Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2703. Odlok o razglasitvi rojstne hiše Neže Maurer Podvin pri Polzeli 37 za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 5306.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS 34/99) je Občinski svet občine Polzela na 18. redni seji dne 22. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o razglasitvi rojstne hiše Neže Maurer Podvin pri Polzeli 37 za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoto dediščine: Podvin pri Polzeli rojstna hiša Neže Maurer, Podvin pri Polzeli 37 (EŠD 12658).
Enota ima zaradi kulturnih, etnoloških, zgodovinskih in arhitekturnih ter naselbinskih lastnosti poseben pomen za Občino Polzela, zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Pritlična v breg potisnjena delno lesena hiša s predelano črno kuhinjo naj bi nastala po zasnovi sodeč v 18. stoletju. Kletni del je grajen iz kamenja, gornji pa iz tesanih brun. Notranja zasnova predstavlja tip hiše s črno kuhinjo, ki je predelana. Ob vstopu v hišo se nahaja veža iz katere se desno pride v veliko hišo, (kjer je ohranjeno še nekaj notranje opreme in krušna peč), levo pa v manjši prostor, ki je sedaj prazen, nekdaj pa je služil kot majhna hiša. Iz velike hiše so vrata še v manjši prostor – izbo.
Ob hiši je narejen kamnito lesen prizidek, povezan pod enotno streho. Uporabljali so ga za žganjekuho.
Streha je somerno dvokapna s podaljškom nad prizidkom, krita z opečno kritino.
3. člen
Obravnavana hiša je ena izmed redkih še ohranjenih v njeni bližnji in daljni okolici, ki nam izpričuje način življenja, gospodarjenja in bivanja v preteklosti. Zaradi gradbeno razvojnega, prostorskega, likovnega in tipološkega kriterija ima hiša vrednost kulturnega spomenika. Pri hiši je posebej še pomemben njen zgodovinsko-pričevalen vidik, saj hiša predstavlja rojstni dom pesnice in pisateljice Neže Maurer.
4. člen
Spomenik zajema parcelno številko 540/4 k.o. Podvin.
Meje spomenika so vrisane na zemljiško katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov sta sestavni del tega odloka, in jih hrani Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje in Občina Polzela.
5. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških, zgodovinskih in arhitekturnih ter naselbinskih vrednost v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– podrejanje vseh posegov znotraj spomenika varovanim lastnostim kulturnega spomenika,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja rojstne hiše in v 2. členu odloka imenovanih posameznih elementov te enote.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, etnološke, zgodovinske in arhitekturne naselbinske vrednote spomenika,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika v situ, v tisku in drugih medijih,
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno-raziskovalno delo.
6. člen
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
7. člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove sestavne dele ali odprt prostor so potrebni predhodni pisni kulturno-varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturno-varstveno soglasje zavoda.
8. člen
Kršitev tega odloka se kaznuje po zakonu o varstvu kulturne dediščine.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 320-01/077/00
Polzela, dne 22. maja 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost