Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2701. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 5305.

Na podlagi 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Odranci na 18. seji dne 15. 5. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 58/99) se spremeni 5. člen tako, da se glasi:
Nagrada podžupana se oblikuje v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti župana, za vodenje občinskega sveta, v koordinacijo dela delovnih teles in za pomoč županu pri izvrševanju nalog po potrebi mu pripada mesečno 27.000 SIT neto.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, v času, ko opravlja funkcijo župana, pripada plača, ki bi jo dobil župan.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
Nagrada za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– za udeležbo na sejah občinskega sveta 14.000 SIT neto,
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta 3.500 SIT neto,
– udeležba na seji delovnega sveta, katerega član je 2.500 SIT neto.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava v naslednjih višinah:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 14.000 SIT neto,
– udeležba na seji občinskega sveta 3.500 SIT neto,
– udeležba na seji nadzornega odbora 10.000 SIT neto.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 144-18/2001
Odranci, dne 15. maja 2001.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

AAA Zlata odličnost