Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2679. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje mesta Idrija, stran 5279.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 16. in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 21. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje mesta Idrija
1. člen
V besedilu 1. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje mesta Idrija (Uradni list RS, št. 34/93, 52/95 in 23/96) se besedi “planskih usmeritev“ nadomestita z besedami: “usmeritev in rešitev prostorskih planskih aktov Občine Idrija“.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se besedi “namensko rabo“ nadomestita z besedo “vrsto“.
3. člen
Drugi stavek prvega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi: “Območje prostorskih ureditvenih pogojev obsega celotno območje k.o. Idrija – mesto, razen tistih delov tega območja, ki jih urejajo veljavni prostorski izvedbeni načrti.“
4. člen
V 5. členu se besedilo “je predpisana izdelava“ nadomesti z besedilom: “je s prostorskim planom Občine Idrija predpisana izdelava“.
5. člen
V 6. členu se besedilo “so izdelani in veljajo prostorsko-izvedbeni načrti, posegi na teh območjih so dovoljeni le v skladu z njimi.“ nadomesti z besedilom: “so sprejeti veljavni prostorski izvedbeni načrti. Posegi v prostor na teh območjih se urejajo v skladu s temi prostorskimi izvedbenimi načrti.“.
6. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Poseg v prostor mora biti skladen z usmeritvami in rešitvami, ki jih za to območje predpisujejo prostorski planski akti Občine Idrija ter z merili in pogoji po tem odloku.
Objekti in naprave se v skladu s pogoji teh PUP lahko izvajajo le na stavbnih zemljiščih. Stavbna zemljišča so:
– zemljišča, ki jih kot stavbna zemljišča določa Dolgoročni prostorski plan Občine Idrija – Urbanistična zasnova mesta Idrija v kartah PKN 5000: Idrija 7, 17 in 18,
– zemljišča, ki so pridobila status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji v skladu z 49. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97).
Drugi posegi v prostor (posegi po drugem odstavku 50. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, Uradni list RS, št. 18/84 itn.), so v skladu s pogoji in merili teh prostorskih ureditvenih pogojev in drugih predpisov dopustni na stavbnih zemljiščih in na zemljiščih druge namenske rabe.“
7. člen
Na koncu 8. točke 9. člena se besedilo “Spremembe namembnosti zemljišča in gradnja je dovoljena le v območjih kmetij (K1, K2, K3, K4, K5).“ nadomesti z besedilom: Na območju kmetij (K1, K2, K3, K4, K5) in na drugih stavbnih zemljiščih na kmetijskih območjih je dopustna gradnja objektov in naprav pod pogoji, določenimi v 1. točki tega člena.“.
Besedilo 13. točke 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“13. Na območjih prostorskih ureditvenih pogojev, ki niso zajeta v gornjih točkah, je na stavbnih zemljiščih dopustna gradnja objektov in naprav pod pogoji, določenimi v 1. točki tega člena.“
8. člen
Besedilo prvega stavka 4. točke drugega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi: “Varovalni pas glavne ceste je 25 metrov, regionalne ceste 15 metrov, drugih obstoječih cest 5 metrov in predvidenih cest 30 metrov.“
9. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pri vseh posegih v prostor in spremembah namembnosti rabe obstoječih objektov ali ali delov obstoječih objektov je že v fazi izdelave lokacijske dokumentacije obvezno upoštevati določbe veljavnih predpisov o dovoljenih emisijah in o predpisanih standardih za zmanjševanje nevarnosti emisij in drugih vplivov na okolje.“
10. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in komunalni redar.“
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/91
Idrija, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost