Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2654. Uredba o oblikovanju cen učbenikov, stran 5254.

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen učbenikov
1. člen
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cen učbenikov in drugih učnih gradiv (delovni zvezki, delovni učbeniki, zbirke nalog oziroma vaj, atlasi in karte, priročniki, učna sredstva; v nadaljnjem besedilu: učbeniki in druga učna gradiva), ki so bile oblikovane in uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te uredbe.
Ta uredba določa tudi ukrep in postopek določitve najvišje cene za nove učbenike in druga učna gradiva.
2. člen
Ta uredba zajema tiste učbenike in druga učna gradiva, ki jih s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in so edini učbeniki in učna gradiva za posamezen predmet v določenem razredu, letniku ali programu.
Novi učbeniki in druga učna gradiva so tisti učbeniki in druga učna gradiva, ki jih s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in se na tržišču pojavljajo prvič.
3. člen
Drobnoprodajne cene učbenikov in drugih učnih gradiv, ki so bile oblikovane in uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, in:
– ne presegajo 1.000 SIT, se lahko povečajo za največ 7%,
– znašajo od 1.001 SIT do 2.000 SIT, se lahko povečajo za največ 6%,
– znašajo od 2.001 SIT do 3.000 SIT, se lahko povečajo za največ 5%,
– znašajo od 3.001 SIT do 4.000 SIT, se lahko povečajo za največ 4%,
– dosegajo raven 4.001 SIT, se ne spremenijo,
– katerih najvišje cene je s sklepom določila Vlada Republike Slovenije po 1. januarju 2001, se ne spremenijo.
Cene učbenikov in delovnih zvezkov, katerih sestavni deli so kosi lesa, bakra in nerjaveče žice ipd., se lahko v času trajanja te uredbe povečajo največ za 4%.
4. člen
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja ali izdajanja učbenikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), so dolžne 8 dni pred uveljavitvijo cen učbenikov in drugih učnih gradiv iz prejšnjega člena te uredbe obvestiti ministrstvo, pristojno za cene (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime in sedež pravne osebe;
2. naslov učbenika oziroma drugega učnega gradiva;
3. vrsto učnega gradiva (učbenik, delovni zvezek, delovni učbenik, zbirka nalog oziroma vaj, atlas ali karta, priročnik, učno sredstvo);
4. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je učbenik oziroma drugo učno gradivo potrjen;
5. vrsto izdaje (v enem ali več delih);
6. ime in priimek avtorja ali avtorjev in število avtorskih pol;
7. leto izdaje;
8. čas veljavnosti učbenika oziroma drugega učnega gradiva;
9. število izvodov – naklade;
10. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število strani, format in podobno);
11. navedbo tiskarne;
12. fotokopijo sklepa o potrditvi učbenika oziroma drugega učnega gradiva, izdanega na pristojnem strokovnem svetu;
13. drobnoprodajno ceno, oblikovano s predpisi, uveljavljeno na tržišču na dan uveljavitve te uredbe;
14. drobnoprodajno ceno, oblikovano v skladu z določili te uredbe;
15. navedbo odstotka povečanja cene;
16. navedbo datuma uveljavitve cene na tržišču.
V primeru, da ministrstvo ugotovi, da je v obvestilu napačno upoštevan odstotek povečanja cene za posamezni učbenik oziroma drugo učno gradivo, o tem obvesti zavezanca. Ta mora napako odpraviti v roku in na način, ki ga določi ministrstvo. Do trenutka odprave napake pri oblikovanju cene učbenika oziroma drugega učnega gradiva, le-te ni mogoče uveljaviti na tržišču.
5. člen
Zavezanec vloži vlogo za določitev najvišje cene novega učbenika oziroma drugega učnega gradiva, ki ga s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in se na tržišču pojavlja prvič, na ministrstvo. Vloga mora poleg podatkov, naštetih od 1. do 12. točke v drugem odstavku prejšnjega člena, vsebovati še naslednje podatke:
1. navedbo kalkulativnih elementov drobnoprodajne cene z navedbo normativov:
– papir in drug material,
– stroški tiska in grafičnih storitev,
– avtorski honorarji,
– nabavna cena za založbo (fco založba),
– stroški založnika (razčlenitev in klasifikacija),
– lastna cena,
– rabati, marže,
– davek na dodano vrednost.
Kalkulacija mora vsebovati prikaz in obračun odbitih vstopnih davkov na dodano vrednost;
2. pogodbe, sklenjene s tiskarno;
3. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji.
6. člen
Če ministrstvo ugotovi, da vloga ni popolna, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje, da vloga ni bila vložena. Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev vloge zavezanca.
7. člen
Sklep o določitvi najvišje cene za nove učbenike in druga učna gradiva iz 5. člena te uredbe izda Vlada Republike Slovenije.
8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov (Uradni list RS, št. 116/00).
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 387-04/2001-1
Ljubljana, dne 7. junija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti