Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2692. Program priprave zazidalnega načrta tovarne Adria mobil, stran 5294.

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 31. 5. 2001 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta tovarne Adria mobil
1. člen
Splošni podatki o pripravi zazidalnega načrta
1. Podatki o predhodnih aktivnostih z obrazložitvijo in utemeljitvijo priprave zazidalnega načrta
V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto je območje predvidenega zazidalnega načrta opredeljeno kot gozdno območje, ki ima le določena obvezna izhodišča za potrebe Ministrstva za obrambo.
Gre za lokacijo ob lokalni cesti LC 295040 Bršljin – Prečna – Straža približno nasproti odcepa za Češčo vas. Znotraj gozda ob nekaj nizkih razpadajočih objektih nekdanje JLA obratujeta dva privatna avtoodpada. Večina zemljišča je v lasti Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Na osnovi potreb razvijajočega se in rastočega novomeškega gospodarstva, to je potreb po novi lokaciji tovarne Adria mobil zaradi povečanja tovarne Revoz, sklepamo, da bo z navedenim ministrstvom in skladom enostavno dosežen dogovor o odprodaji tega zemljišča za potrebe gospodarstva.
Ob tem je nujno potrebno izvesti spremembo veljavnih planskih dokumentov in uveljavitev prostorsko izvedbenega načrta.
Program in želje investitorja se ujemata s prostorskimi prednostmi, ki jih daje predlagana lokacija.
2. Splošni podatki o predlagani ureditvi
S celotnim svojim programom na novi lokaciji in predvidevanji razvoja tovarne je Adria mobil izkazala potrebo po 146.900 m2 površine zemljišča. Gre za tovarno mobilnih bivalnih enot, ki rabi predvsem velike površine za deponiranje »surovine«, polizdelkov in gotovih izdelkov, kar skupaj z zelenicami, notranjimi cestami in parkirišči za zaposlene kaže potrebo za 87.000 m2. Pokritih površin ali objektov za proizvodnjo bo okoli 34.900 m2, površin za nadaljnji razvoj (rezerve) pa naj bi bilo okoli 25.000 m2.
Leta 2005 tovarna načrtuje zaposlitev 700 delavcev (sedaj 567), ki naj bi v tem letu izdelali 14.350 mobilnih bivalnih enot (prikolic in avtodomov).
Investitor je podal grobo zasnovo tehnološke povezanosti objektov na lokaciji z enako grobo oceno njihovih tlorisnih gabaritov (upravna stavba okoli 1.040 m2, proizvodnja okoli 30.000 m2 in pomožni prostori okoli 3.860 m2). Ni pričakovati velike vertikalne gabarite predvidenih objektov.
Bližina razpoložljive mestne infrastrukture je najbolj vabljiv podatek za predvideno ureditev oziroma izkoristek take lokacije.
2. člen
Priprava zazidalnega načrta
1. Obseg priprave zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP in s podzakonskim Navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Zazidalni načrt bo pripravljen ob tesnem sodelovanju gospodarstvenikov in načrtovalcev ter tudi okoljevarstvenikov.
Vzporedno z izdelavo zazidalnega načrta bo potekal postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto v delu, kot bo opredeljeno v osnutku zazidalnega načrta.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta, so:
1. Srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 3/91, 9/91, 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96 in 21/97),
2. obvezna izhodišča Ministrstva za obrambo,
3. osnove za idejni predlog nove tovarne bivalnih enot Adria mobil, d.o.o.
3. Naročnik in izdelovalec zazidalnega načrta ter investitor posega v prostor
Naročnik zazidalnega načrta je:
Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto.
Investitor zazidalnega načrta je:
Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto.
Investitor posega v prostor bo:
Revoz, d.d., in Adria mobil, d.o.o., Novo mesto.
Izdelovalec zazidalnega načrta:
V sodelovanju z investitorjem bo izdelovalec zazidalnega načrta izbran na osnovi javnega natečaja na podlagi Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka zazidalnega načrta ter soglasja brez pogojev k dopolnjenem osnutku zazidalnega načrta:
1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve,
2. JP Komunala Novo mesto,
3. JP Elektro, PE Novo mesto,
4. Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
5. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto,
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto,
7. Krajevna skupnost Bršljin,
8. Cestno podjetje Novo mesto,
9. Zavod za gozdove Novo mesto,
10. Geoplin, d.o.o., Ljubljana
ter eventualno ostali v skladu s strokovnim priporočilom o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občin ter prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (izdal: Urad RS za prostorsko planiranje).
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne bo podal pogojev, se bo v skladu s 45.a členom in 35. členom ZUDPP smatralo, da nima pogojev, oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
5. Izdelava osnutka zazidalnega načrta
V postopku priprave zazidalnega načrta je potrebno povzeti in predstaviti dosedanje vrednotenje območja ter pripraviti strokovne podlage v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Izdelovalec zazidalnega načrta bo ocenil, ali je bilo vrednotenje ustrezno in ga dopolnil z metodologijami posameznih resorjev (kmetijstvo, krajinska arhitektura, varstvo okolja).
Na osnovi strokovnih podlag in predhodnih mnenj bo izdelan osnutek zazidalnega načrta. Pred začetkom izdelave zazidalnega načrta se morajo pridobiti pogoji pristojnih organov in organizacij, navedenih v točki 4. tega programa.
Osnutek zazidalnega načrta kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) mora vsebovati:
a) tekstualni del:
– splošne podatke o zazidalnem načrtu, o izdelovalcu zazidalnega načrta,
– vsebinsko kazalo vseh sestavin zazidalnega načrta,
– opis prostora in pogoje za realizacijo planskih odločitev,
– obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta z obrazložitvijo,
– načrt parcel in tehnične elemente za zakoličenje objektov in cest,
– odstopanja od določil zazidalnega načrta,
– podatke o infrastrukturnih objektih in napravah,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– varstvo narave (voda, zrak, tla, biotopi) in bivalnega okolja,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvu,
– etape izvajanja zazidalnega načrta,
– pogoje pristojnih organov in organizacij,
– usklajenost rešitve s podanimi zahtevami ter pripombami soglasodajalcev;
b) grafični del:
– prikaze iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– publikacijsko karto s prikazom območja zazidalnega načrta M 1:50000 in prikaz na topografski karti M 1:25000,
– pregledni situacijski načrt M 1:5000 z vključujočo namensko rabo prostora;
– ureditveno situacijo zazidalnega načrta M 1:1000 (na topografski osnovi), ki vsebuje tehnične, prometne, komunalne, krajinske, oblikovalske, urbanistične, okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve,
– prikaz območja izključne in omejene rabe,
– objekte, predvidene za odstranitev,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditve in ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarjenja javnih služb,
– situacije križanja z infrastrukturnimi vodi in napravami,
– prometno-tehnično situacijo (elementi regulacije prometa s prometno signalizacijo),
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav,
– karakteristične prečne profile in normalne vzdolžne profile cest;
c) osnutek odloka o zazidalnem načrtu:
– mejo, oziroma obodno parcelacijo in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoje za urbanistično-arhitektonsko in krajinsko oblikovanje,
– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– možnost etapnega izvajanja posegov,
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju zazidalnega načrta.
6. Izdelava predloga, osnutka in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
Vzporedno z izdelavo osnutka zazidalnega načrta se mora izdelati osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki bo opredeljen v osnutku zazidalnega načrta.
7. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
Ko župan Mestne občine Novo mesto ugotovi, da je osnutek pripravljen po vsebini iz točke 5 tega programa ter da so v postopku opravljene tudi druge aktivnosti iz tega programa (pogoji, mnenja itd.), sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta. Sklep se objavi v Uradnem listu RS, gradiva pa se razgrnejo v prizadeti krajevni skupnosti na krajevno običajen način.
8. Terminski plan
S pripravo posebnih strokovnih podlag zazidalnega načrta se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek zazidalnega načrta se dostavi Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto najkasneje v treh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem zazidalnega načrta.
Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka v roku 30 dni po sprejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklepa o javni razgrnitvi se objavita v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto in na sedežu Krajevne skupnosti Bršljin za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
Javni razpravi se izvedeta na sedežu Krajevne skupnosti Bršljin.
Strokovna obravnava se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto v času javne razgrnitve.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pismene pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v roku 30 dni po prejetju stališč do pripomb.
Osnutek dokumenta s stališči do pripomb se posreduje v obravnavo Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.
Po obravnavi osnutka na občinskem svetu župan poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje (MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po sprejetju sklepa Vlade RS o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana usklajen predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov občinskemu svetu v sprejem.
3. člen
Sprejemanje zazidalnega načrta
1. Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta
V skladu s 37. in 38. členom ZUNDPP Mestna občina Novo mesto pripravi javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka zazidalnega načrta skupaj z osnutkom sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov v prizadeti krajevni skupnosti in na sedežu Mestne občine Novo mesto.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto mora v času javne razgrnitve zazidalnega načrta (ZN) oziroma pred njo obravnavati osnutek ZN in se seznaniti z vsemi do tedaj danimi stališči, pripombami in predlogi iz javne razgrnitve osnutka dokumenta.
2. Postopek usklajevanja po javni razgrnitvi
Do vseh pripomb in predlogov, razvrščenih v tiste, ki se nanašajo na osnutek zazidalnega načrta, in tiste, ki se nanašajo na osnutek spremembe plana (znotraj tega so razvrščene v smiselne vsebinske sklope), zavzame župan (v sodelovanju z odborom za okolje in prostor) stališča. Predhodno župan oziroma strokovna služba zbere strokovna stališča do pripomb strokovnih služb. Tako pridobljena stališča do pripomb župan posreduje izdelovalcu spremembe ZN.
3. Izdelava in vsebina usklajenega predloga zazidalnega načrta
Izdelovalec ZN sprejeta stališča župana do pripomb iz javne razgrnitve upošteva in dopolni osnutek ZN v 60 dneh od prejetja pripomb.
Na tako dopolnjen osnutek ZN izvajalec pridobi soglasja brez pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki morajo odgovoriti v 30 dneh, sicer se smatra, da se strinjajo.
Predlog zazidalnega načrta kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 3/93) mora vsebovati poleg sestavin iz točke 5 (2. člen):
a) v tekstualnem delu:
– ocene stroškov za izvajanje ZN,
– soglasja pristojnih organov in organizacij (točka 5 tega programa)
– tehnične elemente za zakoličenje objektov ter za zakoličenje gradbenih parcel (območje izključne rabe);
b) v grafičnem delu:
– zakoličbeni načrt.
4. Predlog odloka o zazidalnem načrtu
Odlok o zazidalnem načrtu mora biti oblikovan v skladu s 44. členom Navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in mora vsebovati:
– meje oziroma obodno parcelacijo in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem območju,
– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– določitev toleranc pri legi in funkciji, ki so lahko dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja,
– možnost etapnega izvajanja posegov,
– režim in začasno namembnost zemljišč in
– obveznost investitorja pri izvajanju zazidalnega načrta.
5. Sprejetje odloka o zazidalnem načrtu
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejme zazidalni načrt z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS, rok njegove uveljavitve pa ne sme biti krajši kot 15 dni od njegove objave.
4. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-6/2001-1200
Novo mesto, dne 31. maja 2001.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
mag. Adolf Zupan l. r.

AAA Zlata odličnost