Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2704. Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za dejavnost plakatiranje, stran 5307.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98 in 70/00), 4. člena odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Žalec) (Uradni list RS, št. 14/94), ki je v veljavi na podlagi 128. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) ter 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, 34/99) je Občinski svet občine Polzela na 18. seji dne 22. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o načinu in pogojih podelitve koncesije za dejavnost plakatiranje
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določi predmet koncesije, območje izvajanja in način ter viri financiranja, način plačila koncesijske dajatve, pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, javna pooblastila koncesionarju, splošni pogoji za izvajanje javne službe, postopek za izbiro koncesionarja, začetek in čas trajanja koncesije, nadzor nad izvajanjem, razlogi za prenehanje koncesijskega razmerja, odgovornost za škodo in pravice koncedenta.
2. člen
Občina zagotavlja organiziranje in izvajanje lokalne gospodarske javne službe za dejavnost plakatiranja s podelitvijo koncesije.
II. OPREDELITEV DEJAVNOSTI IN OBMOČJA PLAKATIRANJA
3. člen
Dejavnost plakatiranja, ki je predmet koncesije po tem odloku, je opravljanje plakatiranja na območju Občine Polzela in vključuje:
– lepljenje in nameščanje ter odstranitev plakatov in transparentov (v nadaljnem besedilu: plakati),
– postavitev vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta).
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
4. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji,
– da je registriran za opravljanje dejavnosti oglaševanja ali plakatiranja in da ima vsa potrebna soglasja ter dovoljenja pristojnih organov,
– da predloži program izvajanja plakatiranja, ki vsebuje lokacije plakatnih mest, predlog oblikovne zasnove plakatnih mest ter vzdrževanje let-teh in okolice,
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje koncesije.
IV. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
5. člen
Na območju Občine Polzela je koncesionar izključni izvajalec plakatiranja, kar pomeni da je pooblaščen za postavitev in vzdrževanje plakatnih mest, vključno s pridobitvijo upravnega dovoljenja za poseg v prostor ter za lepljenje in nameščanje plakatov, oglasov, transparentov in podobnih objav. Koncesionar ima tudi pravico oblikovati predloge cen svojih storitev.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE PLAKATIRANJA
6. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesijske dejavnosti,
– da omogoči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela,
– da upošteva tehniške, stroškovne, organizacijske in druge standarde za opravljanje koncesije,
– da vodi kataster plakatnih mest,
– da odvaja koncesijske dajatve,
– da do izteka koledarskega leta predloži letno poročilo o poslovanju,
– da redno vzdržuje plakatna mesta ter prevzema odgovornosti za škodo povzročeno na plakatnih mestih in okolici.
Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja se določijo v koncesijski pogodbi.
7. člen
Plakatna mesta se lahko postavljajo na javnih ali zasebnih površinah. Lokacijo za postavitev plakatnih mest potrdi odbor za prostorsko planiranje in komunalo po predhodno izdelani strokovni presoji namestitve objekta v prostor, katere sestavni del je tudi dokazilo o razpolaganju zemljišča na katerem bo stal objekt.
VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
8. člen
Koncesijsko razmerje se sklene za dobo pet let, začne se s podpisom koncesijske pogodbe, oziroma v skladu z njenimi določili. Po prenehanju koncesijske pogodbe zaradi izteka roka, za katerega je bila sklenjena, objekti neodplačno preidejo v last koncedenta.
Koncesijska pogodba se po njenem izteku lahko podaljša.
VII. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za dejavnost plakatiranja iz cene, ki jo zaračunava neposredno uporabnikom storitev.
Koncesionar je dolžan za čas trajanja koncesije plačati koncedentu letno koncesijsko dajatev, ki se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja. Koncesijska dajatev se lahko plača tudi na drugačen način (postavitev, vzdrževanje avtobusnih postajališč in drugo), kar bo opredeljeno v koncesijski pogodbi.
VIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
10. člen
Koncesija bo podeljena na podlagi javnega razpisa po določbah tega odloka, v skladu z zakonom o javnih gospodarskih službah in ob smiselni uporabi postopka po zakonu o javnih naročilih.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS. Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj prijavi samo en ponudnik.
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo po predhodni izdaji upravne odločbe o podelitvi koncesije.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu in za račun koncedenta župan Občine Polzela.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM
11. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinska uprava oziroma po županu pooblaščena strokovna oseba ali institucija.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
12. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
13. člen
Koncesijska pogodba preneha po poteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
14. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku;
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev po izključni krivdi koncesionarja;
– v primeru stečaja koncesionarja
15. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
XI. KONČNI DOLOČBI
16. člen
Rok, v katerem bo koncesionar pričel z izvajanjem koncesionirane dejavnosti po tem odloku in način prevzema se določi v koncesijski pogodbi.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-10-01/01
Polzela, dne 22. maja 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti