Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2655. Uredba o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov, stran 5255.

Na podlagi 50. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov
1. člen
Ta uredba določa prepovedi in omejitve pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov.
2. člen
Po tej uredbi se štejejo za azbest naslednji vlaknati silikati, ki spadajo v skupino serpentinov:
– krizotil (beli azbest)
in v skupino amfibolov:
– amozit (rjavi azbest),
– aktinolit,
– antofilit,
– krokidolit (modri azbest) in
– tremolit.
Določbe te uredbe se uporabljajo za azbest in azbestne izdelke, ki vsebujejo več kot 0,1% azbesta.
3. člen
Prepovedano je proizvajati, dajati v promet in uporabljati azbest in azbestne izdelke.
Ne glede na prejšnji odstavek se smejo azbest in azbestni izdelki dajati v promet ter uporabljati za raziskovalne in razvojne namene na podlagi dovoljenja, ki ga izda Urad Republike Slovenije za kemikalije.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora uvoznik ob vnosu blaga na carinsko območje Republike Slovenije predložiti carinskemu organu v potrditev. Kopija dovoljenja se priloži carinski deklaraciji.
4. člen
Azbest in azbestni izdelki iz drugega odstavka prejšnjega člena se smejo dajati v promet ali uporabo, če so označeni tako kot to določa pravilnik, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in pravilnik, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov ter, če so dodatno označeni na način, določen v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Azbestu in azbestnim izdelkom mora biti priloženo navodilo za varno uporabo.
5. člen
Ta uredba se ne uporablja za azbestne izdelke, ki so na dan njene uveljavitve že v uporabi.
6. člen
Določbe te uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2003. S tem dnem preneha veljati uredba o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov (Uradni list RS, št. 20/98).
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 524-00/2001-1
Ljubljana, dne 7. junija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister
                            PRILOGA 1

 POSEBNE DOLOČBE ZA OZNAČEVANJE IZDELKOV, KI VSEBUJEJO AZBEST

1. Vsi izdelki, ki vsebujejo azbest in njihova embalaža, morajo
biti označeni na naslednji način:

a) nalepka, ki ustreza spodaj podanemu vzorcu, mora biti najmanj
5 cm visoka (H) in 2,5 cm široka;

b) sestavljena mora biti iz dveh delov:

- zgornjega (višine h1=40% H), ki predstavlja črko "a" bele barve
na črni podlagi,

- spodnjega (višine h2=60% H), ki jasno in čitljivo podaja
standardno besedilo v beli in/ali črni barvi na rdeči podlagi;

c) če se označevanje izvaja z neposrednim tiskanjem, zadostuje
enobarvno kontrastiranje z barvo podlage.
2. Nalepka mora biti nameščena v skladu z naslednjimi pravili:

a) na vsaki najmanjši enoti dobave;

b) če je izdelek sestavljen iz komponent, ki vsebujejo azbest,
zadošča, da nosijo oznako te komponente. Označevanje lahko
opustimo, če zaradi majhnih dimenzij komponent to ne bi bilo
izvedljivo.

3. Označevanje pakiranih izdelkov, ki vsebujejo azbest

3.1. Na embalaži pakiranih izdelkov, ki vsebujejo azbest, morajo
biti jasno in neizbrisno označeni naslednji elementi:

a) oznaka in odgovarjajoče navedbe nevarnosti v skladu s to
prilogo;

b) varnostna navodila, ki morajo biti izbrana v skladu z
navedbami te priloge, v obsegu kot je to za določen izdelek
potrebno.

Če so na embalaži predvidena še dodatna varnostna navodila, le-ta
ne smejo oslabiti ali biti v nasprotju z elementi pod a) in b).

3.2. Označevanje v skladu s točko 3.1. se izvaja na naslednji
način:

- z nalepko, trdno prilepljeno na embalažo,

- s privezano ploščico, zanesljivo pritrjeno na embalažo, ali

- z neposrednim tiskom na embalažo.

3.3. Izdelki, ki vsebujejo azbest in ki so pakirani v ohlapnih
plastičnih ovojih, vrečkah in podobno, se smatrajo kot pakirani
izdelki in morajo biti označeni v skladu s točko 3.2. Če se
izdelki vzamejo iz takšne embalaže in dajejo v promet
razpakirani, mora biti vsaka najmanjša enota označena z elementi,
navedenimi v točki 3.1.

4. Označevanje nepakiranih izdelkov, ki vsebujejo azbest

Nepakirani izdelki, ki vsebujejo azbest, se v skladu s točko 3.1.
označujejo na naslednje načine:

- z nalepko, trdno prilepljeno na izdelek, ki vsebuje azbest,

- s privezano ploščico, zanesljivo pritrjeno na takšen izdelek,

- z neposrednim tiskom na izdelke, ali

- če zgornji načini niso praktični, zaradi npr. majhnosti
izdelkov, neprimernih lastnosti izdelkov ali določenih tehničnih
težav - s pomočjo prospekta z oznakami v skladu s točko 3.1.

5. Ne glede na določbe v zvezi z varstvom pri delu, mora oznako
na izdelkih, ki vsebujejo azbest, in v kontekst njihove uporabe
sodi tudi obdelava, spremljati varnostno navodilo v zvezi s
takšno obdelavo, posebno pa naslednja opozorila:

- delajte po možnosti zunaj zaprtih prostorov ali ob dobrem
prezračevanju,

- uporabljajte po možnosti ročno orodje ali orodje z nizkimi
hitrostmi, opremljeno z odsesovalno napravo za prah. Pri uporabi
visokih hitrosti je le-ta obvezna,

- če je mogoče, navlažite pred žaganjem ali vrtanjem,

- navlažite prah in ga shranite v primerno posodo ter varno
odstranite.

AAA Zlata odličnost