Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3052. Uredba o načinu, obrazcih in vodenju evidence opozoril, ki jih izrekajo policisti takoj na kraju prekrška, stran 5925.

Na podlagi 241.c člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98 in 31/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu, obrazcih in vodenju evidence opozoril, ki jih izrekajo policisti takoj na kraju prekrška
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta uredba določa način izrekanja, vsebino obrazca in način vodenja evidence opozoril, ki jih izrečejo policisti.
II. IZREKANJE OPOZORIL
2. člen
Policist ob ugotovitvi prekrška takoj na kraju samem presodi, ali obstajajo zakonski pogoji za izrek opozorila storilcu prekrška, in oceni, ali je glede na pomen izvršenega prekrška opozorilo zadosten ukrep.
3. člen
Pred izrekom opozorila mora policist po evidencah preveriti, ali je storilec v zadnjih dveh letih že bil opozorjen zaradi katerega od prekrškov, ki so določeni v istem predpisu, kot obravnavani prekršek.
Če ugotovi, da je bil storilec prekrška v zadnjih dveh letih že dvakrat opozorjen zaradi katerega od prekrškov, ki so določeni v istem predpisu, kot obravnavani prekršek, policist ne more izreči opozorila, pač pa izreče denarno kazen oziroma vloži predlog za uvedbo postopka o prekršku.
4. člen
Policist na kraju prekrška storilca ustno opozori.
Če je za prekršek odgovorna tudi pravna oseba, izreče policist ustno opozorilo predstavniku organa upravljanja, njeni odgovorni osebi ali osebi, zaposleni pri pravni osebi, ki je navzoča na samem kraju prekrška.
Opozorilo mora biti jasno, kratko in nedvoumno, vsebovati mora pravno opredelitev prekrška, okoliščine, ki so bile upoštevane pri oceni za izrek opozorila, pomen opozorila in posledice, če bo storilec prekrške ponavljal.
5. člen
Izrečeno opozorilo vpiše policist na obrazec (zapisnik), ki vsebuje podatke iz tretjega odstavka 241.a člena zakona o prekrških, in ga izroči storilcu prekrška v podpis. Obrazec pisnega opozorila je sestavni del te uredbe in je objavljen skupaj z njo (priloga).
Če je za prekršek odgovorna tudi pravna oseba, policist vroči v podpis obrazec predstavniku organa upravljanja, njeni odgovorni osebi ali osebi, zaposleni pri pravni osebi, ki je navzoča na samem kraju prekrška.
Če storilec prekrška ali oseba iz prejšnjega odstavka noče podpisati obrazca, policist nanj zapiše datum, uro in razlog odklonitve podpisa, storilcu prekrška pa izreče denarno kazen oziroma vloži predlog za uvedbo postopka o prekršku.
III. EVIDENCA IZREČENIH OPOZORIL
6. člen
Zbiranje, obdelava in posredovanje osebnih in drugih podatkov o izrečenih opozorilih, ki jih izrečejo policisti, in o opozorjenih storilcih prekrškov, mora potekati v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov ter podzakonskimi akti o merilih, postopkih za določanje zaupnosti in o varovanju podatkov policije.
Evidenca izrečenih opozoril se vodi v centralni zbirki podatkov Policije.
7. člen
V evidenco se vnašajo podatki iz obrazca. Vneseni morajo biti v roku 10 dni od dneva izreka opozorila.
8. člen
Dostop in pravico do uporabe podatkov iz evidence izrečenih opozoril imajo policisti, druge osebe pa le, kadar tako določa zakon.
9. člen
Podatki o izrečenih opozorilih in o opozorjenih storilcih prekrškov se izbrišejo iz evidence po preteku dveh let, šteto od dneva storitve prekrška.
Po izbrisu se izpis iz evidence in obrazec, ki je podlaga za vpis v evidenco, vložita v zbirko dokumentarnega gradiva.
Izpise in kopije obrazcev hrani policija v skladu s predpisi o arhiviranju in pisarniškem poslovanju.
IV. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta uredba začne veljati šestdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 232-02/2001-1
Ljubljana, dne 22. junija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost