Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

3119. Pravilnik o financiranju športa v Občini Kungota, stran 5995.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31-3/00) ter 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na 19. redni seji dne 27. 6. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju športa v Občini Kungota
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Kungota na osnovi določil zakona o športu in usmeritev Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S tem pravilnikom Občinski svet občine Kungota določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Kungota ter opredeljuje ostala sredstva za šport v občini, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
Namenska proračunska sredstva za šport se v Občini Kungota zagotavljajo v naslednjih proračunskih postavkah:
1. Dotacije po Nacionalnem programu športa (NPŠ)
1.1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov zunaj obveznega izobraževalnega sistema
1.2. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.1.1. Športna rekreacija
1.1.2. Šport invalidov
1.1.3. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
1.1.4. Založniška dejavnost
1.1.5. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
1.1.6. Informacijski sitem na področju športa
1.1.7. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.1.8. Kakovostni šport
1.1.9. Vrhunski šport
1.1.10. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
1.1.11. Delovanje društev na ravni lokalne skupnosti
3. Investicije v športne objekte
4. Ostale naloge
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kungota,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju zgornjih pogojev kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
4. člen
Občinska proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po posameznih vsebinah, opredeljenih v 11. členu tega pravilnika, kandidirajo na razpisu le enkrat.
III. VSEBINE IN OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
5. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Kungota se po tem pravilniku sofinancirajo športni programi z naslednjimi vsebinami:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
8. Založniška dejavnost
9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
10. Informacijski sistem na področju športa
11. Delovanje društev na ravni lokalne skupnosti.
6. člen
V okviru vsebin iz prejšnjega člena, izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti v obsegu, kot sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi kot na primer; “Zlati sonček“, “Naučimo se plavati“, “Ciciban planinec“ in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino z največ 20 otroki.
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se lahko izvajajo programi kot na primer; “Zlati sonček“, “Krpan“, “Naučimo se plavati“ in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov. Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in udeležbe na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih programov na skupino z največ 20 otrok in objekt.
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) cicibani, cicibanke, b) mlajši dečki in deklice in c) starejši dečki in deklice. Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki in objekt. Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
– Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi in objekt.
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so na več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400-1100 ur. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: objekt in strokovni kader.
– Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. leta s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo programi športne vadbe, tekmovanj in tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir, v obsegu strokovnega kadra za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi in objekt.
– Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah, 80-urne programe v izbranih športnih panogah, odpravljanje plavalne nepismenosti in univerziado. Sofinancira se lahko strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti, objekt, 7 dni realiziranih priprav za univerziado po merilih MŠŠ in udeležba na univerziadi.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli I.
2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe na skupino za največ 20 člani, v različnih športnih panogah in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli II.
3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najemnina objekta za 320 ur programa.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli III.
4. Vrhunski šport
Priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, največ 1200 ur programa.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli VI.
5. Šport invalidov
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, ravitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli V.
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov preko Inštituta za šport in OKS-ZŠZ ter štipendiranje strokovnih kadrov.
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih financ lokalne skupnosti in države se lahko sofinancirajo projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso oziroma če je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
8. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
10. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
11. Delovanje društev na ravni lokalne skupnosti
Športna društva za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov, ki se lahko sofinancirajo iz proračuna lokalne skupnosti.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli VI.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
a) javni razpis
7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga po pooblastilu župana Občine Kungota izvede Občinska uprava občine Kungota, lokalna skupnost pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede praviloma v mesecu oktobru oziroma novembru za prihodnje proračunsko obdobje. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine športnih programov, kot je opredeljeno v 6. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem javnem mediju, ki pokriva območje Občine Kungota. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 15 dni pred rokom za oddajo prijave. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave.
b) strokovna komisija
8. člen
Župan pred objavo razpisa določi 3-člansko strokovno komisijo. Komisijo sestavljajo: en član občinske uprave, en član občinskega sveta, en član športnih društev, pri čemer lahko upošteva podane predloge posameznih izvajalcev športnih programov. Župan izmed članov komisije predlaga predsednika.
Naloge strokovne komisije so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročil županu, ostalim organom in strokovnim službam Občine Kungota,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za strokovno komisijo opravlja občinski urad, kjer je tudi sedež komisije.
Strokovna komisija v skladu z merili in kriteriji, določenimi v razpisu zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno točkuje. Komisija županu Občine Kungota poda poročilo o potrebnih sredstvih za sofinanciranje športnih programov v Občini Kungota za prihodnje proračunsko obdobje. Župan pisno obvesti kandidate o vsebini poročila. Kandidati, ki so sodelovali na javnem razpisu lahko v roku 8 dni vložijo pripombe na podano poročilo. Župan poročilo, skupaj s podanimi pripombami, lahko upošteva pri pripravi predloga proračuna za prihodnje proračunsko leto.
V. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
9. člen
Komisija kot osnovo za točkovanje upošteva merila v obliki točkovnega sistema, ki so priloga temu pravilniku. Izvajalec je opravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje. Izvajalci športnih programov v Občini Kungota lahko komisiji in županu predlagajo spremembo korekcijskih faktorjev v navedenih v merilih, pri čemer je potrebno upoštevati osnovna izhodišča za pripravo tabel za točkovanje programov.
Komisija pri izdelavi predlogov za spremembo meril za točkovanje športnih programov prednostno upošteva tiste panoge, ki so pomembne za lokalno skupnost in predstavljajo tradicijo ter posebnosti športa v lokalni skupnosti.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani občinskega sveta potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje nacionalnega programa športa v Občini Kungota za vsako proračunsko obdobje posebej.
VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
10. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v štiri skupine:
1. skupina:
Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.
2. skupina:
Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka.
3. skupina:
Izvajalci različnih športno-rekreativnih programov.
4. skupine:
Izvajalci miselnih iger.
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na razširjenost in kakovost dosežkov športnikov, pri čemer se upošteva stopnja razvitosti športa v Občini Kungota.
V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani:
– število članov s plačano članarino
– število registriranih tekmovalcev
– razširjenost dejavnosti izven sedeža društva, na območju Občine Kungota.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
– kategorizacija športnikov
– uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih
– uvrstitve na državnem prvenstvu.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa
– velikost vadbene skupine
– vrednost ure strokovnega kadra
– vrednost ure najema športnega objekta
– materialni stroški za izpeljavo programov
– drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.
VII. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA
11. člen
Občina Kungota v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za:
1. izvajanje nacionalnega programa športa,
2. delovanje športnih društev,
3. športne objekte,
4. izvajanje ostalih nalog na področju športa.
1. Sredstva za izvajanje nacionalnega programa športa
12. člen
Sredstva namenjena izvajanju nacionalnega programa športa se zagotavljajo na posebni proračunski postavki. Skupna sredstva za ta namen se znotraj postavke na osnovi pogodb z izvajalci programov nakazujejo na njihove žiro račune.
Obseg sredstev za izvajanje programov vsebin pod točkami 1, 2, 3, 4, 5 in 11 iz 6. člena tega pravilnika se določajo na osnovi sistema točkovanja, opredeljenega v 10. členu tega pravilnika in tabelah, ki so priloga tega pravilnika.
Sredstva za izvajanje programov vsebin iz točk 6, 7, 8, 9 in 10, opredeljenih v 6. členu tega pravilnika se določijo v deležu glede na celotna razpoložljiva sredstva za izvajanje nacionalnega programa športa in v skladu z njegovimi usmeritvami. Če sredstva za vsebine iz tega odstavka po izvedbi javnega razpisa v delu ali v celoti ostanejo nerazporejena, župan na predlog komisije ta sredstva s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega načrtovanega v razpisu oziroma katerih rezultati povečan obseg sredstev opravičujejo.
13. člen
Športni programi se financirajo na osnovi pogodb z izvajalci programov, ki jih v roku 15 dni po sprejetju občinskega proračuna pripravi izvajalec javnega razpisa. Pogodbe opredeljujejo višino sredstev, v skladu z izidom javnega razpisa, obseg in realizacijo programov ter način nadzora nad porabo sredstev.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje programov vsebin pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 in 11 iz 6. člena tega pravilnika nakazujejo na žiro račune izvajalcev programov, praviloma po dvanajstinah.
Pogoj za nakazilo sredstev za športne objekte je predložena pogodba o uporabi športnega objekta, sklenjena med upravljavcem in izvajalcem športnega programa, iz katere izhaja finančna obveznost izvajalca športnega programa.
Sredstva za sofinanciranje programov pod točkami 7, 8 in 9 iz 6. člena tega pravilnika se izvajalcem nakazujejo na osnovi predloženih knjigovodskih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programa, do odobrene višine.
14. člen
Izvajalci programov morajo komisiji najkasneje do 31. 7. tekočega leta podati polletno poročilo in najkasneje do 31. 1. naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
V primeru, da komisija po pregledu polletnih poročil ugotovi, da se programi niso izvajali, kot so bili prijavljeni na razpis, opredeljeni v pogodbah in sofinancirani, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katerega stroški dejansko ne nastajajo.
Če izvajalec do rokov, navedenih v prejšnjem odstavku, ne odda polletnega oziroma letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Komisija je v zvezi z določili tega člena županu dolžna predlagati ustrezne ukrepe. Na osnovi predlogov komisije izda župan ustrezne sklepe.
Župan lahko na predlog komisije na osnovi zadržanih oziroma vrnjenih sredstev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju športnih programov oziroma katerih rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev.
15. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja in porabe dodeljenih sredstev opravljata občinski urad in nadzorni odbor Občine Kungota.
2. Sredstva za investicije v športne objekte
16. člen
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Kungota se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na posebni proračunski postavki.
4. Ostale naloge
18. člen
S sredstvi pod to proračunsko postavko se sofinancirajo ali financirajo športne dejavnosti, prireditve in programi, ki so pomembni za promocijo občine, pa jih ni mogoče predvideti v naprej oziroma ob prijavi na razpis še niso znane. Sofinancira se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov na mednarodnih športnih prireditvah izven države.
Iz te proračunske postavke se sofinancirajo tudi športni programi izvedeni v okviru občinskih prireditev in drugih podobnih prireditev.
Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov, s sklepom župana.
VIII. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta pravilnik prične veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določila tega pravilnika ne veljajo za že odobrena oziroma dodeljena sredstva v letu 2001.
Na podlagi sprejetega pravilnika župan predpiše izvedbene akte.
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Kungota.
Št. 6500/1-01
Zg. Kungota, dne 27. junija 2001
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.
Priloga 1: TOČKOVNI SISTEM

A) POJASNILA K TABELAM

Tabele se smiselno uporabljajo v skladu z besedilom 6. člena
pravilnika o financiranju športa v Občini Kungota.

Pri programih, kjer lokalna skupnost sofinancira objekt,
izvajalci pridobijo točke ali za zaprti ali za odprti objekt,
glede na prostor, kjer svoj program izvajajo in za katerega imajo
z upravljavcem sklenjeno ustrezno pogodbo in rezerviran termin
(zagotovljene prostorske pogoje).

Pri programih, kjer ni določenega maksimalnega števila
udeležencev, se program izvaja za najmanj 15 udeležencev. Če je
udeležencev manj, izvajalec programa pridobi le proporcionalni
delež točk.

Pri programih, kjer je določeno maksimalno število udeležencev,
se program izvaja za najmanj 50% maksimalnega števila udeležencev
(5 oziroma 10 oseb). Če je udeležencev manj, izvajalec programa
pridobi le proporcionalni delež točk.

Sredstva za propagandno gradivo, občinska šolska prvenstva,
materialne stroške, spremljanje treniranosti, nezgodno
zavarovanje, priprave na univerziado po merilih MŠŠ, državna
tekmovanja izvajalci pridobe na osnovi pisnih dokazil o nastanku
obveznosti iz tega naslova (56. člen ZFO). Odobrene točke oziroma
sredstva so namenjena za tovrstne stroške skozi celotno
koledarsko leto.

Točke za vključevanje oseb s posebnimi potrebami dobi izvajalec
za vsakega udeleženca s posebnimi potrebami v skupini.

Točke iz naslova "državni prvaki" pridobijo v individualnih
športih posamezniki, v kolektivnih pa ekipe, ki so v predhodnem
letu (letu razpisa) pridobili naslov državnih prvakov v svoji
panogi.

Bonus točke (tabela III) pridobi izvajalec za vsakega člana, ki v
času razpisa izpolnjuje pogoje:

- ima potrdilo o registraciji

- je član društva s plačano članarino

- je oseba s posebnimi potrebami.

Točke iz naslova zavarovanja (tabela IV) pridobi vsak športnik s
statusom vrhunskega športnika, bonus točke pa glede na
kategorizacijo.

Tabela VI: društva pridobe točke:

- za vsakega člana, ki je poravnal članarino za tekoče do dneva
razpisa

- za vsakega registriranega tekmovalca (po zakonu o športu)

- če s programi Nacionalnega programa športa delujejo tudi izven
kraja sedeža društva pridobe za vsako lokacijo dodatne stroške.


B) TABELE

< glej 2., 3., 4., 5., 6. in 7. del te priloge >


AAA Zlata odličnost