Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2673. Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Mestni občini Celje, stran 5270.

Župan Mestne občine Celje na podlagi 17. in 18. člena zakona o varnosti v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00) in na podlagi 27., 59. in 64. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 117/00) izdaja
P R A V I L N I K
o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Mestni občini Celje
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in način odstranjevanja nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih oziroma dotrajanih vozil.
2. člen
Vozilo s katerim se odpeljejo nepravilno parkirana, pokvarjena, poškodovana, zapuščena oziroma dotrajana vozila (v nadaljnjem besedilu: vozila) je posebej v te namene prirejeno vozilo (v nadaljnjem besedilu: pajek).
3. člen
Odvoz vozil izvaja pravna oseba ali samostojni podjetnik (v nadaljevanju: pooblaščeni izvajalec), ki je registriran za opravljanje take dejavnosti in mu je bilo izvajanje podeljeno s koncesijsko ali drugo podobno pogodbo.
Pooblaščeni izvajalec mora dejavnost odvoza vozil zavarovati pri zavarovalnici. V primeru poškodovanja vozila zaradi izvajanja tega pravilnika, je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo lastniku vozila.
4. člen
Vozila, ki jih odpelje na podlagi kopije odredbe uradne osebe, pooblaščen izvajalec, se shranjujejo na za to določeno površino. Na površini, ki je določena za shranjevanje odstranjenih vozil, skrbi izvajalec za ustrezno zavarovanje teh vozil.
Poslovni objekt izvajalca mora biti vidno označen z imenom podjetja in postopkom izdajanja vozil.
5. člen
Odredbo za odstranitev vozil izda občinski redar ali komunalno-cestni inšpektor (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) pooblaščenemu izvajalcu, ki odredbo izvede. O odvozu nepravilno parkiranega vozila uradna oseba obvesti Policijsko postajo Celje.
6. člen
Na kraju samem, ko uradna oseba odreja odstranitev vozila, mora pred odstranitvijo vozilo fotografirati, v odredbi pa opisati stanje vozila – morebitne poškodbe na zunanjosti vozila in splošno stanje vozila.
7. člen
V primeru, če lastnik oziroma voznik vozila (v nadaljnjem besedilu: voznik) odstrani vozilo potem, ko je uradna oseba že pozvala pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, mora voznik plačati 50% določene višine stroškov odvoza in kazen za storjen prekršek.
8. člen
Voznik, ki mu je bilo vozilo odpeljano, mora pred prevzemom vozila poravnati stroške odstranitve.
Če stroškov odvoza in hrambe voznik ne poravna, mu pooblaščeni izvajalec vozila ne izda. Stroški odstranitve vozila so določeni s sklepom župana Mestne občine Celje, denarna kazen za storjen prekršek pa z odlokom o ureditvi prometa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 87/99).
9. člen
Voznik mora storjeni prekršek poravnati po prejetem plačilnem nalogu.
10. člen
Če uradna oseba ugotovi, da je zapuščeno ali dotrajano vozilo na cesti, cestnem svetu ali drugi javni površini parkirano tako, da ovira druge uporabnike teh površin odredi odvoz vozila, na za hrambo predviden prostor.
Lastnik vozila, ki želi takšno vozilo odpeljati s prostora predvidenega za hrambo, je dolžan pred prevzemom vozila plačati stroške odvoza in hrambe vozila ter z odlokom predpisano denarno kazen.
Če stroškov odvoza in hrambe lastnik vozila ne poravna, mu pooblaščeni izvajalec vozila ne izda.
11. člen
Nepravilno parkirano in zapuščeno vozilo, ki je bilo odpeljano, se hrani na varovanem prostoru, dokler lastnik ne prevzame vozila, vendar največ 60 dni.
Vozilo se vrne lastniku na podlagi listine, s katero dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov odvoza in hrambe vozila.
V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, se šteje, da je vozilo brez lastnika. Lastniško pravico na tem vozilu pridobi Mestna občina Celje.
12. člen
Če uradna oseba ugotovi, da je dotrajano vozilo, ki za lastnika ne predstavlja nobene vrednosti več, puščeno na drugih javnih površinah odredi, da pooblaščeni izvajalec odstrani vozilo ter ga odpelje na uničenje k za zbiranje in reciklažo vozil pooblaščeni organizaciji.
Stroški odstranitve zapuščenih in dotrajanih vozil bremenijo lastnika vozila.
13. člen
Dotrajano vozilo je vozilo, za katerega nihče ne skrbi, je odprto in dostopno vsakomur ali pa so z njega že odstranjeni deli, torej za lastnika ne predstavlja nikakršne vrednosti več.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34001/00006/2000
Celje, dne 17. maja 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost