Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2685. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič, stran 5285.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 16. in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 21. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič
1. člen
Besedilo 1. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič (Uradni list RS, št. 12/92 in 46/98) se nadomesti z besedilom:
“S tem odlokom se sprejemajo prostorski ureditveni pogoji za območje naselja Godovič (v nadaljevanju: prostorski ureditveni pogoji). Prostorski ureditveni pogoji za posege v prostor določajo:
– merila in pogoje glede vrste posegov v prostor,
– merila za določanje gradbenih parcel,
– merila in pogoje glede oblikovanja objektov,
– merila in pogoje za prometno in komunalno urejanje in
– merila za varovanje okolja.“
2. člen
Besedi “Skupna merila“ v 2. členu se nadomestita z besedami: “Merila in pogoji prostorskih ureditvenih pogojev“.
3. člen
V 3. členu se črta:
– v tretji alinei besedilo “od izdelave zazidalnega načrta“,
– v osmi alinei besedilo “za katerega je predpisana izdelava zazidalnega načrta“,
– ter v deveti alinei besedilo “, za katerega je predpisana izdelava ureditvenega načrta“.
4. člen
Besedilo 4. člena se nadomesti z besedilom:
“Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– kartografski del, ki je sestavni del odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– opis in utemeljitev prostorskih ureditvenih pogojev in
– pogoje, mnenja in soglasja pristojnih organov in organizacij.
Kartografski del so karte v merilu 1:5000, 1: 2880 in 1: 1000.
Meje območja prostorskih ureditvenih pogojev so določene s spiskom mejnih parcel v tekstualnem delu iz tretje alinee prvega odstavka in grafično v kartografskem delu prostorskih ureditvenih pogojev. Grafični prikaz območja prostorskih ureditvenih pogojev je sestavni del tega odloka.
Tista območja v naselju Godovič, ki so zunaj meja prostorskih ureditvenih pogojev, se urejajo z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih PUP 1 Črnovrška planota in Godoviško podolje (Uradni list RS, št. 2/94).“
5. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za območje “JZ del središča Godoviča (C – CENTER in JUŽNI TRG)“ je predpisana izdelava prostorskega izvedbenega načrta, do njegove uveljavitve so dovoljeni le posegi v zvezi s komunalnim urejanjem in rednim vzdrževanjem obstoječih objektov ter sprememba namembnosti rabe objektov.“
6. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Poseg v prostor mora biti skladen z usmeritvami in rešitvami, ki jih za to območje predpisujejo prostorski planski akti Občine Idrija ter z merili in pogoji po tem odloku.
Objekti in naprave se v skladu s pogoji teh PUP lahko izvajajo le na stavbnih zemljiščih.
Stavbna zemljišča so:
– zemljišča, ki jih kot stavbna zemljišča določa srednjeročni prostorski plan Občine Idrija v kartah Idrija 30, 39 in 40 v merilu 1:5000,
– zemljišča, ki so pridobila status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji v skladu z 49. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97).
Drugi posegi v prostor (posegi po drugem odstavku 50. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, Uradni list SRS, št. 18/84 itn.), so v skladu s pogoji in merili teh prostorskih ureditvenih pogojev in drugih predpisov dopustni na stavbnih zemljiščih in na zemljiščih druge namenske rabe.
Na območjih, kjer je predvidena izdelava prostorsko izvedbenih načrtov, so do njihove izdelave dovoljeni le posegi v zvezi s komunalnim urejanjem, redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih ter spremembe namembnosti rabe objekta in posegi, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje.
Na zemljiščih, ki so s planskimi akti namenjena za spremljajoče dejavnosti skupnega ali splošnega pomena, prometne površine komunalne in energetske naprave, so dovoljeni samo taki posegi.“
7. člen
V besedilo 2. točke 7. člena se pred zaklepaj doda besedilo: “in C“.
8. člen
Besedilo 8. člena se od vključno 3. točke dalje spremeni tako, da se glasi:
“3. V parkovnih in športno-rekreacijskih območjih je dopustno:
– urejanje parkovnih površin,
– gradnja športnih in rekreacijskih objektov in naprav, spremljajočih objektov in ureditev površin za športne in rekreativne prireditve na stavbnih zemljiščih.
4. V območju za osrednje dejavnosti in dopolnilno stanovanjsko gradnjo je dopustno;
4.a na območju ŠOLA prvenstveno gradnja objektov družbenih in storitvenih dejavnosti:
– osnovna šola s telovadnico in VVZ na parcelah št. 254/1, 5, 256/1, 2, vse k.o. Godovič,
– adaptacija, rekonstrukcija in dozidava zadružnega doma na parceli št. 126 k.o. Godovič,
– dopolnilna gradnja novih objektov ter prenova in rekonstrukcija obstoječih za potrebe storitvenih in družbenih dejavnosti,
– dopolnilna stanovanjska gradnja na parceli št. 2551 k.o. Godovič, ob upoštevanju prednosti, ki jo imajo storitvene in družbene dejavnosti,
– gradnja gospodarskih poslopij za kmetijsko dejavnost in objektov za proizvodnjo in obrt je dovoljena le, če ni moteča do okoliških dejavnosti;
4.b na območju Sv. Urban so dopustne funkcionalne dopolnitve v smislu ohranjanja sedanje namembnosti območja (cerkev in pokopališče). Po odstranitvi objekta na parceli št. 2 k.o. Godovič se njegovo stavbišče uredi kot sestavni del ploščadi pred cerkvijo. V novo ureditev se vklopi tudi kapelica.
Novozgrajeni objekti in dejavnosti ne smejo povzročati prekomernih motenj v okolju.
Na geološko dvomljivih območjih je treba predhodno pridobiti hidrogeološko mnenje.“
9. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo “10 m za magistralno, 5-10 m in 5 m za lokalno cesto“ nadomesti z besedilom: “25 metrov pri glavnih cestah, 15 metrov pri regionalnih cestah in 5 metrov pri lokalnih cestah“.
10. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kartografski del in druga dokumentacija prostorskih ureditvenih pogojev je na vpogled na oddelku za okolje in prostor Občine Idrija.“
11. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in komunalni redar.“
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35211-0001/97
Idrija, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost