Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2702. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2000, stran 5306.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) je Občinski svet občine Polzela na 18. redni seji dne 22. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Polzela za leto 2000, katerega sestavni del sta zaključni račun rezervnega sklada in zaključni račun sredstev krajevnega samoprispevka.
2. člen
I.  Bilanca prihodkov in odhodkov         Znesek v SIT
1.  Prihodki                  423,340.205,23
2.  Odhodki                   432,110.836,63
3.  Proračunski primanjkljaj (1-2)        8,770.631,40
II.  Račun finančnih terjatev in naložb
4.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev        2,223.322,80
5.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev
6.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (4 – 5)   2,223.322,80
III. Račun financiranja
7.  Zadolževanje proračuna
8.  Odplačilo dolga
9.  Neto zadolževanje (7 manj 8)
10.  Zmanjšanje sredstev na računih
   (razlika iz leta 1999)            6,547.308,60
2.  Zaključni račun rezervnega 
   sklada izkazuje:
–   prihodke                   2,116.701,03
–   odhodke                     170.000,00
–   presežek prihodkov              1,946.701,03
3.  Zaključni račun sredstev
   krajevnega samoprispevka izkazuje:
–   prihodke                   6,964.098,86
–   odhodke                     861.792,34
–   presežek prihodkov              6,102.306,52
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega sklada v znesku 1,946.701,03 SIT se prenese na ločen račun proračuna Občine Polzela.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2000 je sestavni del tega zaključnega računa.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/005/01
Polzela, dne 22. maja 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost