Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2001 z dne 15. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2001 z dne 15. 6. 2001, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2715. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji
2716. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan
2717. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan
2718. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Turkmenistanu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2719. Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov
2769. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek
2770. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

Sklepi

2720. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture
2721. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri družinske pokojnine družinskim članom oseb, ki imajo posebne zasluge na področju kulture

MINISTRSTVA

2722. Pravilnik o izvajanju PIC postopka
2723. Odločba o imenovanju strokovne organizacije za organiziranje strokovnega usposabljanja za delo kontrolorjev in strokovnega izpopolnjevanja kontrolorjev
2724. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije
2725. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2001
2771. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju

BANKA SLOVENIJE

2726. Sklep o lombardni obrestni meri in obrestni meri za depozit čez noč
2727. Sklep o depozitu čez noč pri Banki Slovenije
2728. Sklep o spremembi sklepa o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2729. Sklep o potrditvi učbenika RAZKOSANJE IN IZKOŠČEVANJE MESA
2730. Sklep o potrditvi učbenika NAUK O TOPLOTI
2731. Sklep o potrditvi učbenika SLAŠČIČARSTVO
2732. Sklep o potrditvi delovnega zvezka VADEMECUM
2733. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA PROMETA
2734. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
2735. Dopolnitve pravilnika o vsebini in poteku sekundariata

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2736. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Brežice

2749. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje ˝nadomestnih parcel˝ Občine Brežice ob izgradnji AC Krška vas - Obrežje - dopolnitev 2000/4
2750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986-2000
2751. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Stanovanjska soseska Šentlenart

Dobrovnik

2752. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2000
2753. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrovnik
2754. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Dobrovnik

Hajdina

2755. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2000
2756. Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Hajdina
2757. Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Hajdina
2758. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Hajdina
2759. Soglasje k ceni proizvodnje in distribucije vode

Ilirska Bistrica

2760. Odlok o zazidalnem načrtu za cono p 1?2 v Ilirski Bistrici II. faza

Ljubljana

2737. Sklep o razglasitvi Vodnikove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena
2738. Sklep o razglasitvi Kunstlerjeve kovačije za kulturni spomenik lokalnega pomena
2739. Sklep o razglasitvi domačije Gorjanc za kulturni spomenik lokalnega pomena
2740. Sklep o razglasitvi hiše Gunceljska 37 za kulturni spomenik lokalnega pomena
2741. Sklep o razglasitvi hiše Gunceljska 45 za kulturni spomenik lokalnega pomena
2742. Sklep o razglasitvi apnenice v Kamni gorici za kulturni spomenik lokalnega pomena
2743. Sklep o razglasitvi apnenice v Podutiku za kulturni spomenik lokalnega pomena
2744. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Roka v Dravljah za kulturni spomenik lokalnega pomena
2745. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Antona Puščavnika v Glincah za kulturni spomenik lokalnega pomena
2746. Sklep o razglasitvi cerkve Presvetega odrešenika v Kosezah za kulturni spomenik lokalnega pomena
2747. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana
2748. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana

Medvode

2761. Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š15 Golo Brdo - Žlebe
2762. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja ŠP 9/5 Goričane
2763. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9 Medvode
2764. Odlok o priključitvi dela naselja Rakovnik k naselju Sora
2765. Program priprave novega prostorskega plana Občine Medvode 2020
2766. Sklep o določitvi cen vzgojno?varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervaciji

Mirna Peč

2767. Program priprave za prostorsko ureditvene pogoje za podeželski prostor Občine Mirna Peč

Mozirje

2768. Program priprave ureditvenega načrta Podrožnik Mozirje
AAA Zlata odličnost