Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2678. Odlok o sprejetju "Zazidalnega načrta industrijska cona Godovič", stran 5273.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 16. in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 21. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o sprejetju “Zazidalnega načrta industrijska cona Godovič“
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju določil dolgoročnega plana Občine Idrija za obdobje 1986–2000, odločitev družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–1990 (oba Uradni list SRS, št. 3/89) sprejme prostorsko izvedbeni načrt “Zazidalni načrt industrijska cona Godovič“, ki ga je izdelala družba BOŽIČ Inženiring d.o.o. Idrija, Beblerjeva 8, št. projekta 065/2000, februar 2001.
2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualne spise in grafične priloge, ki se nanašajo na mejo območja ter lego, potek meje, zmogljivost, namembnost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Zazidalni načrt obsega:
– besedilo odloka,
– opis in utemeljitev,
– pogoje, mnenja in soglasja pristojnih organov in organizacij in
– kartografski del.
II. MEJA IN OBSEG OBMOČJA
3. člen
Območje industrijske cone se razdeli na 4 sektorje: Sektor I., Sektor II., Sektor III. in Sektor IV. S tem odlokom sta obravnavana Sektor I. in Sektor II.
4. člen
Sektor I.
je severni del območja (IMP Klima d.o.o. Godovič) in obsega parcele številka: 130, 117/2, 117/4, 117/9, 117/10, 1153/4, 1156/10, 1153/4, del 1156/3, del 1158/1, del 117/1.
Sektor II.
je jugozahodni del območja (GLOG – IND d.o.o., ŽAGA GODOVIČ d.o.o, DELOR d.o.o, BRUS – transporti d.o.o. in OBDELOVALNI CENTER GODOVIČ – OCG. d.o.o. Godovič (v nadaljnjem besedilu samo imena družb: IMP Klima, GLOG, ŽAGA, DELOR, BRUS, OCG) in obsega parcele številka: 1527/6, 1144/6, 1527/5, 1144/3, 1527/2, 1527/4, 1144/7, 1143/13, 1144/8, 1144/9, 1144/4, 1150/9, 1150/8 in 1150/9. Navedene parcele leže v k. o. Godovič.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
Obravnavano območje, Sektorja I. in II., je namenjeno za gradnjo proizvodnih, servisnih in upravno-administrativnih objektov.
Dovoljene dejavnosti v območju so:
– lesno predelovalne,
– kovinarsko predelovalne,
– elektro strojne in montažne,
– transportne,
– skladiščenje,
– mizarstvo in
– servisne dejavnosti vseh vrst,
z zagotovilom, da ne povzročajo večjih obremenitev okolja in ne presegajo dovoljenih ravni hrupa (IV. stopnja).
IV. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO PROSTORA IN OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR V SEKTORJIH I. IN II.
6. člen
V obravnavanem območju, Sektor I. in Sektor II. so dovoljeni naslednji posegi:
– dograditev proizvodnih in pomožnih objektov pri obstoječih dejavnostih,
– gradnja novih proizvodnih, skladiščnih, servisnih in upravnih objektov,
– dograditev komunalne in energetske infrastrukture,
– gradnja posamičnih priključkov na komunalno in energetsko infrastrukturo,
– gradnja sekundarnega voda fekalne kanalizacije,
– preložitev primarnega vodovoda,
– hortikulturna ureditev zelenih in prostih površin.
7. člen
S tem zazidalnim načrtom se ureja del industrijske cone Godovič, in sicer posege v Sektorju I. in Sektorju II., kjer gre za dopolnitev gradnje v zgrajenih območjih na lastniških zemljiščih.
8. člen
Splošni pogoji za gradnjo in dograditev objektov in gradnjo komunalne infrastrukture s posameznimi priključki so:
– odmik objektov od glavne ceste v coni je najmanj 15 m,
– odmik objektov od sosednjih lastniških parcel je praviloma 5 m, približanje je možno soglasno obojestransko,
– parkirišča za vsa vozila so samo znotraj gradbenih parcel,
– priključki na infrastrukturne naprave (elektrika, telefon, ogrevanje) so v zemeljski izvedbi,
– ograje med posameznimi gradbenimi parcelami se lahko zgradijo le v posestnih mejah (žična ograja na betonskih temeljih),
– promet znotraj območja tovarne in priključki morajo biti označeni s talno in vertikalno prometno signalizacijo,
– oblikovanje objektov je prilagojeno obstoječi gradnji,
– objekti so v grafičnih prilogah prikazani z največjimi tlorisnimi dimenzijami, fiksnim vogalom F in fiksno smerjo S, in posamično,
– odstopanja tlorisnih dimenzij objektov so dovoljene le v smeri zmanjšanja ter dovoljena odstopanja pri posameznih objektih (11. in 12. člen),
– vsi komunalni priključki so izvedeni v soglasju in pod pogoji upravljalca posamezne komunalne naprave.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREDITEV
9. člen
Promet
– dostop in dovoz do Sektorja I. in Sektorja II. je po urejeni asfaltirani industrijski cesti, širine 6 m, ob vzhodni strani območja;
– obstoječa priključka do objektov sta izvedena v skladu z veljavnimi predpisi;
– novi priključki so urejeni v širini 5 m in uvoznim radijem r = 9 m;
– priključki so zarobničeni in izvedeni v asfaltu;
– parkirna mesta za vozila se zgradi znotraj gradbene parcele ob vsaki tovarni; parkirna mesta za osebna vozila so dimenzij 2,50 × 5 m, za tovorna vozila pa 4 x 16 m;
– vsaj dve parkirni mesti sta rezervirani za funkcionalno motene osebe;
– meteorna voda iz parkirišč in manipulativnih površin je speljana prek peskolovov in lovilcev maščob v ponikovalnico.
Kanalizacija
– Objekti v Sektorju I. so priključeni na omrežje Kanalizacije Godovič z odvodnjo v čistilno napravo;
– prav tako so priključeni tudi objekti v Sektorju II;
– fekalna kanalizacija iz objektov DELOR se priključi na primarni vod kanalizacije v revizijskem jašku;
– za območje BRUS in OCG se zgradi nova fekalna kanalizacija do čistilne naprave, ki mora biti dimenzionirana za potrebe odvodnje fekalnih vod iz Sektorja II. in Sektorja IV.
– meteorne vode iz utrjenih površin iz Sektorja I. in Sektorja II. se vodijo preko peskolovov in lovilcev maščob v ponikovalnice oziroma v naravni odvodnik;
– meteorna voda s streh se kontrolirano odvaja mimo lovilca maščob v ponikovalnico oziroma naravni odvodnik.
Vodovod
– Industrijska cona je oskrbovana s pitno, tehnološko in požarno vodo iz krajevnega vodovoda Godovič;
– primarni vod Fi 140 je zgrajen ob desni strani industrijske ceste v oddaljenosti 5–15 m;
– dobava vode zadošča za sedanje in bodoče potrebe oskrbe cone;
– trasa obstoječega vodovoda za vzdrževanje ni primerna, dovoljena je prestavitev ob desni rob industrijske ceste (v javno dobro) vzporedno s telefonskim kablom;
– medsebojna oddaljenost je 1 mmin.
– kapaciteta priključkov za IMP Klimo, GLOG in ŽAGO zadošča;
– priključek za BRUS in OCG je že izveden in zadošča;
– priključek za DELOR se izvede iz povezave GLOG in ŽAGE.
Elektrika
– Oskrba z električno energijo je obstoječim porabnikom zagotovljena iz treh transformatorskih postaj (TP Klima, TP GLOG in TP ŽAGA);
– priključek za BRUS in OCG je zgrajen iz TP GLOG v zemeljski izvedbi;
– priključek za DELOR se izvede z novo TP, ki je lahko locirana v prostem delu TP ŽAGA ali v objekt DELORA.
Telefon
– Od KTAC Godovič v industrijsko cono je zgrajen zemeljski telefonski kabel ob industrijski cesti do porabnikov;
– za IMP Klimo, GLOG, ŽAGO so priključki v funkciji, za BRUS in OCG pa so na gradbeni parceli;
– priključki zadoščajo potrebam;
– priključek za DELOR se izvede iz jaška pri jugozahodnem vogalu objekta GLOG v zemeljski izvedbi.
Ogrevanje
– Ogrevanje v Sektorju I. je centralno iz obstoječe kotlovnice, energent je lŕhko kurilno olje;
– kotlovnica zadošča tudi za razširitev;
– v Sektorju II. je ogrevanje iz obstoječe kotlovnice v GLOG, energent je biomasa;
– kapaciteta kotlovnice zadošča za sedanje in bodoče potrebe po ogrevanju v Sektorju II;
– alternativni vir za ogrevanje je utekočinjen naftni plin, ki je hranjen v plinskih postajah pri posameznem investitorju v skladu s predpisi (Uradni list RS, št. 2/93).
Zunanja ureditev
– Okolica objektov se primerno uredi z utrjenimi površinami (parkirišča in manipulativne površine) in zelenicami;
– zelenice so zatravljene, zasajene z avtohtonim grmičevjem in posameznimi drevesi.
– zelenice naj obsegajo do 10% gradbene parcele.
VI. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
10. člen
Urbanistična zasnova in razporeditev objektov v zgrajenem delu (Sektor I. in Sektor II.) temelji na enaki orientaciji objektov. Na prostih delih gradbenih parcel se ohranjajo urbanistične rešitve z dopolnitvami (IMP Klima, GLOG, ŽAGA).
Pri nezazidanih gradbenih parcelah so določene največje možne tlorisne dimenzije možne zazidave, znotraj katerih so osnovni objekti in po potrebi tudi izven gabaritni dodatki (stopnice, nadstreški, dimniki, rampe...). Samostojni objekt ali del objekta se lahko oblikuje kot prostorska dominanta.
11. člen
Dopolnitve so naslednje:
IMP Klima
Gradnja je omejena na parceli 117/10 in 1153/4 k. o. Godovič.
Objekt št. 1:
– tlorisne dimenzije objekta so 50 x 40 m;
– višinski gabarit je P + 1, vklopljen v obstoječi objekt;
– oblikovno (smer slemena, kritina, fasade, barve) se povsem prilagaja obstoječem objektu;
– kota tlakov v pritličju in kota slemena sta enaki kotama obstoječega objekta;
– gradnja je skeletna;
– namembnost prostorov je proizvodnja – montažne linije raznih izdelkov in skladiščenje;
– transportna povezava je v horizontalnih smereh s transporterji, vertikalna pa z dvigali;
– osebni transport je po stopnišču;
– v proizvodnji se uporablja tehnološka voda in komprimiran zrak;
– ogrevanje in hlajenje je s klimatskimi napravami;
– objekt je priključen na vso obstoječo komunalno infrastrukturo.
Objekt št. 2:
– je samostojen objekt tlorisnih dimenzij 30 × 15 m;
– višinski gabarit K + P + 1;
– kota kleti je –10 m;
– višina objekta, smer slemena, fasade in barve se prilagajajo višini in oblikovanju objekta št. 1;
– konstrukcijsko je gradnja enaka gradnji obstoječih objektov;
– namembnost rabe objekta je razvojno raziskovalna in razvojna dejavnost za potrebe družbe;
– objekt je priključen na vso komunalno infrastrukturo iz obstoječega objekta.
Objekt št. 3:
– objekt je podaljšek obstoječega v smeri proti severozahodu tlorisnih dimenzij 50 x 30 + 10 x 45 m;
– višinski gabarit je P, v delu 30 x 30 m pa P + 1;
– objekt se vklaplja v obstoječega v vseh pogledih (gradnja, višina, sleme, kritina fasade, barve);
– kota tlaka je enaka koti obstoječega objekta;
– tlak je odporen proti kislinam in oljetesen;
– namembnost prostorov v pritličju je proizvodnja in skladiščenje izdelkov, v nadstropju pa sestava pocinkanih izdelkov;
– oprema prostora je enaka kot v objektu št. 1.
Objekt št. 4:
– v severovzhodnem vogalu je objekt tlorisnih dimenzij 10 x 50 m;
– namenjen je za odlaganje odpadnih materialov;
– konstrukcijsko je nadstrešek jeklene konstrukcije višine 5 m;
– čelno in zadaj proti severovzhodu je zaprt, sprednja stran je odprta za manipulacijo s prevoznimi sredstvi in viličarji;
– kota tlaka je prilagojena koti dvorišča;
– tlak je odporen proti kislinam in oljetesen.
Objekt št. 5:
– severozahodno od sedanjega notranjega parkirišča se dogradi novo za ca. 50 parkirnih mest v asfaltni izvedbi;
– dovoz je iz obstoječega parkirnega prostora;
– parkirna mesta so dimenzij 2,50 x 5 m;
– odvodnja meteornih vod je speljana v meteorno kanalizacijo in preko lovilca maščob v naravni odvodnik.
Za vse objekte so določena dovoljena odstopanja največ + / - 5 m.
Gradnja objektov bo potekala v več fazah in podfazah:
I. faza: objekt št. 1 in objekt št. 5
II. faza: objekt št. 2
III. faza: objekt št. 3 in objekt št. 4.
GLOG – IND.
Poleg novih objektov sta dve lopi postavljeni brez potrebnih upravnih dovoljenj, te je treba legalizirati. Legalizacija in gradnja bo izvedena na parceli št. 1114/4 k. o. Godovič.
Objekt št. 25:
– objekt je lopa, tlorisnih dimenzij 20 x 7 m in višine 7 m;
– konstrukcija objekta je lesena, streha je enokapna;
– kritina je valovita salonitna plošča;
– namembnost objekta je shranjevanje posušenih desk;
– objekt je zgrajen brez dovoljenja, ne moti niti proizvodnje niti izgleda;
– nedovoljen poseg se lahko legalizira;
– v objektu je samo električna instalacija za razsvetljavo.
Objekt št. 26:
– objekt je lopa, tlorisnih dimenzij 36 x 12 m in višine 7 m;
– konstrukcija objekta je lesena, streha je enokapna;
– kritina je valovita salonitna plošča;
– namembnost objekta je shranjevanje posušenih bukovih desk in decimirnih elementov;
– tudi ta objekt je zgrajen brez dovoljenj in se lahko legalizira.
– v objektu je samo električna instalacija za razsvetljavo.
Objekt št. 29
in
objekt št. 30:
– objekta št. 29 in št. 30 sta povsem enaka, tlorisnih dimenzij 32 x 18 m, višine 7,20 m z vmesno transportno potjo širine 4 m;
– konstrukcija je kovinska, objekta sta zaprta z zaščitno valovito barvano pločevino;
– streha je dvokapna, pokrita z valovito pločevino;
– barva pločevine se prilagaja barvam fasad obstoječih objektov;
– namembnost objektov je skladiščenje decimiranih elementov in ostalega lesa, nabavljenega za reprodukcijo;
– komunalnih priključkov razen elektrike za razsvetljavo v objektih ni.
Objekt št. 31:
– objekt bo postavljen kot prizidek k obstoječi proizvodni hali na severovzhodnem delu z enako namembnostjo (lesna proizvodnja);
– tlorisne dimenzije prizidka so 83 x 20 m in višine 8 m;
– gradnja se konstrukcijsko, višinsko in oblikovno prilagaja obstoječem objektu;
– vsa komunalna infrastruktura bo priključena na opremo v obstoječem objektu.
Za vse objekte je dovoljeno odstopanje + / - 5 m, po višini pa do +1 m.
Predvidena je gradnja po fazah:
I. faza: legalizacija objektov št. 25 in 26,
II. faza: gradnja objektov 29 in 30,
III. faza: objekt št. 31.
ŽAGA GODOVIČ
Družba Žaga Godovič namerava posegati na parc. št. 1113/3, 1113/4 in 1144/3. Osnovna dejavnost je proizvodnja žaganega lesa. Za normalno obratovanje je potrebno dograditi objekte za shranjevanje in sušenje lesa in garažiranje delovnih strojev (viličarjev).
Objekt št. 301:
– lopa za shranjevanje lesa je tlorisnih dimenzij 45 x 10 m, višina je 7 m;
– konstrukcija je lesena, betonska ali jeklena, kritina je iz nerjaveče pločevine, streha je dvokapnica z nagibom do 20°, smer slemena je približno sever – jug;
– stene so obdelane s treh strani, zahodna stran je odprta;
– objekt je v podaljšku objekta žaga;
– v objektu je le električna instalacija za razsvetljavo;
– tlak v objektu je v nivoju dvorišča, obdelan z asfaltno prevleko.
Objekt št. 302
– lopa za shranjevanje lesa je tlorisnih dimenzij 24 x 8 m in višine 7 m;
– konstrukcija je enaka kot pri objektu 301, le da je streha enokapnica;
– objekt je naslonjen na vzhodno steno objekta žaga;
– v objektu je le električna instalacija za razsvetljavo;
– tlak v objektu je v nivoju dvorišča, obdelan z asfaltno prevleko.
Objekt št. 303:
– lopa za garažiranje in vzdrževanje viličarjev je tlorisnih dimenzij 20 x 8 m in višine 7 m;
– konstrukcija je enaka objektu št. 301, le da je streha enokapnica;
– objekt je naslonjen na severno steno žage;
– v objektu je le električna instalacija za razsvetljavo;
– tlak je odporen proti kislinam in oljetesen.
Objekt št. 304:
– sušilnica za les je tlorisnih dimenzij 14 x 8 m in višine 7 m;
– konstrukcija je enaka kot pri objektu št. 301, le da so vse stene zaprte;
– ogrevanje sušinice je iz kotlarne GLOG po obstoječih ceveh za vročo in hladno vodo.
Fasade vseh objektov se prilagajajo fasadam objekta žaga oziroma sosednjim objektom. Komunalna oprema z novogradnjo se ne povečuje. Za vse objekte je dovoljeno odstopanje v obsegu do + / - 5 m po višini pa + / - 2 m
Gradnja se lahko izvaja po fazah in podfazah.
12. člen
Novogradnje so naslednje:
DELOR
Družba namerava posegati na parc. št. 1144/6, 1144/7, 1113/12 k. o. Godovič.
Objekt št. 101:
– tlorisne dimenzije objekta so 60 x 60 m (proizvodnja) +30 x 20 m (skladišče), z možnostjo širitve ali gradnje izven gabaritnih dodatkov pa največ 114 x 62;
– višinski gabarit proizvodnih in skladiščnih prostorov je P, v delu, namenjenem za spremljajoče službe pa P+1, višina pa največ 13 m;
– streha je četvorna simetrična dvokapnica z orientacijo slemen v približni smeri vzhod–zahod;
– nagib strešin je do 20°, kritina je pločevina sive barve;
– konstrukcija objekta je jeklena ali betonska, z AB ploščo v delu med etažama;
– fasade se prilagajajo fasadam na sosednjem objektu GLOGA (pločevina), oziroma v predstavitveni barvi investitorja in logotipom;
– kota tlaka ± 0 je na nadmorski višini 470 m;
– tlak je odporen proti kislinam in oljetesen brez talnih odprtin;
– namembnost rabe je proizvodnja in skladiščenje elektromehaničnih sestavnih delov in montaža končnega izdelka ter skladiščenje vhodnega materiala in končnih izdelkov;
– transport med proizvodnimi prostori in skladiščem je v horizontalnih smereh, vertikalni, v dvoetažnem delu, po stopnicah (dvigalo);
– za proizvodnjo je potrebna električna energija, oskrba s pitno vodo, tehnološko vodo v zaprtem sistemu, odvajanje odpadnih vod, komprimiran zrak, informacijska mreža;
– ogrevanje je centralno iz kotlovnice GLOGA, energent je biomasa;
– alternativno ogrevanje je iz lastne kotlarne, energent je utekočinjen naftni plin;
Objekt št. 102:
– vzdolž vzhodne strani objekta se zgradi 50 PM dimenzij 5 x 2,50 m v dveh nizih, medsebojno odmaknjenih 6 m;
– dve parkirni mesti sta rezervirani za osebe s funkcionalnimi motnjami;
– dostop do parkirišč in objektov je iz dostopne ceste za GLOG in Žago v širini 5 m in vstopnim radijem 9 m;
– parkirišče se zarobniči in asfaltira;
– na severovzhodni strani objekta se zgradi nakladalna rampa s koto -1,10 m.
Objekt št. 103:
– južno od objekta št. 1 je rezervna površina za širitev znotraj maksimalnega gabarita tlorisnih dimenzij 60 x 22 m. Gradnja in komunalna infrastruktura je enaka kot pri objektu št. 101.
Gradnja se lahko izvaja po fazah in podfazah.
BRUS – transporti
Firma BRUS – transporti d.o.o. namerava posegati na parc. št. 1150/9 k. o. Godovič, v industrijski coni. Zemljišče je namenjeno za gradnjo parkirišča za parkiranje najmanj 20 tovornih vozil (prikolic) s spremljajočimi objekti.
Maksimalni tloris objekta je 42 x 35 m, znotraj katerega so objekti št. 201, 202 in 203.
Objekt št. 201:
– objekt je tlorisnih dimenzij 16 x 14 z nakladalno rampo širine 2 m v višini 1,10 m nad nivojem dvorišča in nadstreškom dimenzij 14 x 4 m;
– namembnost prostorov je skladiščenje neživilskih in nepokvarljivih izdelkov;
– gradnja je skeletna (jeklena ali betonska) z zidanimi polnili ali klasična;
– višinski gabarit je P ali K + P, višina objekta do 13 m, kota tlakov v P je 473.30 mnv;
– streha je simetrična dvokapnica z nagibom strešin do 20°, kritina je siva pločevina, smer slemena je približno vzhod zahod;
– fasade so obdelane v razpoznavnih barvah firme in njenim logotipom.
Objekt št. 202:
– objekt je tlorisnih dimenzij 16 x 14 m in je naslonjen na objekt št. 201 ter je enake konstrukcije, kota tlakov v P ± 0 je 472,30 mnv.
– namembnost rabe prostorov v objektu je:
· pisarniški prostori,
· garderobe za zaposlene,
· prostori za prenočitev voznikov,
– gostinski obrat – okrepčevalnica.
Objekt št. 203:
– objekt je tlorisnih dimenzij 36 x 12 m;
– je jeklene ali betonske konstrukcije z zidanimi polnili;
– višinski gabarit je P, višina objekta do 13 m, kota tlakov je 472,30 mnv;
– odpadne vode se zajamejo v meteorno kanalizacijo v lovilec maščob;
– streha in fasade se prilagajajo ostalima objektoma.
– namembnost rabe v objektu je pralnica za tovorna vozila brez servisnih storitev.
Objekt št. 204:
– parkirišče za 20 tovornih vozil se organizira na vzhodnem (asfaltiranem) delu parcele;
– na tem delu so zgrajeni komunalni in energetski priključki (vodovod, meteorna kanalizacija z lovilcem maščob, elektrika);
– parkirišče se izvede s talno označbo (barva) za najmanj 20 parkirnih mest za tovorna vozila dimenzij 16 x 4 m in 16 PM za osebna vozila, ki so ločena z zelenico.
Gradnja se lahko izvaja po fazah in podfazah.
OCG
Firma OCG namerava posegati v prostor na parc. št. 1150/8 k. o. Godovič, v industrijski coni. Zemljišče je namenjeno za gradnjo proizvodnih in upravno administrativnih objektov in parkirišč za parkiranje tovornih in osebnih vozil.
Maksimalni tloris objekta na parceli je 38 x 80 (št. 404) +38 x 70 (št. 401) + 12 x 10 (št. 403) + 12 x 10 m (št. 402).
Objekt št. 401:
– tlorisne dimenzije objekta so 38 x 70 m;
– višinski gabarit proizvodnih in skladiščnih prostorov je P, višina objekta do 13 m;
– streha je simetrična dvokapnica z orientacijo slemen v približni smeri SV – JZ;
– nagib strešin je do 20°, kritina je pločevina sive barve;
– konstrukcija objekta je jeklena ali betonska;
– fasade se prilagajajo fasadam na sosednjem objektu GLOGA (pločevina), oziroma v predstavitveni barvi investitorja in logotipom;
– kota tlaka ± 0 je na nadmorski višini 472.30 mnv;
– tlak v proizvodnem delu je odporen proti kislinam in oljetesen brez talnih odprtin, v skladiščnem delu pa obdelan z asfaltno prevleko;
– namembnost rabe je proizvodnja in skladiščenje izdelkov ter skladiščenje vhodnega materiala in končnih izdelkov;
– transport med proizvodnimi prostori in skladiščem je z viličarji;
– za proizvodnjo je potrebna električna energija, oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih vod;
– ogrevanje je iz centralno iz kotlovnice GLOGA, energent je biomasa;
– alternativno ogrevanje je iz lastne kotlarne, energent je utekočinjen naftni plin.
Objekt št. 402:
– tlorisne dimenzije objekta so 10 x 12 m;
– višinski gabarit je P +1 (K + P + 1), višine do 13 m;
– objekt se lahko oblikuje svobodneje kot prostorska dominanta;
– konstrukcija objekta je klasična, jeklena ali betonska s polnili;
– streha je simetrična dvokapnica z nagibom strešin do 20°;
– kritina je sivo barvana pločevina;
– fasade se prilagajajo po obliki in barvi sosednjim objektom
– kota tlaka pritličja ± 0 je na nadmorski višini 472.30 m;
– namembnost objekta je upravno administrativna;
– objekt se priključi na vso komunalno in energetsko infrastrukturo.
Objekt št. 403:
– tlorisne dimenzije objekta – nadstreška so 10 x 12 m;
– višina nadstreška je do 13 m;
– konstrukcija je jeklena in je vpeta med objekta št. 401 in št. 402;
– streha je enokapnica (simetrična dvokapnica) z nagibom do 20°;
– kritina je sivo barvana pločevina;
– kota tlakov se prilagaja sosednjima objektoma, tlak je obdelan z asfaltom.
Objekt št. 404:
– tlorisne dimenzije objekta so 38 m x 80 m;
– višinski gabarit je P, višina objekta je do 13 m;
– konstrukcija objekta je betonska ali jeklena;
– tlak v proizvodnem delu je odporen proti kislinam in oljetesen brez talnih odprtin, v skladiščnem delu pa obdelan z asfaltno prevleko;
– streha je ponavljajoča simetrična dvokapnica z nagibom do 20°;
– fasade se po obliki in barvi prilagajajo fasadam sosednjih objektov;
– namembnost objekta je proizvodnja in skladiščenje vhodnega materiala in izdelkov;
– objekt je priključen na vso potrebno infrastrukturo.
Za objekte št. 401, 402 in 403 je odstopanje + / - 5 m, za objekt št. 404 pa – 5 m.
Gradnja se lahko izvaja po fazah s podfazami:
– I. faza objekt št 401
– II. faza objekt št. 402
– III. faza objekt št. 403, parkirišča in del zunanje ureditve
– IV. faza objekt št. 404, dokončanje zunanje ureditve.
VII. VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE, VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA
13. člen
Na obravnavanem območju ni evidentiranih objektov in območij naravnih vrednot.
Zaradi geološke sestave območja obstaja možnost podzemeljske geomorfološke dediščine. V primeru odkritja tega značaja naj se gradnja po možnosti izogne.
Lastnik zemljišča oziroma izvajalec gradbenih del mora v primeru, da bi bila najdena jama, mineral ali fosil, obvestiti pristojno službo za ohranjanje narave in odkritje zaščititi pred uničenjem ali odtujitvijo.
14. člen
Projektiranje, gradnja objektov in proizvodnja v njih mora upoštevati in s tehničnimi normativi opredeliti:
Hrup:
– Varovanje življenjskega in delovnega okolja pred prekomernim hrupom (IV. območje);
Zrak:
– Kontrolirane emisije v zrak in delovno okolje z upoštevanjem predpisanih parametrov o dovoljenih koncentracijah škodljivih emisij v zrak.
Voda:
– Varovanje zajetih in nezajetih virov pitne vode, vzdrževanje naprav za čiščenje odpadnih vod (količine in poslovniki), zagotoviti potrebno količino pitne vode.
Odpadki:
– Ravnanje s posebnimi in nevarnimi odpadki, sortiranje, deponiranje in oddaja v reciklažo (količine, pogostnost oddaje …).
Sevanja:
– ugotovitev ionizirajočih oziroma neionizirajočih sevanj in potrebna zaščita.
Osončenje:
– zagotoviti elemente naravne osvetlitve in osončenja, smiselno je upoštevati veljavne standarde.
Pri vseh posegih v prostor morajo biti v dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za poseg prikazani elementi varovanja okolja pred emisijami hrupa, onesnaženja zraka, varovanja tekočih, izvirnih, talnih, stoječih vod vključno z obstoječimi napravami za preskrbo s pitno in tehnološko vodo ter zagotovitvijo potrebnih količin neoporečne vode, opredeljen mora biti način zbiranja, sortiranja, prevažanja ter začasna in končna dispozicija vseh vrst odpadkov, varovanje pred viri ionizirajočih in ne ionizirajočih sevanj, naravne osvetlitve in osončenja stanovanjsko bivalnih objektov in delovnih prostorov ter zagotovljeno vključevanje funkcionalno oviranim osebam v okolje.
15. člen
Padavinsko vodo iz utrjenih površin (parkirišča, dvorišča) se zbira preko peskolovov in lovilca maščob odvaja v ponikovalnico ali naravni odvodnik.
16. člen
Plodno zemljo je v začetku gradnje odstraniti in deponirati za ureditev zelenic ali izboljšanja kmetijskih površin.
17. člen
Komunalne odpadke se zbira za odvoz na komunalno odlagališče v tipskih smetnjakih, možne posebne odpadke se ravno tako zbira v posebnih posodah za odvoz v reciklažo ali nevtralizacijo.
VIII. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
18. člen
Objekti se opredelijo po požarnih enotah in sektorjih.
Zagotoviti se mora proste površine za varen umik ljudi in premoženja.
Zagotoviti je treba požarno vodo v javnem vodovodnem omrežju 140 z nadtalnimi hidranti.
Predvideti je treba dostop za intervencijska vozila ter njihovo delovanj v skladu z veljavnimi standardi (SIST14090).
Glede na oceno požarne ogroženosti je pri prizidavah izvesti požarne ločitve med obstoječim objektom in prizidki.
Najbližja gasilska enota (I. kategorije) je v Godoviču, oddaljena ca. 1 km.
Požarna voda ne sme priti v stik s podzemno oziroma površinsko vodo, urediti je treba primerne zapore, da ni možno ogrožanje površinskih in podzemnih voda.
Geološka zgradba območja je stabilna in ni pričakovati zemeljskih premikov.
Območje Godoviča je uvrščeno v VII do VIII stopnjo MSK, projektiranje objektov mora biti s tem usklajeno.
IX. FAZNOST IZGRADNJE
19. člen
Gradnja se lahko izvaja fazno. Faze so opredeljene načelno in se lahko zamenjajo ali združijo. Posamezna faza oziroma podfaza se določi v dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor.
Nezazidana stavbna zemljišča v Sektorju I. in Sektorju II. so do pozidave v dosedanji rabi.
X. DOVOLJENA ODSTOPANJA
20. člen
Poleg dovoljenih odstopanj v 8., 11. in 12. členu niso dovoljena še dodatna odstopanja. Vse morebitne spremembe se lahko uveljavijo le s spremembo in dopolnitvijo zazidalnega načrta po enakem postopku sprejemanja oziroma po veljavni prostorski zakonodaji.
XI. ZAKOLIČBA OBJEKTOV IN NAPRAV
21. člen
Objekti so določeni z maksimalnimi tlorisnimi dimenzijami s fiksnim vogalom “K“ in smerjo “S“.
Zakoličbene točke so določene v GK koordinatnem sistemu.
XII. FUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE
22. člen
Funkcionalno zemljišče je cela gradbena parcela in je osnova za določitev odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda. V primeru fazne gradnje se v dokumentaciji za pridobitev posega v prostor določi tudi fazi pripadajoči del funkcionalnega zemljišča.
XIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
23. člen
Investitorji morajo v času gradnje skrbeti, da ne povzročajo prekomernega hrupa, prahu in onesnaženja zgrajenih prometnih površin.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja Ministrstvo za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
25. člen
Zazidalni načrt je na vpogled pri strokovni službi za urejanje prostora Občine Idrija, Upravni enoti Idrija in pri investitorjih.
26. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati “Zazidalni načrt za naselje Godovič“, objavljen v Uradnem listu SRS, št. 18/77, za območji Sektorja I. in Sektorja II.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00303-4/00
Idrija, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti