Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

42. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o policijskem sodelovanju (BBEPS), stran 981.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE BELGIJE O POLICIJSKEM SODELOVANJU (BBEPS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o policijskem sodelovanju (BBEPS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. junija 2001.
Št. 001-22-77/01
Ljubljana, dne 6. julija 2001
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE BELGIJE O POLICIJSKEM SODELOVANJU (BBEPS)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o policijskem sodelovanju, podpisan v Bruslju 22. januarja 2001.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE BELGIJE O POLICIJSKEM SODELOVANJU
Vlada Republike Slovenije
in
Vlada Kraljevine Belgije,
v nadaljnjem besedilu pogodbenici, sta
v skrbi, da bi spodbudili prijateljske odnose in sodelovanje med državama, predvsem pa odločeni, da okrepita medsebojno policijsko sodelovanje,
v želji, da bi policijsko sodelovanje okrepili v okviru mednarodnih obveznosti, ki sta jih državi prevzeli na področju spoštovanja temeljnih pravic in svoboščin, predvsem Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin s 4. novembra 1950 kot tudi Konvencije Sveta Evrope št. 108 z 28. januarja 1981 o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov,
ob upoštevanju, da je mednarodni organizirani kriminal resna grožnja za družbeno-gospodarski razvoj pogodbenic in da nedavni razvoj na področju mednarodnega organiziranega kriminala ogroža njuno institucionalno delovanje,
ob upoštevanju, da boj proti trgovanju z ljudmi, zatiranje nezakonitih vstopov na ozemlje držav in izstopov z njega ter nezakonitih preseljevanj kot tudi odstranjevanje organiziranih združb, ki sodelujejo pri teh nezakonitih dejanjih, vzbujajo skrb vlad in parlamentov držav pogodbenic,
ob upoštevanju, da nezakonita proizvodnja in trgovanje z mamili ter psihotropnimi snovmi ogrožata zdravje in varnost državljanov,
ob upoštevanju, da samo usklajevanje ustreznih zakonodaj ne zadošča za učinkovito premagovanje nezakonitih preseljevanj,
ob upoštevanju, da je učinkovito mednarodno policijsko sodelovanje na področju organiziranega kriminala in nezakonitih preseljevanj, predvsem z izmenjavo in obdelavo informacij, nujno potrebno za boj proti takim kriminalnim in kaznivim ravnanjem ter za njihovo preprečevanje,
ob upoštevanju, da je za izpolnitev te potrebe nujno treba sprejeti vrsto ustreznih ukrepov in med pogodbenicama vzpostaviti tesno sodelovanje,
sklenili ta sporazum:
Opredelitev pojmov
1. člen
V tem sporazumu posamezni izrazi pomenijo:
1. mednarodno trgovanje z ljudmi je vsakršno naslednje naklepno ravnanje:
a) omogočanje vstopa na ozemlje pogodbenice tega sporazuma, tranzita, bivanja ali izstopa na to ozemlje, če se v ta namen uporabi prisila, predvsem z nasiljem ali grožnjami, ali če se zateče k prevari, zlorabi oblasti ali drugim oblikam pritiska, zaradi česar oseba nima druge prave in sprejemljive izbire, kot da se podredi tem pritiskom;
b) kakršno koli izkoriščanje osebe, vedoč, da je ta oseba vstopila na ozemlje pogodbenice tega sporazuma, potuje čezenj ali biva na njem v razmerah, opisanih v točki a;
2. spolna zloraba otrok
je vsaka oblika spolnega izkoriščanja in spolne zlorabe otrok, navedena v 34. členu Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah z 20. novembra 1989, ki vključuje izdelavo, prodajo, razpošiljanje ali druge oblike prometa s pornografskim gradivom z otroki in posest te vrste gradiva za osebne namene;
3. strokovna pomoč
je logistična podpora policijskim službam in službam, odgovornim za preseljevanje;
4. kriminaliteta, povezana z jedrskimi in radioaktivnimi snovmi,
so kršitve, navedene v prvem odstavku 7. člena Konvencije o fizičnem varovanju jedrskega materiala s 3. marca 1980;
5. pranje denarja
so kršitve, naštete v prvem do tretjem odstavku 6. člena Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, z 8. novembra 1990;
6. organizirani kriminal
so vsa dejanja, ki jih stori “kriminalna organizacija“, opredeljena kot strukturalna združba, ki obstaja dalj časa in jo sestavljata več kot dve osebi ter deluje, da bi storila kazniva dejanja, ki se kaznujejo z zaporno kaznijo ali z odvzemom prostosti, če gre za vzgojno-varnostni ukrep, ki traja najmanj štiri leta, kadar so taka kazniva dejanja sama sebi namen ali so sredstvo za pridobitev premoženjske koristi in v danem primeru neustrezno vplivajo na delovanje javnih organov;
7. obdelava osebnih podatkov
osebni podatek je vsak podatek o identificirani fizični osebi ali fizični osebi, ki jo je mogoče identificirati (obravnavana oseba); za osebo, ki jo je mogoče identificirati, torej štejemo osebo, ki jo lahko neposredno ali posredno identificiramo zlasti na podlagi identifikacijske številke oziroma ene ali več posebnih značilnosti, ki se nanašajo na njeno fizično, fiziološko, psihično, gospodarsko, kulturno ali socialno razpoznavnost;
obdelava osebnih podatkov je postopek ali niz postopkov, ki se uporabljajo za osebne podatke in se opravljajo avtomatizirano ali neavtomatizirano, kot so zbiranje, vnašanje, urejanje, shranjevanje, usklajevanje ali spreminjanje, pridobivanje, vpogled, uporaba, posredovanje s prenosom, širjenje ali druga oblika razpolaganja, primerjava ali medsebojna povezava, kot tudi zaščita, izbris ali uničenje;
8. prepovedane droge
so kakršna koli snov naravnega ali umetnega izvora, navedena v Tabeli I ali Tabeli II Enotne konvencije o mamilih s 30. marca 1961, spremenjene s Protokolom s 25. marca 1972, ki spreminja Enotno konvencijo o mamilih iz leta 1961;
9. psihotropna snov
je kakršna koli snov naravnega ali umetnega izvora ali vsak naravni proizvod iz tabel I, II, III ali IV Konvencije o psihotropnih snoveh z 21. februarja 1971;
10. nezakonito trgovanje s prepovedanimi drogami ali psihotropnimi snovmi
nezakonito trgovanje je gojenje, izdelava ali trgovanje s prepovedanimi drogami ali psihotropnimi snovmi, ki so v nasprotju s cilji Konvencije o mamilih s 30. marca 1961, Konvencije o psihotropnih substancah z 21. februarja 1971 ali Konvencije Združenih narodov zoper nezakoniti promet z mamili in psihotropnimi snovmi s 20. decembra 1988;
11. nujna zahteva
Zahteva se šteje za nujno, kadar običajni upravni postopek pri centralnih organih, določenih v skladu z določbami tega sporazuma, ovira ali škoduje preventivni ali preiskovalni dejavnosti.
Področja sodelovanja
2. člen
1. Pogodbenici se zavezujeta, da si bosta v skladu s pravili in pod pogoji, določenimi s tem sporazumom, zagotavljali čim širše sodelovanje na področju policijskega sodelovanja.
2. Pogodbenici sodelujeta pri preprečevanju, zatiranju in pregonu hudih kaznivih dejanj organiziranega kriminala, predvsem:
– kaznivih dejanj zoper življenje in osebno nedotakljivost;
– kaznivih dejanj, povezanih s proizvodnjo, predelavo in nezakonitim trgovanjem s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami;
– kaznivih dejanj, povezanih s pridelavo, trgovanjem, predpisovanjem in dajanjem snovi s hormonskim, antihormonskim, betaadrenalinskim ali poživljajočim učinkom vzrejnim živalim, kot tudi kaznivih dejanj, povezanih s trgovanjem z vzrejnimi živalmi in z mesom vzrejnih živali, ki so jim te snovi bile dane, ter kaznivih dejanj, povezanih s predelavo takega mesa;
– nezakonitega priseljevanja;
– zvodništva, trgovanja z ljudmi in spolne zlorabe otrok;
– izsiljevanja;
– tatvine, nezakonitega prometa in trgovanja z orožjem, strelivom, razstrelivom, radioaktivnimi in jedrskimi ter drugimi nevarnimi snovmi;
– ponarejanja (izdelava, prenarejanje, predelava in širjenje) plačilnih sredstev, čekov in drugih vrednostnih papirjev;
– ponarejanja in uporabe ponarejenih dokumentov;
– gospodarskega in finančnega kriminala;
– kaznivih dejanj zoper premoženje, med drugim tatvine, trgovanja z umetniškimi deli in zgodovinskimi predmeti;
– tatvine, nezakonite trgovine in trgovanja z motornimi vozili;
– pranja denarja.
3. Huda kazniva dejanja organiziranega kriminala, ki niso opredeljena v 1. členu, pristojni organi pogodbenic presojajo po notranji zakonodaji svoje države.
3. člen
Sodelovanje med pogodbenicama obsega tudi:
– iskanje pogrešanih oseb in pomoč pri identifikaciji trupel;
– iskanje predmetov na ozemlju ene pogodbenice, ki so pogrešani, so bili ukradeni, poneverjeni ali izgubljeni na ozemlju druge pogodbenice.
Načini sodelovanja
4. člen
Pogodbenici sodelujeta na področjih, opredeljenih v 2. in 3. členu tega sporazuma:
– z izmenjavo informacij, ki se nanašajo na področja, za katera so pristojni policijski organi in organi za priseljevanje;
– z izmenjavo opreme;
– s strokovno in znanstveno pomočjo, strokovnimi mnenji in zagotavljanjem specializirane tehnične opreme;
– z izmenjavo izkušenj;
– s sodelovanjem na področju poklicnega izobraževanja;
– s pomočjo pri pripravi reševanja zaprosil za vzajemno pravno pomoč v kazenskih zadevah
v skladu z določbami, opredeljenimi v nadaljnjem besedilu.
Izmenjava informacij
5. člen
1. Pogodbenici si pomagata in zagotavljata tesno ter stalno sodelovanje. Predvsem si izmenjujeta vse ustrezne in pomembne informacije.
2. Navedeno sodelovanje lahko poteka v obliki stalnega stika uradnikov za zvezo, ki jih imenujeta pogodbenici.
6. člen
1. Pogodbenici si prizadevata, da si njuni policijski organi ob spoštovanju notranjega prava in v okviru svojih pristojnosti zagotavljajo pomoč za preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj, če notranje pravo zaprošene pogodbenice ne določa, da je zaprosilo za pomoč ali njegova izvedba v pristojnosti pravosodnih organov.
2. V posebnih primerih lahko vsaka pogodbenica v skladu s svojim notranjim pravom in ne da bi bila za to zaprošena, sporoči drugi pogodbenici informacije, ki so zanjo lahko pomembne kot pomoč pri preprečevanju in zatiranju kaznivih dejanj iz drugega in tretjega odstavka 2. člena ali pri preprečevanju ogrožanja javnega reda in javne varnosti.
7. člen
Vse informacije, ki jih zaprošena pogodbenica sporoči, lahko pogodbenica prosilka uporabi kot dokazilo o inkriminiranih dejanjih šele na podlagi zaprosila za pravno pomoč v skladu z veljavnimi določbami mednarodnega prava.
8. člen
1. Zaprosila za pravno pomoč in odgovore nanje si izmenjajo centralni organi, ki so v pogodbenicah odgovorni za mednarodno policijsko sodelovanje in priseljevanje.
Če zaprosila po navedeni poti ni možno pravočasno poslati, ga pristojni organi pogodbenice prosilke izjemoma in samo v nujnih primerih lahko pošljejo neposredno pristojnim organom zaprošene pogodbenice, ki lahko na zaprosilo tudi sami neposredno odgovorijo. V teh izjemnih primerih mora organ prosilec čim prej obvestiti centralni organ, ki je v zaprošeni pogodbenici odgovoren za mednarodno policijsko sodelovanje in priseljevanje, da je svoje zaprosilo za pomoč poslal neposredno, in utemeljiti razloge za nujnost.
2. Imenovanje centralnih organov, odgovornih za mednarodno policijsko sodelovanje in priseljevanje, kot tudi načini in pogoji vzajemne pomoči so urejeni z dogovori med pristojnimi organi, ki jih določita pogodbenici.
9. člen
Pogodbenica, ki je informacijo prejela, mora zagotavljati stopnjo zaupnosti, kot jo informaciji določi pogodbenica, ki je informacijo sporočila. Stopnje zaupnosti so take, kot jih uporablja Interpol.
10. člen
1. Vsaka pogodbenica lahko svoje uradnike za zvezo za določen ali nedoločen čas razporedi pri drugi pogodbenici.
2. Namen razporeditve uradnikov za zvezo za določen ali nedoločen čas je spodbujati in pospeševati sodelovanje med pogodbenicama, zlasti da se dogovorita o pomoči:
a. v obliki izmenjave informacij za preventivni in represivni boj proti kriminalu;
b. pri reševanju zaprosil za pomoč v kazenskih zadevah;
c. za opravljanje nalog organov, odgovornih za nadzor zunanjih meja in za priseljevanje;
d. za opravljanje nalog organov, odgovornih za preprečevanje ogrožanja javnega reda.
3. Naloga uradnikov za zvezo je dajanje mnenj in pomoči. Uradniki za zvezo niso pristojni za samostojno izvajanje policijskih ukrepov. Dajejo informacije in svoje naloge opravljajo po navodilih svoje pogodbenice in pogodbenice gostiteljice. Redno poročajo centralnemu organu pogodbenice, v katero so razporejeni, odgovornemu za mednarodno policijsko sodelovanje in priseljevanje.
4. Pogodbenici se lahko dogovorita, da uradniki za zvezo ene pogodbenice, razporejeni v tretjih državah, zastopajo tudi interese druge pogodbenice.
Varstvo osebnih podatkov
11. člen
1. Za obdelavo osebnih podatkov na podlagi tega sporazuma vsaka pogodbenica uporablja svoje notranje pravo.
2. Glede obdelave osebnih podatkov na podlagi tega sporazuma se pogodbenici zavezujeta, da bosta zagotovili raven varstva osebnih podatkov v skladu z določbami Konvencije Sveta Evrope z 28. januarja 1981 o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov in v skladu s Priporočilom R (87) 15 Odbora ministrov Sveta Evrope s 17. septembra 1987, ki ureja uporabo osebnih podatkov v policijskem sektorju.
3. Za obdelavo osebnih podatkov, ki se pošiljajo na podlagi tega sporazuma, veljajo te določbe:
a. pogodbenica, ki je podatke prejela, jih lahko uporablja le za namene, določene v tem sporazumu;
b. podatke lahko uporabljajo le pravosodni in drugi pristojni organi, ki opravljajo določeno nalogo ali neko funkcijo v okviru ciljev tega sporazuma, predvsem njegovega 2. in 3. člena. Pogodbenici si pošljeta seznam uporabnikov;
c. pogodbenica, ki podatke pošilja, mora zagotavljati njihovo točnost in popolnost. Prav tako mora zagotoviti, da se ti podatki ne hranijo dlje, kot je potrebno. Če na lastno pobudo ali na zahtevo osebe, na katero se podatki nanašajo, ugotovi, da so bili dani napačni podatki ali podatki, ki jih ne bi smela poslati, mora o tem nemudoma obvestiti pogodbenico prejemnico; slednja mora podatke popraviti ali jih uničiti;
d. pogodbenica se ne more sklicevati na dejstvo, da je napačne podatke prejela od druge pogodbenice, da bi se tako rešila odgovornosti, ki ji jo glede oškodovane osebe nalaga njeno notranje pravo;
e. prenos in sprejem osebnih podatkov se morata vpisati. Pogodbenici si pošljeta seznam organov, pooblaščenih za vpogled v vpis;
f. dostop do podatkov ureja notranje pravo pogodbenice, ki ji oseba, na katero se podatki nanašajo, predloži zahtevek. Podatki se prosilcu lahko sporočijo šele po prejetem soglasju pogodbenice, ki je podatke poslala;
g. pogodbenica prejemnica lahko uporablja podatke le v skladu z namenom, ki ga je navedla pogodbenica, ki podatke pošilja, in ob spoštovanju pogojev, ki jih ta pogodbenica določi.
4. Za prenos podatkov se uporabljajo te določbe:
a. podatki se lahko pošljejo samo policijskim organom in organom, pristojnim za priseljevanje; podatki se lahko sporočijo drugim organom, katerih cilji so enaki ciljem teh organov in se ukvarjajo z isto zadevo, le po predhodnem pisnem soglasju pogodbenice, ki je podatke poslala;
b. pogodbenica prejemnica na zahtevo pogodbenice, ki podatke pošilja, to obvesti o uporabi podatkov in o rezultatih, pridobljenih na podlagi poslanih podatkov.
5. Vsaka pogodbenica imenuje nadzorni organ, ki v skladu z notranjim pravom na svojem ozemlju neodvisno nadzoruje obdelavo osebnih podatkov na podlagi tega sporazuma in preverja, ali navedena obdelava ne posega v pravice osebe, na katero se podatki nanašajo. Nadzorna organa sta pristojna tudi za analiziranje težav pri uporabi ali razlagi tega sporazuma v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Nadzorna organa se lahko dogovorita za sodelovanje v okviru nalog, ki so jima zaupane s tem sporazumom.
12. člen
Če se osebni podatki pošiljajo s posredovanjem uradnika za zvezo, ki je predviden v 10. členu, se prav tako uporabljajo določbe tega sporazuma.
Zavrnitev pomoči
13. člen
1. Vsaka pogodbenica lahko zavrne pomoč, če gre za politična ali vojaška kazniva dejanja. Pomoč lahko zavrne ali pa jo ponudi pod določenimi pogoji, če gre za kazniva dejanja, povezana s političnimi ali vojaškimi kaznivimi dejanji.
2. Vsaka pogodbenica zavrne pomoč, če je to v nasprotju z zakonskimi določbami, veljavnimi na njenem ozemlju. Pomoč lahko zavrne ali ponudi pod določenimi pogoji, če bi to lahko ogrožalo njeno suverenost, varnost, javni red ali druge temeljne interese države.
Druge oblike sodelovanja
14. člen
1. Pogodbenici se sporazumeta, da si bosta zagotavljali medsebojno pomoč na področju poklicnega izobraževanja in strokovne pomoči pri reševanju problemov, povezanih z delovanjem policije.
2. Pogodbenici se sporazumeta, da si bosta izmenjevali praktične izkušnje s področij, ki jih predvideva ta sporazum.
3. Načini in pogoji medsebojne pomoči se uredijo z dogovori med pogodbenicama.
15. člen
1. Pogodbenici lahko ustanovita stalne ali občasne delovne skupine, odgovorne za proučevanje skupnih problemov, povezanih z zatiranjem in preprečevanjem kriminala, ki so določeni v drugem in tretjem odstavku 2. člena, in s področji sodelovanja iz 3. člena, in v danem primeru odgovorne, da po potrebi izdela predloge za izboljšanje praktičnih in strokovnih vidikov sodelovanja med pogodbenicama.
2. Če se predstavniki pogodbenic ne dogovorijo drugače, pogodbenici krijeta vsaka svoje stroške sodelovanja.
3. Pogodbenici ustanovita mešano ocenjevalno komisijo, ki vsaka tri leta poroča pristojnim organom, ki jih imenujeta pogodbenici.
Reševanje sporov
16. člen
1. Morebitne spore, povezane z razlago ali z uporabo tega sporazuma, rešuje mešana posvetovalna komisija, ki se ustanovi v ta namen.
2. Komisijo sestavljajo predstavniki obeh pogodbenic. Sestaja se na zahtevo ene pogodbenice ali po potrebi, da bi olajšala reševanje problemov, nastalih v zvezi z razlago ali z uporabo tega sporazuma.
3. Vsak spor, ki ga mešana posvetovalna komisija ne razreši, se obravnava po diplomatski poti.
Končne določbe
17. člen
Ta sporazum ne vpliva na pravice in dolžnosti, ki sta jih pogodbenici že prevzeli ali jih še bosta prevzeli z drugimi popolnejšimi dvostranskimi ali večstranskimi mednarodnimi obveznostmi.
18. člen
1. Pogodbenici se pisno po diplomatski poti obvestita o izpolnjenih notranjepravnih zahtevah, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma.
2. Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po datumu prejema zadnjega uradnega obvestila.
3. Sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko odpove s pisnim uradnim obvestilom, ki ga pošlje po diplomatski poti drugi pogodbenici. Odpoved začne učinkovati 6 mesecev po datumu njenega prejema.
19. člen
Pogodbenici si lahko pošljeta predloge za spremembo tega sporazuma. O spremembah sporazuma se pogodbenici odločata sporazumno.
V potrditev tega so podpisani, ki so za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.
Sestavljeno v Bruslju dne 22. januarja 2001 v dveh izvirnikih v slovenskem, francoskem in nizozemskem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila enako verodostojna.
Za Vlado
Republike Slovenije
Rado Bohinc l. r.
Za Vlado
Kraljevine Belgije
Antoine Duquesne l. r.
Marc Verwilghen l. r.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF A LA COOPERATION POLICIERE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE
ci-après dénommés les Parties Contractantes,
SE fondant sur:
LE SOUCI de promouvoir les rapports d’amitié et de coopération entre les deux Etats, et en particulier sur la volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux;
LE DÉSIR de renforcer cette coopération policière dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Etats en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
CONSIDÉRANT que la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Etats contractants, et que les développements récents de la criminalité organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;
CONSIDÉRANT que la lutte contre la traite des êtres humains et la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et des migrations illégales, ainsi que l’élimination des filières organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une préoccupation des Gouvernements et des Parlements des Etats contractants;
CONSIDÉRANT que la production et le commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour la santé et la sécurité des citoyens;
CONSIDÉRANT que la seule harmonisation des législations pertinentes ne suffit pas pour combattre le phénomène des migrations clandestines avec suffisamment d’efficacité;
CONSIDÉRANT que la nécessité d’une coopération policière internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et des migrations illégales, notamment par l’échange et le traitement d’informations, est indispensable pour combattre et prévenir ces activités criminelles et délictueuses;
CONSIDÉRANT que l’accomplissement de cette nécessité appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties Contractantes;
ONT RÉSOLU DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD
DÉFINITIONS
Article 1
Au sens du présent Accord, on entend par:
1. Traite internationale des êtres humains, tout comportement intentionnel suivant:
a) faciliter l’entrée sur le territoire de l’Etat de la Partie Contractante, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s’il est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces, ou s’il y a recours à la tromperie, à l’abus d’autorité ou à d’autres formes de pression de manière telle que la personne n’a d’autres choix véritable et acceptable que de se soumettre à ces pressions;
b) exploiter de quelque manière que ce soit une personne en connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou réside sur le territoire de l’Etat de la Partie Contractante de la convention dans les conditions indiquées au point a).
2. Exploitation sexuelle des enfants
Toute forme d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle visée par l’article 34 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d’autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel.
3. Assistance technique
Par assistance technique, il faut entendre l’aide apportée en matière de soutien logistique aux services de police et de migration.
4. Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives
Les infractions telles qu’énumérées à l’article 7 paragraphe premier de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires du 3 mars 1980.
5. Blanchiment d’argent
Les infractions telles qu’énumérées à l’article 6 paragraphes premier à trois de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produit du crime du 8 novembre 1990.
6. Criminalité organisée
Toute infraction commise par une “organisation criminelle“, définie comme une association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, ces infractions constituant une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et, le cas échéant, influencer indûment le fonctionnement d’autorités publiques.
7. Traitement des données à caractère personnel
Par données à caractère personnel, il faut entendre toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Par traitement de données à caractère personnel, il faut entendre toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.
8. Stupéfiant
Le terme “stupéfiant“ désigne toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou synthétique, figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
9. Substance psychotrope
L’expression “substance psychotrope“ désigne toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971.
10. Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
L’expression “trafic illicite“ désigne la culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux buts de la Convention du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, de la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ou de la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
11. Demande Urgente
Une demande est qualifiée d’urgente dans les cas oů le passage par la procédure administrative formelle auprès des organes centraux déterminés conformément aux dispositions contenues dans le Présent Accord risque d’entraver ou de compromettre l’action de prévention ou de recherche.
DOMAINES DE COOPÉRATION
Article 2
1. Les Parties Contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent Accord, la coopération la plus large en ce qui concerne la coopération policière.
2. Les Parties Contractantes coopéreront à la prévention, la répression et la poursuite d’infractions graves relevant de la criminalité organisée, et en particulier:
– les infractions contre la vie et l’intégrité physique des personnes;
– les infractions liées à la production, la transformation et au trafic illicite de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs;
– les infractions liées à la production, au commerce, à la prescription et à l’administration de substances à effet hormonal, anti-hormonal, beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, à des animaux d’exploitation, ainsi que les infractions liées au commerce des animaux d’exploitation et de la viande de ces animaux d’exploitation auxquels ces substances sont administrées et enfin les infractions liées au traitement de telle viande;
– l’immigration clandestine;
– le proxénétisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants;
– l’extorsion;
– le vol, le trafic et le commerce illégal d’armes, munitions, explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres substances dangereuses;
– les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et distribution) des moyens de paiement, chèques et autres titres;
– la falsification et l’usage de tout document officiel falsifié;
– la criminalité économique et financière;
– les infractions contre les biens, entre autres le vol, le trafic d’oeuvres d’art et d’objets historiques;
– le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteur;
– le blanchiment d’argent.
3. Les infractions graves relevant de la criminalité organisée qui ne sont pas définies à l’article 1 sont appréciées par les autorités compétentes des Parties Contractantes selon la législation nationale des Etats auxquels elles appartiennent.
Article 3
La collaboration entre les Parties Contractantes portera également sur:
– la recherche des personnes disparues et l’aide à l’identification de cadavres;
– la recherche sur le territoire de l’Etat d’une Partie Contractante d’objets disparus, volés, détournés ou égarés sur le territoire de l’autre Etat.
MOYENS DE COOPÉRATION
Article 4
Les Parties Contractantes coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles 2 et 3 du Présent Accord:
– les échanges d’informations concernant les domaines ressortissant à la compétence des autorités de police et de l’immigration;
– les échanges de matériel;
– l’assistance technique et scientifique, les expertises et les fournitures de matériel technique spécialisé;
– un échange d’expériences;
– la coopération dans le domaine de la formation professionnelle;
– l’aide à la préparation de l’exécution des demandes d’entraide judiciaire en matière pénale;
selon les dispositions ci-après.
LES ÉCHANGES D’INFORMATIONS
Article 5
Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes.
Cette coopération peut prendre la forme d’un contact permanent par l’intermédiaire d’officiers de liaison à désigner.
Article 6
1. Les Parties Contractantes s’engagent à ce que leurs autorités de police s’accordent, conformément à leur droit national et dans les limites de leurs compétences, l’assistance aux fins de la prévention et de la recherche d’actes punissables, pour autant que le droit national de la Partie Contractante requise ne réserve pas la demande ou son exécution aux autorités judiciaires.
2. Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, conformément à son droit national et sans y être requise, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l’assistance pour la prévention et la répression d’infractions telles que visées à l’article 2 paragraphes deux et trois du présent Accord ou pour la prévention de menaces pour l’ordre et la sécurité publics.
Article 7
Toute information fournie par la Partie Contractante requise ne peut être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins d’apporter la preuve des faits incriminés qu’après une demande d’entraide judiciaire conformément aux dispositions du droit international applicable.
Article 8
1. Les demandes d’assistance et les réponses à ces demandes doivent être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie Contractante, de la coopération policière internationale et de l’immigration.
Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d’urgence uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie Contractante requérante directement aux autorités compétentes de la Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces cas exceptionnels, l’autorité requérante doit aviser dans les meilleurs délais l’organe central chargé, dans la Partie Contractante requise, de la coopération policière internationale et de l’immigration, de sa demande directe et d’en motiver l’urgence.
2. La détermination des organes centraux chargés de la coopération policière internationale et de l’immigration ainsi que les modalités de l’assistance mutuelle sont réglés par des arrangements à conclure entre les autorités compétentes désignées par les Parties Contractantes.
Article 9
La Partie Contractante qui a reçu l’information doit garantir le degré de confidentialité que la Partie Contractante émettrice a attribué à l’information. Les degrés de confidentialité sont ceux utilisés par INTERPOL.
Article 10
1. Les Parties Contractantes peuvent détacher, pour une durée déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d’une Partie Contractante auprès de l’autre Partie Contractante.
2. Le détachement d’officiers de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour but de promouvoir et d’accélérer la coopération entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l’assistance
a) sous la forme d’échange d’informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité;
b) dans l’exécution de demandes d’entraide en matière pénale;
c) pour les besoins de l’exercice des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures et de l’immigration;
d) pour les besoins de l’exercice des missions des autorités chargées de la prévention des menaces pour l’ordre public.
3. Les officiers de liaison ont une mission d’avis et d’assistance. Ils ne sont pas compétents pour l’exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d’origine et par la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l’organe central chargé de la coopération policière internationale et de l’immigration de la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés.
4. Les Parties Contractantes peuvent convenir que les officiers de liaison d’une Partie Contractante détachés auprès d’Etats tiers représentent également les intérêts de l’autre Partie Contractante.
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Article 11
1. En application du présent Accord, le traitement des données à caractère personnel est soumis au droit national respectif de chaque Partie Contractante.
2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel en application du présent Accord, les Parties Contractantes s’engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.
3. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel transmises en application du présent Accord, les dispositions ci-après s’appliquent:
a) les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu’aux seules fins prévues par le présent Accord;
b) les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires et les autres autorités compétentes qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans le présent Accord et plus particulièrement les articles 2 et 3. Les Parties communiqueront la liste des utilisateurs;
c) la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à leur exactitude et à leur caractère complet. Elle est également tenue de veiller à ce que ces données ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n’auraient pas dû être transmises ont été fournies, la Partie Contractante destinataire doit en être informée sans délai; cette dernière est tenue de procéder à la correction ou à la destruction des données;
d) une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu’une autre Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l’égard d’une personne lésée;
e) la transmission et la réception de données à caractère personnel doivent être enregistrées. Les Parties contractantes se communiqueront la liste des autorités autorisées à consulter l’enregistrement;
f) l’accès aux données est régi par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande. La communication des données au demandeur n’est possible qu’après avoir demandé l’autorisation de la Partie Contractante qui est à l’origine des données;
g) les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu’aux seules fins indiquées par la Partie Contractante qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette Partie Contractante;
4. En outre, en ce qui concerne la transmission, les dispositions ci-après s’appliquent:
a) les données ne peuvent être transmises qu’aux seules autorités de police et de l’immigration; la communication des données à d’autres autorités qui poursuivent les mêmes objectifs que ces autorités et qui agissent dans ce même cadre ne pourra avoir lieu qu’après autorisation préalable écrite de la Partie Contractante qui les fournit;
b) sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie Contractante qui transmet les données de l’usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des données transmises.
5. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d’exercer sur son territoire un contrôle indépendant des traitements de données à caractère personnel effectués sur base du présent Accord et de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée. Ces autorités de contrôle sont également compétentes pour analyser les difficultés d’application ou d’interprétation du présent Accord portant sur le traitement des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent s’entendre pour coopérer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par le présent Accord.
Article 12
Si des données à caractère personnel sont transmises par l’intermédiaire d’un officier de liaison visé à l’article 10, les dispositions du présent Accord sont également d’application.
REFUS DE L’ASSISTANCE
Article 13
1. Chacune des Parties Contractantes refuse l’assistance lorsqu’il s’agit d’infractions politiques ou militaires. Chacune peut refuser l’assistance ou la soumettre à des conditions lorsqu’il s’agit d’infractions connexes aux infractions politiques ou militaires.
2. Chacune des Parties Contractantes refuse l’assistance lorsque celle-ci s’avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son territoire.
3. Chacune des Parties peut refuser l’assistance ou la soumettre à des conditions lorsque la réalisation de l’assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l’ordre public ou d’autres intérêts essentiels de l’Etat.
AUTRES FORMES DE COOPÉRATION
Article 14
1. Les Parties Contractantes s’entendent pour s’accorder une assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et de l’assistance technique pour les problèmes relatifs au fonctionnement de la police.
2. Les Parties Contractantes s’entendent pour échanger leurs expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par le présent Accord.
3. Les modalités de l’assistance mutuelle sont réglées par des arrangements entre les Parties Contractantes.
Article 15
1. Les Parties Contractantes peuvent créer des groupes de travail permanents ou occasionels chargés d’examiner des problèmes communs concernant la répression et la prévention de la criminalité visés à l’article 2, paragraphes deux et trois, et les domaines de coopération visés à l’article 3 et d’élaborer, le cas échéant, des propositions aux fins d’améliorer, si besoin est, les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties Contractantes.
2. Les frais liés à la coopération seront respectivement à la charge de chaque Partie Contractante, sauf disposition contraire entre les représentants des Parties Contractantes.
3. Les Parties Contractantes créent une commission mixte d’évaluation qui fera un rapport, tous les trois ans, aux autorités compétentes désignées par les Parties Contractantes.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 16
1. Tout différend occasionné par l’interprétation ou l’application du présent Accord sera résolu par une commission mixte consultative, créée à cet effet.
2. Cette commission sera composée de représentants des deux Parties Contractantes. Elle se réunira à la demande de l’un ou de l’autre Partie Contractante ou chaque fois que c’est nécessaire, afin de faciliter le règlement des problèmes qui surgiront de l’interprétation ou de l’application du présent Accord.
3. Tout différend non résolu par la commission mixte consultative sera traité par voie diplomatique.
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Le Présent Accord ne fait pas obstacle aux droits et obligations découlant des engagements internationaux, bi- ou multilatéraux plus complet conclus ou à conclure entre ou par les Parties Contractantes.
Article 18
1. Les Parties contractantes se notifieront mutuellement, par écrit et par la voie diplomatique, l’accomplissement des formalités de droit interne requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. L’Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.
3. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Toute Partie Contractante peut le dénoncer au moyen d’une notification écrite adressée par voie diplomatique à l’autre Partie Contractante. La dénonciation prendra effet 6 mois après la date de sa réception.
Article 19
Toute Partie Contractante peut faire parvenir à l’autre Partie Contractante toutes propositions tendant à modifier le présent Accord. Les Parties Contractantes arrêtent d’un commun accord les modifications au présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
FAIT à Bruxelles le 22 janvier 2001 en deux exemplaires originaux, dans chacune des langues slovène, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
Le Ministre de l’Intérieur,
Rado BOHINC m.p.
POUR LE GOUVERNEMENT
DU ROYAUME DE BELGIQUE
Le Ministre de l’Intérieur,
Antoine DUQUESNE m.p.
Le Ministre de la Justice,
Marc VERWILGHEN m.p.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/01-26/1
Ljubljana, dne 28. junija 2001
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
* Besedilo sporazuma v nizozemskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost