Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2680. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Sp. Idrija in del Sp. Kanomlje, stran 5280.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 16. in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 21. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Sp. Idrija in del Sp. Kanomlje
1. člen
V prvem odstavku 2. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Sp. Idrija in del Sp. Kanomlje (Uradni list RS, št. 34/93 in 68/00) se besedi besedi “namensko rabo“ nadomestita z besedo “vrsto“.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Ureditveno območje naselja Sp. Idrija je določeno z Urbanistično zasnovo naselja Sp. Idrija, ki je sestavni del dolgoročnega plana Občine Idrija za obdobje 1986–2000. Območje prostorskih ureditvenih pogojev obsega celotno območje urbanistične zasnove, razen območij, ki jih urejajo veljavni prostorski izvedbeni načrti.
Opis meje posameznih con je sestavni del tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.“
3. člen
Besedilo prvega stavka prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi: “Za območja: S11- Pustota in I2 – Rotomatika je s prostorskim planom Občine Idrija predpisana izdelava prostorskih izvedbenih načrtov.“
4. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Poseg v prostor mora biti skladen z usmeritvami in rešitvami prostorskih planskih aktov ter z merili in pogoji teh prostorskih ureditvenih pogojev.
Objekti in naprave se v skladu s pogoji teh PUP lahko izvajajo le na stavbnih zemljiščih. Stavbna zemljišča so:
– zemljišča, ki jih kot stavbna zemljišča določa srednjeročni prostorski plan Občine Idrija v karti PKN 5000 Idrija 7,
– zemljišča, ki so pridobila status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji v skladu z 49. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97).
Drugi posegi v prostor (posegi po drugem odstavku 50. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, Uradni list RS, št. 18/84 itn.), so v skladu s pogoji in merili teh prostorskih ureditvenih pogojev in drugih predpisov dopustni na stavbnih zemljiščih in na zemljiščih druge namenske rabe.“
5. člen
Besedilo prvega stavka desetega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi: “Varovalni pas glavne ceste mora biti 25 metrov, varovalni pas regionalne ceste 15 metrov in drugih cest 5 metrov.“
6. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pri vseh posegih v prostor in spremembah namembnosti rabe obstoječih ali delov objektov je že v fazi izdelave lokacijske dokumentacije obvezno upoštevati določbe veljavnih predpisov o dovoljenih emisijah in o predpisanih standardih za zmanjševanje nevarnosti emisij in drugih vplivov na okolje.“
7. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in komunalni redar.“
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/91
Idrija, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost