz naslova komunalnih taks v skladu z določili odloka o komunalnih taksah v Občini Prebold,
10. da vodi evidenco v knjigi plakatiranja.
10. člen
Upravljalec reklamnih objektov oziroma izvajalec plakatiranja mora voditi evidenco o:
– plakatnih mestih, ki jih ima v upravljanju in
– naročnikih plakatov, ki so v določenih časovnih terminih pritrjeni na določenih plakatnih mestih.
Evidenco je potrebno voditi tekoče dnevno v knjigi plakatiranja. Vsebovati mora naslednje podatke:
1. podatke o upravljalcu reklamnih objektov oziroma izvajalcu plakatiranja;
– uradni naziv upravljalca reklamnih objektov oziroma izvajalca plakatiranja (ime in priimek oziroma uradni naziv podjetja, organizacije oziroma skupnosti),
– sedež oziroma kraj bivanja upravljalca reklamnih objektov oziroma izvajalca plakatiranja,
– številko žiro računa upravljalca reklamnih objektov oziroma izvajalca plakatiranja;
2. podatke o plakatnem mestu;
– velikost in oblika plakatnega mesta,
– točna lokacija (kraj, objekt, zemljiškoknjižna številka parcele),
– datum in številka dovoljenja za postavitev, izdanega pri upravni enoti,
– rok trajanja dovoljenja (za stalno, za določen čas);
3. podatke o naročniku plakata;
– uradni naziv naročnika,
– sedež naročnika,
– datum namestitve plakata,
– rok trajanja namestitve (število dni).
IV. POGOJI ZA POSTAVITEV REKLAMNIH OBJEKTOV
11. člen
Reklamnih objektov iz 1., 2. in 6. točke 3. člena tega odloka (jumbo, svetlobnih in reklamnih panojev in reklamnih tabel) ni možno postaviti v naslednjih primerih:
– če gre za kmetijska oziroma druga zemljišča, kjer bi postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje, izjemoma je dovoljena postavitev na parcelno mejo,
– če gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt,
– če gre za zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno veduto mesta, kompleks ali objekt,
– na zelenicah, v parkih ali zemljiščih, kjer bi postavitev zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke,
– če gre za zemljišča, kjer so že postavljene druge obvestilne ali reklamne oznake, pa bi se z dodatno postavitvijo zmanjšala njihova sporočilnost,
– na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
– v cestnem svetu kategoriziranih cest, razen če se za postavitev pridobi soglasje upravljalca ceste,
– na mestih, kjer postavitev zakriva ostala javna obvestila,
– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali nezavarovane javne objekte, obeležja spomenike ali druge pomembne objekte ali naprave,
– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bi postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
– na površinah in objektih, kjer bi se zaradi tega zmanjšala prometna varnost, zaradi zmanjšane pozornosti voznika ali zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak,
– v večjih križiščih, ob cestnih priključkih,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti.
12. člen
Reklamnih objektov iz 1., 2. in 6. točke 3. člena tega odloka (jumbo, reklamnih in svetlobnih panojev in reklamnih tabel) ni možno nameščati v naslednjih primerih:
– na zavarovanih objektih,
– na starejših objektih z značilno arhitekturno tipiko,
– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih, ograjah in drugih objektih ter drevesih,
– na fasadah objektov, če velikost reklamnega objekta presega polovico (1/2) površine fasade.
13. člen
Za postavitev reklamnih objektov ob kategoriziranih in nekategoriziranih cestah, je potrebno pridobiti soglasje upravljavca teh cest.
14. člen
Z barvo kot reklamnim sporočilom je možno označiti objekte ali dele objekta v soglasju vseh lastnikov in uporabnikov objekta, ob upoštevanju kriterijev za arhitekturno oblikovanje objektov.
15. člen
Svetlobne panoje je dopustno postaviti ali namestiti le znotraj ureditvenih območij naselij.
V. OBLIKA IN VSEBINA REKLAMNIH OBJEKTOV
16. člen
Oblika reklamnih tabel in panojev je lahko kvadratna ali pravokotna (pokončna ali ležeča). Največja dovoljena skupna višina reklamnega objekta (reklamne table oziroma panoja) s podstavkom je 4 m.
17. člen
Na enem mestu je lahko postavljenih več reklamnih objektov, ki morajo biti ločeni med sabo.
18. člen
Obveščanje in reklamiranje na reklamnih objektih se mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi normami.
VI. IZDAJANJE DOVOLJENJ
19. člen
Za postavitev, vgraditev ali pritrditev reklamnih objektov je potrebno dovoljenje upravne enote, za izdajo katerega mora izvajalec predložiti potrdilo o prijavi taksnega predmeta skladno z odlokom o komunalnih taksah v Občini Prebold. Dovoljenje se izdaja skladno z določili tega odloka in odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih objektov, naprav in del za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje.
20. člen
Dovoljenje se izda za določen oziroma za nedoločen čas.
Dovoljenje se lahko prekliče, če to zahtevajo novo nastale prometne ali druge razmere, če reklamni objekt ni več potreben ali primeren, če objekt ali bližnja okolica nista primerno vzdrževana, ali niso izpolnjeni drugi pogoji iz dovoljenja upravne enote.
VI. 1. OGLAŠEVANJE ZA POTREBE VOLITEV
21. člen
Oglaševanje za potrebe volitev se izvaja na objektih in napravah, ki so namenjene oglaševanju.
Za potrebe volilne kampanje Občina Prebold brezplačno zagotovi vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov oziroma kandidatu.
Vrste in število objektov in naprav za oglaševanje, ki pomenijo zadosten obseg osnovnega informiranja določi občina.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih objektov in naprav, stavb, drugih objektov ali zemljišč.
Če je v skladu s predpisi za plakatiranje zunaj dovoljenih lokacij tega odloka potrebno dovoljenje, izda to dovoljenje pristojni organ na zahtevo politične stranke oziroma organizatorja volilne kampanje.
Politične organizacije oziroma organizatorji volilne kampanje pridobijo prostor na objektih in napravah za oglaševanje na podlagi javne objave pogojev za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest.
Mesta za oglaševanje se razdelijo med politične stranke oziroma organizatorje volilnih kampanj z žrebanjem lokacij.
Vsi postopki za oglaševanje za potrebe volitev, ki v tem odloku niso opredeljeni se izvajajo skladno z zakonom o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97) zlasti z 8., 9., 10., 11., 18. in 28. členom.
VI. 2. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE
22. člen
Oglaševanje za lastne potrebe podjetij in samostojnih podjetnikov je omejeno na sporočila o registrirani dejavnosti in blagu, ki izhaja iz te dejavnosti in zajema oglaševanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov (v nadaljevanju podjetij) na poslovnih stavbah in prostorih ter funkcionalnih zemljiščih v lasti podjetij oziroma na objektih in napravah za oglaševanje in je vidno z javne površine.
Kot oglaševanje za lastne potrebe se šteje tudi oglaševanje občine in oglaševanje humanitarnih in neprofitnih dejavnosti (v nadaljevanju za potrebe občine).
Oglaševalec v humanitarne in neprofitne namena je dolžan občinski upravi prijaviti oglaševanje na objektih in napravah za oglaševanje v lasti občine.
VII. ODSTOPANJA
23. člen
Izjemoma je mogoče postaviti reklamne objekte tudi izven lokacij določenih v tem odloku, vendar le za določen čas in ob izjemnih prireditvah (volitve, kulturne, športne, humanitarne in druge prireditve, ki promovirajo občino in okolico).
Kljub določilu iz prvega odstavka tega člena, ni mogoče postaviti reklamnih objektov na mestih, kjer bi bila ogrožena varnost cestnega prometa.
VIII. PREHODNA DOLOČBA
24. člen
Za vse reklamne objekte na območju Občine Prebold, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, vgrajeni ali pritrjeni brez dovoljenja, si morajo postavitelji oziroma upravljalci oziroma lastniki pridobiti dovoljenje upravne enote, najkasneje v roku 3 mesecev po izidu tega odloka v Uradnem listu RS.
IX. NADZOR
25. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja urbanistični inšpektor in občinska uprava, vsak v okviru svojih pristojnosti.
Z odločbo ima pravico:
1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi,
2. odrediti, da je potrebno reklamni objekt odstraniti:
– če je prenehala pravica postavljanja,
– če upravljalec reklamnega objekta oziroma izvajalec plakatiranja ne urejuje ali ne vzdržuje skladno z določili tega odloka,
3. odrediti, da se uvede postopek izbire novega upravljalca reklamnih objektov oziroma izvajalca plakatiranja, v kolikor se večkrat zaporedno ugotovijo nepravilnosti pri izvajanju te dejavnosti.
X. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik – upravljalec reklamnih objektov oziroma izvajalec plakatiranja, če:
1. reklamni objekt ne odstrani po prenehanju pravice postavljanja (5. člen),
2. reklamni objekt ne urejuje in vzdržuje redno (7. člen),
3. na reklamnem objektu ne označi svojega uradnega naziva (7. člen),
4. izvaja dejavnost plakatiranja v nasprotju z določili 9. člena,
5. postavi reklamni objekt v nasprotju z določili 11. člena tega odloka,
6. namesti reklamni objekt v nasprotju z določili 12. člena,
7. označi z barvo kot reklamnim sporočilom objekt ali dele objekta v nasprotju z določili 14. člena,
8. postavi ali namesti svetlobne panoje zunaj ureditvenih območij naselij (15. člen),
9. ne upošteva določil glede velikosti, oblike in vsebine reklamnih objektov (3., 16., 17. in 18. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev, ki se izterja takoj se kaznuje posameznik in odgovorna oseba pravne osebe upravljalca reklamnega objekta oziroma izvajalca plakatiranja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
27. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ni upravljalec reklamnih objektov oziroma izvajalec plakatiranja, če namešča plakate na plakatna mesta ali izven njih (8. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
28. člen
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. poškoduje reklamne objekte, reklame ali obvestila, nameščene na njih (7. člen),
2. odstrani ali poškoduje plakate, ki so pravilno nameščeni na plakatnih mestih (8. člen).
XI. KONČNI DOLOČBI
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Prebold odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 19/97).
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01
Prebold, dne 14. junija 2001.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost