Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2707. Odlok o priznanjih Občine Sveta Ana, stran 5309.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), ter na podlagi 5. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 20. redni seji dne 26. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Sveta Ana
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Sveta Ana, pogoje in način njihovega podeljevanja.
2. člen
Priznanja Občine Sveta Ana so:
1. Častni občan Občine Sveta Ana,
2. Grb Občine Sveta Ana,
– zlati,
– srebrni,
– bronasti,
3. Plaketa Občine Sveta Ana.
3. člen
Priznanja Občine Sveta Ana se podeljuje posameznikom, skupinam ljudi, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom.
Vsi našteti iz prejšnjega odstavka lahko dajejo tudi pobude za podeljevanje priznanj. Pravico dajati pobude imajo tudi politične stranke in državni organi.
4. člen
O podeljevanju priznanj odloča občinski svet na predlog komisije občinskega sveta za občinska priznanja, podeljuje pa jih župan. Priznanja se podeljujejo na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Sveta Ana.
5. člen
Komisija iz prejšnjega člena sprejme svoj poslovnik o delu, s katerim podrobneje opredeli način svojega dela, postopek zbiranja pobud, obravnavo pobud, sodelovanje s strokovnjaki na posameznih področjih, način odločanja, vodenje evidence o prejemnikih priznanj.
6. člen
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v občinskem proračunu.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
1. Častni občan Občine Sveta Ana
7. člen
Za častnega občana se lahko razglasi posameznik za njegov izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ali humanitarnih dejavnosti, ki ima trajen pomen za razvoj, ugled ali promocijo Občine Sveta Ana.
Častnega občana praviloma imenujemo na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku.
Častnega občana se razglasi vsakih nekaj let.
8. člen
Ob imenovanju častnega občana se izda posebna listina, s katero se poleg naziva podelijo tudi častne pravice.
Častne pravice so:
– vabljenje in prost vstop na vse kulturne in druge prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Občina Sveta Ana ter prost vstop na prireditve, ki jih organizirajo kulturne ustanove v občini,
– brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki jih izdaja ali pri izdaji sodeluje Občina Sveta Ana ali kulturne ustanove v Občini Sveta Ana.
2. Grb Občine Sveta Ana
9. člen
a) Zlati grb Občine Sveta Ana
Zlati grb Občine Sveta Ana se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Sveta Ana.
Zlati grb Občine Sveta Ana se podeljuje praviloma vsako leto eden.
b) Srebrni grb Občine Sveta Ana
Srebni grb Občine Sveta Ana se podeljuje za zelo pomembne enkratne dosežke v zadnjem obdobju.
Praviloma se podeljuje vsako leto po dva Srebrna grba Občine Sveta Ana.
c) Bronasti grb Občine Sveta Ana
Bronasti grb Občine Sveta Ana se podeljuje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot vzpodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Praviloma se podeljuje vsako leto po tri Bronaste grbe Občine Sveta Ana.
10. člen
Grbi občine se podeljujejo izbrancem na slavnostni način, praviloma na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Sveta Ana.
3. Plaketa Občine Sveta Ana
11. člen
Plaketa Občine Sveta Ana se podeljuje za kakovost, tržno zanimivost in izvirnost izdelkov, razstavljenih na sejmih in razstavah.
III. JAVNI RAZPIS
12. člen
Pobude za podelitev grbov Občine Sveta Ana se zbirajo na podlagi javnega razpisa.
Na podlagi javnega razpisa se praviloma zbirajo tudi pobude za podelitev Srebrnega in Bronastega grba Občine Sveta Ana.
Razpisni roki za podelitev Zlatega grba občine in posamezna ožja področja podeljevanja Srebrnega in Bronastega grba so določeni s poslovnikom posamezne komisije.
Javni razpis vsebuje:
– kriterije za podelitev priznanj,
– navedbo, katere podatke mora podati pobudnik,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude in na kateri naslov.
Na podlagi sprejetih pobud oblikuje pristojna komisija predlog za podelitev priznanj ter ga skupaj z obrazložitvijo posreduje v obravnavo in odločanje organu, ki odloča o podelitvi priznanj.
IV. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti, po enakem postopku kot so bila podeljena, če so za to podani utemeljeni razlogi.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03101-003/2001
Sveta Ana, dne 26. maja 2001.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost