Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2686. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu, stran 5287.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno glasilo – časopis PN, št. 30/99) je Občinski svet občine Kanal ob Soči na seji dne 11. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za obvozno cesto v Kanalu, ki ga je izdelal Projekt d.d. Nova Gorica, pod številko 5210-00-28 iz maja 2001.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
– tehnično poročilo,
– soglasja pristojnih služb in organov,
– grafični prikaz urbanistične zasnove,
– predlog parcelacije,
– študija vplivov na okolje,
– izsek iz idejnega projekta ceste.
MEJE OBMOČJA
3. člen
Območje lokacijskega načrta obsega prostor, ki obsega naslednje parcele:
1. parcele v k.o. Kanal, in sicer: 501/4, 41, 501/6, 37/2, 38/1 in 39,
2. parcele v k.o. Gorenja vas: 1028, 1027, 1019, 1018/7, 1018/6, 1018/5, 1018/4, 1018/3, 1018/2, 1093, 1018/9, 1076/2, 1001/3, 1001/4, 21, 20/1, 1216, 22/4, 25, 26/2, 27/4, 1223, 27/3, 27/5, 36/8, 26/1, 1084/4, 1084/2, 910, 29/1, 29/4, 30/3, 1029 in 37.
POTEK TRASE IN POGOJI ZA IZRABO PROSTORA
4. člen
Območje lokacijskega načrta zajema:
– izgradnjo novega krožnega križišča s štirimi priključki: glavna smer poteka po glavni cesti G2/103, ki se priključuje na severnem in južnem kraku, zahodni krak predstavlja navezavo lokalne ceste v Lig in Gorenjo vas, vzhodni krak pa bo navezoval staro jedro naselja preko obstoječega mostu,
– del ceste G2/301 v smeri proti Novi Gorici,
– križišče za deviacijo dovozne ceste do tovarne Plastik in železniške postaje,
– križišče z obstoječo glavno cesto G2/103,
– premostitveni objekt – most preko Soče,
– premostitveni objekt – most preko potoka Gorevšek,
– dovozno pot do stanovanjskih objektov vzdolž Kolodvorske ulice,
– podporne zidove ob trasi,
– hodnike za pešce vzdolž trase obvozne ceste,
– območje ob vseh prometnih povezavah, ki je potrebno za samo izgradnjo in vključitev celotnega objekta v prostor.
5. člen
Potek trase s tehničnimi elementi
Krožno križišče ob spomeniku padlim borcem:
Obravnavano križišče je locirano na isti lokaciji kot obstoječe. Zunanji premer znaša 22 m in ima povozen tlakovan sredinski pas. Prečni nagib krožišča znaša 1,5% proti zunanjemu robu s konkavno zaokrožitvijo Rkv 1.000 m. Predvidena računska hitrost znaša 40 km/h. Širina vozišča v krožišču je 6 m, širina sredinskega pasu pa je 1,50 m, širina vozišča na mestu uvoza znaša 4,50 m.
Obvozna cesta G2/301:
Načrtovana obvoznica se začne približno 40 m severno od obstoječega križišča glavne ceste G2/301, Kolodvorske ceste in regionalne ceste R3/604 iz Liga in Gorenje vasi, pri spomeniku padlim borcem. Na začetku je ohranjen niveletni potek obstoječe ceste, ki se s padcem 0,5% spušča proti spomeniku padlim borcem. Na istem mestu je predvidena preureditev križišča v krožišče z min. oddaljenostjo 3,60 m oziroma 3,40 m od parcele št. 36/10 k.o. Gorenja vas. Po izhodu iz krožišča načrtovana trasa zavije levo in poteka vzporedno z že obstoječo Kolodvorsko cesto (približno 54 m). Na začetku opornih zidov se začne obvoznica vzpenjati z naklonom 3%. Na območju skladiščnega platoja Plastik trasa rahlo zavije v levo in prečka potok Gorevšek. Med profiloma P7 in P8 se spušča s padcem 1,5% proti križišču z načrtovano cesto do industrijske cone in železniške postaje. Trasa nato z mostno konstrukcijo 105,80 m prečka reko Sočo. Po prehodu na levi breg se načrtovana trasa prilagodi niveleti obstoječe glavne ceste G2/103. Priključek ima dva kraka: enega za zavijanje v desno in drugega za v levo.
Normalni prečni profil obvoznice znaša 9,80 m (vozni pas 2 × 3 m, robni pas 2 × 0,30 m, peš hodnik 2 × 1,60 m). Normalni prečni profil obvoznice ob opornem zidu znaša 9,20 m (vozni pas 2 × 3 m, robni pas 2 × 0,30 m, peš hodnik 1 × 1,60 m, koritnica 1 × 0,50 m, bankina ob koritnici 1 × 0,50 m). Normalni prečni profil obvoznice na objektih znaša 11,80 m (vozni pas 2 × 3 m, robni pas 2 × 0,30 m, peš hodnik 2 × 2,35 m, robni venec 2 × 0,25 m).
Deviacija ceste:
Deviacija obstoječe dovozne ceste se izvede vzdolž vzhodne fasade tovarne Plastik. Deviacija se navezuje na načrtovano obvozno cesto v km 0,2 + 89,72 v trikrakem križišču in se ob tovarni Plastik navezuje na obstoječo interno cesto. Normalni prečni profil dovozne ceste do tovarne Plastik in železniške postaje znaša 9,10 m (vozni pas 2 × 3 m, peš hodnik 2 × 1,60 m, bankina (pločnik) 1 × 0,50 m, bankina ob vozišču 1 × 1 m).
Objekti
Za izgradnjo obvozne ceste je potrebno zgraditi:
– most preko reke Soče,
– most prekop potoka Gorevšek.
Peš promet
Vzdolž levega roba ceste je na celotni dolžini predvidena izgradnja pločnika širine 1,60 m, na severnem delu se navezuje na obstoječ pločnik, na levem bregu se pločnik navezuje na obstoječ pločnik ki poteka po desnem robu glavne ceste G2/103.
Kolesarski promet
Za kolesarje ni predvidenih posebnih površin, kolesarski promet se bo odvijal po vozišču obvoznice.
POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
6. člen
Pri gradnji nove cestne infrastrukture je potrebno upoštevati vso obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo. Vsa križanja in poteki tras so prikazani v priloženi situaciji.
Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s pogoji upravljalcev. Pred gradnjo je potrebno komunalne vode zakoličiti, da ne pride do poškodb.
7. člen
Vzdolž obravnavanega objekta poteka več komunalnih naprav, predvidena so križanja:
Vodovod
– krožno križišče: križanje z vodovodom (zaščita obstoječega vodovoda)
Električno omrežje
Nizkonapetostni vod:
– preko križišča obvoznice z glavno cesto G2/301 in novega mostu prečka prostozračni NN vod za napajanje dela industrijske cone in samonosni NN kabelski snop za napajanje črpališča, ki ga je treba demontirati in prilagoditi novi trasi,
– ob Kolodvorski cesti poteka NN in JR omrežje, ki služi za napajanje železniške postaje in javne razsvetljave ob Kolodvorski cesti, ki ga je treba demontirati in NN omrežje prilagoditi novi trasi.
Visokonapetostni vod:
– preko križišča obvoznice z glavno cesto G2/301 in dovozne ceste do industrijske cone in železniške postaje poteka dvosistemski daljnovod napetosti 10 kV, ki ga bo potrebno demontirati in prilagoditi novi trasi.
Kanalizacija:
– preko trase obvoznice poteka obstoječa fekalna kanalizacija, ki jo bo treba na desnem bregu delno rekonstruirati, zgraditi črpališče in preko mostne konstrukcije voditi na levi breg.
Javna razsvetljava:
– v območju glavne ceste G2/301 je zgrajena javna razsvetljava, ki jo bo potrebno prilagoditi novi trasi ceste,
– ob Kolodvorski cesti je zgrajena javna razsvetljava, ki jo je potrebno demontirati.
TT omrežje:
– preko križišča obvoznice z glavno cesto G2/301 poteka obstoječe zemeljsko TK omrežje s kabli položenimi direktno v zemljo, ki ga je treba v območju posega delno rekonstruirati,
– ob Kolodvorski cesti poteka obstoječe zemeljsko TK omrežje s kabli položenimi direktno v zemljo in v kabelsko kanalizacijo, ki ga je treba demontirati in prilagoditi novi trasi,
– ob železniški progi Nova Gorica–Jesenice so v kabelskih koritih položeni telekomunikacijski in signalno varnostni kabli, ki so v upravljanju Slovenskih železnic, Telekoma Slovenije in Soških elektrarn Nova Gorica, ki s predvidenim posegom niso ogroženi,
– TK in SV kabli v upravljanju Slovenskih železnic so položeni tudi v kabelski kanalizaciji od kabelskega jaška v višini profila 10 preko Kolodvorske ceste do kabelskega jaška pred železniško postajo, ki jih bo potrebno ob navezavi na obstoječ kabelski jašek ustrezno zaščititi.
8. člen
Varovanje ceste, objektov in cestnega telesa bo varstvenem pasu ceste
Glede na prometno ureditev cest s krožnim križiščem je potrebno upoštevati naslednje varovalne pogoje:
– varovanje zaščitenega pasu ob obvoznici in preprečevanje kasnejših priključevanj nanjo,
– predvideno je rušenje montažnega skladišča na parceli št. 27/4 k.o. Gorenja vas,
– predvideno je rušenje montažnega objekta na parceli št. 1018/3 k.o. Gorenja vas,
– predvidena je premestitev spomenika padlim borcem s kostnico na drugo lokacijo.
Zidovi
Oporni zidovi in pilotne stene so predvideni vzdolž obstoječe Kolodvorske ceste:
– na strani obvozne ceste proti stanovanjskim je predviden oporni zid v dolžini 53,50 m,
– na strani obvozne ceste proti železniški progi je predvidena pilotna stena v dolžini 164,55 m, sledi ji oporni zid dolžine 23,90 m kot opora stopnicam proti železniški postaji.
9. člen
Novi komunalni vodi in oprema
Javna razsvetljava
Celotna obvoznica, kakor tudi krožišče sta opremljena z javno razsvetljavo.
Odvodnjavanje ceste
Obvoznica se odvodnjava preko cestnih požiralnikov opremljenih z lovilci olj v meteorno kanalizacijo do zbirnega kanala in dalje v potok Gorevšek.
VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
10. člen
Most preko reke Soče poteka preko kanalskih korit, pogoji za projektiranje in gradnjo mostu preko reke Soče bodo s strani Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica podani na terenu skupno s projektantom.
Pred začetkom gradbenih del so na celotni trasi obvoznice Kanal ob Soči zahtevani površinski pregledi (ekstenzivni, intenzivni pregledi, testni izkopi) po metodi SAAS. V primeru pozitivnih rezultatov so predvidene podpovršinske raziskave (arheološka sondiranja oziroma izkopavanja). Ob zemeljskih delih je predviden arheološki nadzor, ki ga bo izvajal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica iz Nove Gorice.
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
11. člen
Glavna srednja razpetina med obrežnimi podporami nad matičnim tokom Soče je lahko min. 48 oziroma 50 m, spodnji rob konstrukcije pa min. 103 m.n.m. Pri projektiranju opornikov je potrebno upoštevati energijo vode in silo naleta plavajočih debel na opornike. Vrhnji površinski sloj nad temelji obrežnih opornikov je potrebno zavarovati s slojem skalometa, sidranim in povezanim z betonom.
Za posege v javno dobro vode je potrebno pridobiti dovoljenje MOP po 22. členu zakona o varstvu okolja.
POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE IN VAROVANJE OKOLJA
12. člen
Z namenom zmanjšanja negativnih vplivov zaradi nove cestne površine je potrebno veliko pozornost posvetiti ozelenitvi zelenih površin, kakor tudi tehničnim rešitvam protihrupnih barier, saj betonski zid ni edina možna rešitev, obstajajo tudi druge prijaznejše bariere kot so: prozorna ograja, nasipi, korita z grmovnicami in podobno oziroma lahko je tudi kombinacija le-teh z ozelenitvijo. Izdelati je potrebno projekt krajinske ureditve.
DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO LOKACIJSKEGA NAČRTA
13. člen
Trasa ceste mora upoštevati predpisane odmike od železnice. Pri projektiranju je potrebno upoštevati določila pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov v varovalnem progovnem pasu in določbe zakona o temeljih varnosti v železniškem prometu.
OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
14. člen
Lokacijski načrt je obvezen za investitorje, projektante in izvajalce vseh objektov in naprav. Določila lokacijskega načrta morajo biti smiselno upoštevana v lokacijskem dovoljenju. Pri izvajanju lokacijskega načrta morajo biti upoštevani vsi gradbeno-tehnični, prometni, sanitarno higienski, varnostni in drugi predpisi.
KONČNE DOLOČBE
15. člen
Gradnja objektov in naprav ter drugi posegi v prostor območja lokacijskega načrta se lahko izvajajo po pridobitvi lokacijskega in gradbenega dovoljenja, ki ga izda pristojni upravni organ.
16. člen
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno za tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.
17. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom, podjetjem in drugim organizacijam pri Občini Kanal ob Soči in upravljalci ceste.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja za to pristojna inšpekcijska služba.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po uradni objavi. Objavi se ga v časopisu Primorske novice in Uradnem listu RS.
Št. 344-02-2/99-1/01
Kanal, dne 11. julija 2000.
Župan
Občine Kanal ob Soči
Zoran Madon l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti