Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2693. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča, stran 5296.

Na podlagi 43. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 31. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 21/97, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00), nastale zaradi uskladitve z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000, srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, s spremembami in dopolnitvami ter pobud lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč.
Kartografski del k odloku predstavlja čistoris vseh sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča. V tekstualnem delu so spremenjeni opisi nekaterih morfoloških enot.
2. člen
I. V 44. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij spremeni oziroma doda naslednje pogoje:
III/D4 – Brod
1-NAMEN UO: terciarne in kvartarne dejavnosti v bivalnem okolju
2-PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE
3-PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: gospodarska stavba višine največ P+1
4-POMOŽNE STAVBE: pomožne stavbe višine največ P+1
5-DODATNI POGOJI: predpisana je ravna streha oziroma oblikovna prilagoditev kurilnici in bencinskemu servisu ob Topliški cesti;
– III/J1 – Šegova ulica, in sicer se dopolni 1. alineo, ki se glasi:
1-NAMEN UO:
– bivanje;
– osnovna preskrba prebivalcev, terciarne dejavnosti, trgovina na drobno, osebne storitve, objekti za rekreacijo občanov s pomožnimi objekti.
II. V 46. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje območij razdeli ureditveno območje z oznako V/N3 – Ob Bršljinskem potoku. Severni del ostane z isto oznako, južni pa dobi nov naziv, in sicer: V/H0 – Potočar, kjer velja: namen UO – bivanje; predpisan tip GE – GE ISH osnovni tip.
III. V 49. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje območij spremeni ureditveno območje VIII/N3 – Ločna , tako da se dopolni 3. alinea, ki se glasi:
3-OMEJITEV POSEGOV: spremembe namembnosti zemljišč, gradnje novih in dozidave obstoječih stavb niso dovoljene; možna je začasna ureditev parkirišč za vozila do izgradnje vzhodne obvoznice, predvidene v Urbanistični zasnovi Novega mesta.
3. člen
Kartografski del odloka se spremeni tako, da se:
I. poveča obseg ureditvenih območij:
– ”II/N1'’ – Vznožje Recljevega hriba
– III/J2 – Ulica Slavka Gruma
– V/H8 – Cesta brigad
– VII/H1 – Koštialova ulica, Lamutova ulica
– VII/G2 – Labod
– VIII/N3 – Ločna
– ”VIII/F2'’ – Union, pekarna
– IX/C3 – Velika Bučna vas
– IX/I2 – Avbar
– IX/I14 – Velika Bučna vas
– XI/C3 – Obcestni del – Z (Prečna)
– XI/I1 – Kuzarjev Kal
II. zmanjša obseg ureditvenih območij:
– II/O11 – Belokranjska cesta
– III/C5 – Brod
– ”III/R2'’ – Zdole
– V/N3 – Ob Bršljinskem potoku
– V/O6 – Velika Bučna vas
– V/P2 – Velika Bučna vas
– V/V2 – Žabjak
– V/Z1 – Bršljinski potok
– VII/N2 – Križišče Ločna -Z del
– VII/O4 – Nad pokopališčem
– VIII/F1 – Pionir
– ”VIII/F2'’ – Union, Pekarna
– ”VIII/C5'’ – JV del Ločne
– IX/O4 – Velika Bučna vas
– IX/S1 – V dolinah, Na Kamenci, Zajčice
– XI/O3 – Prečna
III. odpravi ureditvena območja:
– III/P1 – Brod
– V/N1 – Rantelj
– ”VIII/O3'’ – Krtinke – J
IV. ustanovi novo ureditveno območje:
– V/H0 – Potočar.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-23/1996-1200
Novo mesto, dne 31. maja 2001.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
mag. Adolf Zupan l. r.

AAA Zlata odličnost