Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2663. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2000, stran 5261.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 17. redni seji dne 28. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2000
1. člen
Občinski svet občine Bistrica ob Sotli sprejme zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2000 z naslednjimi postavkami:
Bilanca prihodkov in odhodkov:                       SIT
– skupni prihodki                          160,169.000
– skupni odhodki                          147,769.000
– proračunski presežek                        12,400.000
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev    42,300.000
– dana posojila in povečanje kapitalskih deležev           25,230.000
– prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev    17,070.000
Izkaz računa financiranja:
– zadolževanje                            1,500.000
– odplačila dolga                           1,500.000
– neto zadolževanje                              –
Bilanca stanja sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2000
–  vrednost aktive                         131,359.000
a) dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju          87,817.000
b) kratkoročna sredstva                       43,542.000
–  vrednost pasive                         131,359.000
a) kratkoročne obveznosti                      28,340.000
b) lastni viri in dolgoročne obveznosti              103,019.000
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-17-0001/01
Bistrica ob Sotli, dne 28. maja 2001.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti