Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2653. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje vode, stran 5253.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON in 22/00 – ZJS) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje vode
1. člen
V uredbi o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96 in 124/00) se v prvem odstavku 10. člena besedilo “pri upravi Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju: uprava)“ nadomesti z besedilom “pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija)“.
2. člen
V prvem odstavku 12. člena, v 17. členu in v drugem odstavku 18. člena se beseda “uprava“ nadomesti z besedo “agencija“.
V prvem odstavku 16. člena se beseda “upravi“ nadomesti z besedo “agenciji“.
3. člen
Besedilo 21. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Zavezanec lahko z vložitvijo vloge na agencijo uveljavlja oprostitev ali zmanjšanje plačila takse najkasneje do 31. 3. tekočega leta za izvajanje sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda v istem letu. O uveljavitvi oprostitve ali zmanjšanja plačila takse odloča uprava s posebno odločbo.
Zavezancu iz prvega odstavka 4. člena te uredbe, ki je pridobil odločbo iz prejšnjega odstavka, se na podlagi ugotovitve o dejanskih upravičenih stroških za izvedbo sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda v odločbi o odmeri takse zmanjša plačilo takse do zneska sredstev, ki jih vloži v to izvedbo, vendar tako, da skupna višina državne pomoči, dodeljena v celotnem obdobju izvajanja posameznih sanacijskih ali drugih del:
1. ne presega 15% upravičenih investicijskih stroškov, če:
– je vir onesnaževanja objekt majhnega ali srednje velikega podjetja,
– se oprostitev plačila takse nanaša na seštevek enot obremenitve zaradi izpuščanja organskih halogeniranih spojin, kovin in strupenost,
– se oprostitev plačila takse uveljavlja največ tri leta po roku uveljavitve predpisa, ki je za posamezen vir onesnaževanja določen s predpisi na področju odvajanja odpadnih voda, in
– se izvedba sanacijskih ali drugih del nanaša na prilagoditev mejnim vrednostim, določenim v predpisih iz prejšnje alinee za te snovi in spojine ali za strupenost;
2. ne presega 30% upravičenih investicijskih stroškov, če:
– se odvajajo tehnološke odpadne vode neposredno v vode,
– se oprostitev plačila takse nanaša na seštevek enot obremenitve zaradi izpuščanja dušika, fosforja in snovi, ki nastajajo kot kemijska potreba po kisiku,
– se oprostitev plačila takse uveljavlja do 30. oktobra 2007, razen če ni s posebnim predpisom drugače določeno, in
– se izvedba sanacijskih ali drugih del nanaša na prilagoditev mejnim vrednostim za te snovi, določenim v predpisih na področju odvajanja odpadnih voda za posamezen vir onesnaževanja;
3. ne presega 30% upravičenih investicijskih stroškov, če:
– se odvajajo tehnološke odpadne vode v javno kanalizacijo,
– se oprostitev plačila takse nanaša na seštevek enot obremenitve zaradi izpuščanja dušika, fosforja in snovi, ki nastajajo kot kemijska potreba po kisiku,
– se oprostitev plačila takse uveljavlja v roku, ki je glede na velikost in občutljivost za posamezno območje poselitve določen za izvedbo sanacijskih programov v predpisu o odvajanju komunalnih odpadnih voda, in
– se izvedba sanacijskih ali drugih del nanaša na prilagoditev mejnim vrednostim za te snovi, določenim v predpisih na področju odvajanja odpadnih voda za posamezen vir onesnaževanja, ali na rekonstrukcijo ali gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije, v katero se odvajajo tehnološke odpadne vode.
Oprostitev plačila takse iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka se poveča za 10% upravičenih stroškov investicije, če gre za tehnološke odpadne vode, katerih vir onesnaževanja je objekt podjetja, ki izvaja svojo dejavnost na območju, ki je upravičeno do dodeljevanja regionalne državne pomoči.“
4. člen
Za 21. členom se dodajo novi 21.a, 21.b in 21.c člen, ki se glasijo:
“21.a člen
Zavezanec iz prvega odstavka 4. člena te uredbe mora k vlogi za uveljavitev oprostitve ali zmanjšanja plačila takse priložiti izjavo, s katero zagotavlja, da skupna višina državne pomoči za izvedbo sanacijskih ali drugih del ne presega odstotkov upravičenih stroškov iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
Za skupno višino državne pomoči po prejšnjem odstavku se šteje vsota vseh oprostitev ali zmanjšanj plačila takse in drugih oblik državnih pomoči, ki jih je zavezanec iz prvega odstavka 4. člena te uredbe prejel za izvedbo posameznih sanacijskih del ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda.
21.b člen
Zavezancu iz drugega in tretjega odstavka 4. člena uredbe, ki je pridobil odločbo iz prvega odstavka tega člena, se na podlagi ugotovitve o dejanski izvedbi sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda v odločbi o odmeri takse oprosti ali zmanjša plačilo takse do zneska sredstev, ki jih vloži v to izvedbo, pod pogojem:
– da se oprostitev plačila takse uveljavlja v roku, ki je glede na velikost in občutljivost za posamezno območje poselitve določen za izvedbo sanacijskih programov v predpisu o odvajanju komunalnih odpadnih voda,
– da so bila sredstva pobrane takse nakazana v proračun lokalne skupnosti, na območju katere se izvaja javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, in
– da je bila lokalna skupnost investitor izvedbe sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda ali pa je za izvedbo sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda zavezanca pooblastila.
21.c člen
Zavezanec lahko v rokih, ki so za uveljavitev oprostitve plačila takse določeni v 1., 2., in 3. točki 21. člena ter v 21.b členu, uveljavlja oprostitev ali zmanjšanje plačila takse ob upoštevanju pogoja o skupni višini državne pomoči iz drugega odstavka tega člena tudi za odplačevanje glavnice posojila, ki je bilo najeto za izvedbo sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda, če sta mu bila za izvedbo teh sanacijskih ali drugih del odobrena oprostitev takse ali zmanjšanje plačila takse in je bila izvedba zaključena pred temi roki.“
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-14/2000-2
Ljubljana, dne 17. maja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost