Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2666. Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Braslovče, stran 5263.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99 in 55/00) je Občinski svet občine Braslovče na 18. seji dne 31. 5. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju programov športa v Občini Braslovče
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Braslovče določa pogoje in postopke za sofinanciranje programov športa v Občini Braslovče. Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja Občina Braslovče.
2. člen
Vsa športna društva v Občini Braslovče so vključena v Športno zvezo Braslovče, ki opravlja naslednje naloge:
– spremljanje športnih programov in analiza nalog v športu ter izvajanje tekočih letnih nalog,
– priprava meril za sofinanciranje programov,
– nudenje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem športnih programov,
– načrtovanje in spremljanje izobraževanja in usposabljanja trenerjev in drugih strokovnih delavcev za delo v športu,
– promocija, obveščanje, informiranje in propagandne akcije s področja športa za vse.
Delovanje in financiranje Športne zveze Braslovče se podrobneje uredi s pogodbo med Občino Braslovče in Športno zvezo Braslovče.
3. člen
S sredstvi proračuna Občine Braslovče se financirajo naslednje športne dejavnosti:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov.
2. Športna dejavnost študentov.
3. Športna rekreacija.
4. Kakovostni šport.
5. Vrhunski šport.
6. Šport invalidov.
7. Razvojne in strokovne naloge v športu.
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Programi na ravni občine:
– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.
Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader (en vaditelj na skupino), najem 60 ur objekta na skupino z največ 20 otroki. V skupini mora biti najmanj 10 otrok.
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Programi na ravni občine:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– Drugi 80-urni programi, če jih izvajajo strokovni kadri športnih društev.
Sofinancira se propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja za skupino z največ 10 otroki, 80-urni program na skupino z največ 20 otroki, objekt.
1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Sofinancira se objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
1.4 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
– 80-urni programi
Sofinancira se strokovni kader za skupino z največ 10 otroki, objekt. V skupini mora biti najmanj 5 otrok.
1.5 Interesna športna vzgoja mladine
– 80-urni program.
Sofinanciranje strokovnega kadra za skupino z največ 20 mladih do 19 let, objekt. V skupini mora biti najmanj 15 mladih.
1.6 Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Sofinancira se strokovni kader, objekt.
1.7 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
– 80-urni program.
Sofinancira se strokovni kader za skupino z največ 10 mladih, objekt. V skupini mora biti najmanj 5 otrok.
2.1 Interesna športna dejavnost študentov
– medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah,
– 80-urni programi v izbranih športnih panogah,
– odpravljanje plavalne nepismenosti,
– univerziado.
Sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe z najmanj 20 študenti, objekt, 7 dni realiziranih priprav na univerziado po merilih MŠŠ in udeležba na univerziadi.
3.1 Športna rekreacija
– 80-urni programi.
Sofinancira se najemnina objekta in strokovni kader za občane starejše od 50 let.
4.1 Kakovostni šport
– do 320-urni program.
Sofinancira se najemnina.
5.1 Vrhunski šport
– do največ 1200-urni program v individualnih športnih panogah,
– do 1200-urni program v kolektivnih športnih panogah.
Sofinancira se uporaba objekta.
6.1 Šport invalidov
– 80-urni program.
Sofinancira se uporaba objekta in strokovni kader za skupine z največ 10 invalidi.
7.1 Sofinancira se izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter njihovo štipendiranje.
7.2 Sofinancira se spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga.
7.3 Sofinancirajo se materialni stroški izvedbe velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 52. členu zakona o športu.
7.4 Sofinancira se gradnja športnih objektov.
7.5 Sofinancira se vzpostavitev informacijske baze za potrebe lokalne skupnosti in nakup ustrezne tehnologije.
7.6 Sofinancira se delovanja društev, občinskih zvez in drugih zavodov na lokalni ravni.
4. člen
Izvajanje nacionalnega programa športa na ravni občine se uresničuje z letnim programom športa, ki ga sprejme Občinski svet občine Braslovče, na predlog Športne zveze Braslovče, ter določi obseg sredstev, potrebnih za sofinanciranje.
5. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov na podlagi javnega razpisa imajo športna društva, športne zveze, vrtci, šole, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Braslovče,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini za tekoče leto,
– imajo organizirano vadbo,
– imajo zagotovljeno vadbo najmanj 35 tednov v letu,
– redno, za obdobje štirih mesecev, dostavljajo Športni zvezi Braslovče poročilo o realizaciji programov, plan dejavnosti in poročilo o doseženih rezultatih.
V skladu z 8. členom zakona o športu imajo športna društva pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programa športa.
6. člen
Izbor športnih programov, ki se financirajo iz proračunskih sredstev v posameznem letu, se opravi preko javnega razpisa, ki ga obravnava odbor za družbene dejavnosti. Glede razpisa se smiselno uporabljajo določila zakona o javnih naročilih.
Prijave na razpis zbere občinska uprava in jih preda Športni zvezi Braslovče, ki prijave pregleda in na podlagi veljavnih meril pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev. Predlog razdelitve preda v obravnavo odboru za družbene dejavnosti.
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, Občina Braslovče sklene pogodbo, v kateri so opredeljeni izbran program, višina financiranja, način nadzora nad izvajanjem programa in porabo proračunskih sredstev ter roki v katerih morajo društva predložiti poročilo o porabi sredstev. Sredstva se dodeljujejo trikrat letno na osnovi poročil.
7. člen
Spremembo pravilnika lahko predlaga Upravni odbor športne zveze Braslovče v soglasju z Občinskim svetom občine Braslovče.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 65/01/2001
Braslovče, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

AAA Zlata odličnost