Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2653. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje vode
2654. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
2655. Uredba o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov
2656. Uredba o dopolnitvi uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
2657. Uredba o spremembah uredbe o ureditvi trga za goveje meso

MINISTRSTVA

2658. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora
2659. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor
2660. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur
2661. Odredba o označbi tradicionalnega ugleda za Belokranjsko pogačo
2662. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji v letu 2001

BANKA SLOVENIJE

2714. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 18. 6. do 24. 6. 2001

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2663. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2000
2664. Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Braslovče

2665. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Braslovče OE vrtec Braslovče
2666. Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Braslovče

Brežice

2667. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Brežice
2668. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Obrtna cona Krška vas (SD ZNOCKV-1)
2669. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "Meddržavni mejni prehod Slovenska vas", Občine Brežice - dopolnitev 2001/3
2670. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "Meddržavni mejni prehod Rigonce" Občine Brežice - dopolnitev 2001/4

Celje

2671. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
2672. Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma klešč, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Mestni občini Celje
2673. Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Mestni občini Celje

Dobrova-Polhov Gradec

2674. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov

Horjul

2675. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri OŠ Horjul

Hrpelje-Kozina

2676. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2000

Idrija

2677. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih v Občini Idrija
2678. Odlok o sprejetju "Zazidalnega načrta industrijska cona Godovič"
2679. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje mesta Idrija
2680. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Sp. Idrija in del Sp. Kanomlje
2681. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 1 - Črnovrška planota in Godoviško podolje
2682. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 2 - Ledinska planota
2683. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 3 - Zahodni del občine
2684. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Črni Vrh
2685. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič

Kanal ob Soči

2686. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu

Ljutomer

2687. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prleški mladinski kulturni center Ljutomer
2688. Obvezna razlaga drugega odstavka 55. člena poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer
2689. Sklep o ekonomski ceni programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Ljutomer

Mežica

2691. Odlok - koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Mežica

Mislinja

2690. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Novo mesto

2692. Program priprave zazidalnega načrta tovarne Adria mobil
2693. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
2694. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
2695. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986 do 1999
2696. Cenik prispevkov pred priključitvijo na javno vodovodno, kanalizacijsko in plinovodno omrežje v Mestni občini Novo mesto
2697. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih v Mestni občini Novo mesto
2698. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1210/3 (Novo mesto)

Odranci

2699. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2001
2700. Spremembe in dopolnitve pravilnika o stimulaciji študentov Občine Odranci
2701. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Polzela

2702. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2000
2703. Odlok o razglasitvi rojstne hiše Neže Maurer Podvin pri Polzeli 37 za kulturni spomenik lokalnega pomena
2704. Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za dejavnost plakatiranje
2705. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela - OE Vrtec Polzela

Semič

2706. Sklep o povišanju cen

Sveta Ana

2707. Odlok o priznanjih Občine Sveta Ana
2708. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana

Škofljica

2709. Sklep o povprečni ceni komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju urejanja VS 11/1 - Glinek
2710. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica

Tabor

2711. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986-1990 za območje Občine Tabor

Tržič

2712. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
2713. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti