Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2699. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2001, stran 5303.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Odranci na 18. redni seji dne 15. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 2001
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Odranci za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter s premoženjem.
2. člen
S proračunom občine se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Odranci.
3. člen
Proračun Občine Odranci za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov               SIT
I. Prihodki                     151,231.000
II. Odhodki                     164,657.000
III. Proračunski primanjkljaj (I-II.)         13,426.000
B) Računu finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                   400.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       –
VI. Prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev (IV. – V.)       400.000
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.)-(II.+V.)      13,026.000
C) Račun financiranja:
VIII. zadolževanje proračuna                  –
IX. odplačilo dolga                  2,300.000
X. neto zadolževanje (VIII.-IX.)                –
XI. zmanjšanje sredstev na računu (III.+VI.+X.)    13,026.000
Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finančnih terjatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu financiranja, ki so sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna vendar v odvisnosti od potreb in zapadlih obveznosti uporabnikov proračuna.
6. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
7. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
8. člen
V rezerve občinskega proračuna se izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve dva odstotka letnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
9. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
11. člen
Župan občine je pooblaščen:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitvi tekoče likvidnosti proračuna,
– odloča o zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– odloča o podpisu pogodb za financiranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov do vrednosti 1,000.000 SIT.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v občinskem svetu.
12. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznostih, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
13. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih naročilih.
14. člen
Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke, potrebne za analizo porabe sredstev.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Odranci v letu 2001 (Uradni list RS, št. 3/01).
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 141-18 /2001
Odranci, dne 15. maja 2001.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

AAA Zlata odličnost