Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2668. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Obrtna cona Krška vas (SD ZNOCKV-1), stran 5264.

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99) je župan Občine Brežice dne 23. 5. 2001 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Obrtna cona Krška vas (SD ZNOCKV-1)
1. člen
1. Predmet in cilj
S tem programom se podrobneje določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v postopku, izdelava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Obrtna cona Krška vas, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti, roki za posamezne faze izdelave ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Obrtna cona Krška vas temeljijo na zazidalnem načrtu obrtna cona Krška vas, ki ga je leta 1989 izdelal RC Celje – TOZD planiranje (Uradni list SRS, št. 36/89) pod št. projekta 307/88-A v marcu 1989 in spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Krška vas, ki jih je izdelal PB Region Brežice (Uradni list RS, št. 9/91) pod št. projekta 1863/U-91 ter so skladne s planskimi akti občine (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88 in Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 50/98, 61/98, 10/99, 59/00).
Po veljavnem zazidalnem načrtu območje predvidenih sprememb in dopolnitev ni detajlno obdelano oziroma ne omogoča optimalno izrabo prostora, kar je cilj predvidene spremembe in dopolnitve.
2. člen
2. Strokovne podlage
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev se upoštevajo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za planske akte občine in za veljavni zazidalni načrt Obrtna cona Krška vas, s tem, da se jih preveri in dopolni z ažurnimi podatki in študijami.
Pred izdelavo se izdela še naslednje strokovne podlage in študije:
– ustrezna geodetska podlaga,
– predlog arhitekturno-urbanistične ureditve obravnavanega območja.
3. člen
3. Obseg in vsebina sprememb in dopolnitev izvedbenega načrta
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Obrtna cona Krška vas (v nadaljevanju: SD ZNOCKV-1) obsega del območja veljavnega zazidalnega načrta Obrtna cona Krška vas v izmeri 3362 m2.
Območje sprememb in dopolnitev zajema parcele št. *443,1087/1 in 1088/1, vse k.o. Krška vas. Natančna meja območja se določi v osnutku SD ZNOCKV-1 na podlagi strokovnih podlag.
SD ZNOCKV-1 bo (v obravnavanem območju) preveril in ovrednotil obstoječ prostor in na novo vzpostavil smernice za možen prostorski in vsebinski razvoj območja glede na obstoječe značilnosti in dejstva v prostoru.
SD ZNOCKV-1 mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov in zakona o varstvu okolja.
4. člen
Pri izdelavi SD ZNOCKV-1 se mora uporabiti in smiselno upoštevati obstoječi zazidalni načrt Obrtna cona Krška vas (Uradni list SRS, št. 36/89 in Uradni list RS, št. 9/91).
5. člen
4. Nosilci v postopku priprave
Naročnik in investitor sprememb in dopolnitev je podjetje Tomše Jože in Blaženka, Krška vas 31, 8262 Krška vas.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev bo izbran s strani investitorja.
Naloge 67. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor opravi Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice.
6. člen
5. Soglasodajalci
Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje ter soglasja k osnutku sprememb in dopolnitev:
– Elektro Celje PE Krško,
– KOP Brežice,
– Telekom Novo mesto,
– Krajevna skupnost Krška vas,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Krško,
– MORS, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško,
– Ministrstvo za promet in zveze, direkcija RS za ceste, Ljubljana,
– Občina Brežice.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje pismeno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje k osnutku ni potrebno.
Na izdelani osnutek SD ZNOCKV-1 morajo soglasodajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge pisno izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje oziroma mnenje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasij se preverja upoštevanje zahtevanih pogojev v osnutku sprememb in dopolnitev. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
7. člen
6. Terminski plan
Osnutek sprememb SD ZNOCKV-1 se dostavi strokovnim službam občine po pridobitvi in uskladitvi pogojev soglasodajalcev.
Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka po prejemu osnutka.
V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, je organizirana javna obravnava.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov k osnutku SD ZNOCKV-1.
Po sprejetju stališč do pripomb, se dopolni osnutek v tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.
Predlog SD ZNOCKV-1 se posreduje občinskemu svetu v sprejem.
8. člen
7. Končna določba
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-39/01
Brežice, dne 23. maja 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti