Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2691. Odlok - koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Mežica, stran 5291.

Na podlagi zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00), odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 39/97 in 25/01) je Občinski svet občine Mežica na 23. seji dne 22. 5. 2001 sprejel
O D L O K – K O N C E S I J S K I A K T
za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Mežica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom Občina Mežica (v nadaljevanju: koncedent) določa predmet in pogoje za oddajo koncesije za izgradnjo čistilne naprave ter za izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Mežica.
Odlok določa predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesionirane javne službe (v nadaljevanju: javne službe) in območje njenega izvajanja;
2. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe (v nadaljevanju: koncesionar);
3. javna pooblastila koncesionarju;
4. splošne pogoje za izvajanje javne službe;
5. začetek in čas trajanja koncesije;
6. način financiranja javne službe;
7. način podelitve koncesije;
8. nadzor nad izvajanjem koncesije;
9. prenehanje koncesijskega razmerja;
10. druge pogoje za izvajanje koncesionirane javne službe.
II. PREDMET KONCESIONIRANE JAVNE SLUŽBE IN OBMOČJE NJENEGA IZVAJANJA
2. člen
Predmet koncesije je izgradnja objektov in naprav, ter izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Mežica.
3. člen
Koncesija zajema:
– izgradnjo čistilne naprave po sistemu BOT (izgraditi, obratovati, predati);
– izvajanje javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda za čas trajanja koncesije.
Koncesija za izgradnjo čistilne naprave se izvede na podlagi prostorsko izvedbene in projektno-tehnične dokumentacije koncesionarja.
Koncesija za izvajanje javne službe zajema izvajanje javne službe z že zgrajenimi objekti in napravami, ki služijo čiščenju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ter upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo čiščenju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ki jih bo izgradil koncesionar.
Predmet koncesije je lahko tudi gradnja kanalizacijskega omrežja, če je to v interesu koncedenta in koncesionarja. V tem primeru koncesija zajema tudi upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki so že izgrajene, ter upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo odvajanju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ki jih bo izgradil koncesionar.
4. člen
Koristniki koncesionirane dejavnosti so občani ter fizične in pravne osebe v Občini Mežica.
Uporabniki koncesionirane dejavnosti so pravne, fizične in druge osebe, ki so priključene ali uporabljajo koncesioniran sistem čiščenja odpadnih, komunalnih in padavinskih voda v Občini Mežica.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, konzorcij z določenim nosilcem ali kapitalska družba, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
6. člen
Koncesionar mora, poleg z javnim razpisom določenih pogojev izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da ima zadostne izkušnje pri projektiranju, izgradnji in upravljanju objektov in naprav, ki so predmet koncesije;
– da predloži celovito idejno rešitev izgradnje čistilne naprave, finančni načrt in terminski plan izvedbe projekta;
– da ima zagotovljena vsa potrebna sredstva v zvezi z izgradnjo in upravljanjem naprav, ki so predmet koncesije;
– da pripravi in predloži ceno storitve ter projekcijo finančnih obremenitev končnih porabnikov za ves čas trajanja koncesije;
– da poda pismeno izjavo da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni ljudje tretji osebi, občini ali državi;
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, če bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega odloka – koncesijskega akta in pogoje iz razpisne dokumentacije;
– da predloži zadostno garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo projekta;
– da bo zagotovil izvajanje dejavnosti v skladu z predpisi na področju koncesionirane dejavnosti;
– da parafira predlog koncesijske pogodbe, da se strinja s pogoji koncedenta.
IV. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
Koncedent bo koncesionarju podelil zlasti naslednja pooblastila:
– pravico do izgradnje čistilne naprave,
– pravico do oblikovanja cene storitve in zaračunavanja v skladu s koncesijsko pogodbo.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
Splošni pogoji za izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih vod ter izgradnje kanalizacijskega omrežja so določeni v nadaljevanju tega čelna.
Koncesionar je dolžan:
– da prevzame projektiranje, izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in financiranje izgradnje čistilne naprave na območju, ki ga zajema koncesija;
– da izvede projekt tako, da bodo učinki projekta na okolje v mejah, ki jih predpisuje zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) in drugi zakonski in podzakonski predpisi na tem področju;
– da izvaja koncesionirano dejavnost tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev koncedenta in potreb uporabnikov, ki so v skladu s predpisi na tem področju;
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– da upravlja in gospodari z objekti in napravami, ki so predmet koncesije tako, da je omogočeno normalno čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in da voda pred iztekom v glavni odvodnik izpolnjuje zahtevane pogoje;
– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde in normative za opravljane koncesionirane dejavnosti;
– da vodi kataster objektov in naprav za čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda;
– da redno kontrolira pri uporabnikih sestav odpadne vode in delovanje čistilnih naprav za predčiščenje tehnološke odpadne vode;
– da opravlja dejavnost v skladu s cenami, ki jih potrdi koncedent;
– da v skladu s koncesijsko pogodbo odvaja del dohodka – koncesijsko dajatev – v občinski proračun koncedenta;
– da predloži koncedentu letno poročilo o poslovanju;
– da omogoči strokovni in finančni nadzor na zahtevo koncedenta;
– pri fazni izvedbi izgradnje upošteva funkcioniranje objekta kot tehnološko zaokrožene celote ter predvidi vire financiranja za posamezno fazo.
9. člen
Koncesionar mora omogočiti koncedentu, da sodeluje pri naslednjih nalogah:
– pri izdelavi lokacijskega načrta ali drugega ustreznega akta za izgradnjo objektov in naprav čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in pri pridobivanju upravnih dovoljenj;
– pri reviziji projekta PGD in PZI za izgradnjo teh objektov;
– pri izbiri nadzora nad izvedbo del.
10. člen
Koncedent mora zagotoviti koncesionarju vso pomoč za pridobitev potrebnih dovoljenj, pooblastil oziroma drugih aktov, potrebnih za izvedbo projekta izgradnje čistilne naprave za opravljanje javne gospodarske službe, ki je predmet koncesije.
Koncesionar in koncedent sta zavezana spoštovati določila tega akta.
VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
11. člen
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja največ 25 let. Koncesijska pogodba se po njenem preteku lahko podaljša.
Koncesija traja, dokler ne nastopi eden od razlogov iz zakonov, tega akta ali koncesijske pogodbe.
Po prenehanju koncesijske pogodbe zaradi izteka roka, za katerega je bila sklenjena objekti neodplačno preidejo v last koncedenta, razen če se koncedent in koncesionar v koncesijski pogodbi ne dogovorita drugače.
Kolikor koncesijsko razmerje preneha po zaključku investicijske faze ali pred iztekom roka za katerega je bila koncesija podeljena objekti odplačno preidejo v last koncedenta v skladu s pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
VII. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
12. člen
Financiranje izgradnje čistilne naprave bo zagotovljeno s sredstvi koncesionarja in iz drugih virov, upoštevajoč omejitve ki izhajajo iz zakonov in drugih predpisov.
Viri financiranja koncesionirane gospodarske javne službe so dohodki od prodaje proizvodov in storitev, ki jih v svojem imenu in za svoj račun izvaja koncesionar, in sicer po cenah in normativih v skladu z koncesijsko pogodbo. Prihodki koncesionarja so lahko tudi subvencije koncedenta.
Koncedent zagotavlja redno in pravočasno plačilo izvedenih storitev, ki so predmet koncesije in to z instrumentom zavarovanja ali garancije, dogovorjenim v koncesijski pogodbi.
13. člen
Koncesionar lahko plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od plačane realizacije iz naslova prodaje storitev ali produktov. Način obračuna in plačila se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska dajatev.
Koncesijska dajatev se lahko plača tudi v dogovorjenem fiksnem – enkratnem znesku.
Koncedent se lahko, v javnem interesu in v korist uporabnikov, tudi odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
14. člen
Uporabniki storitev javne gospodarske službe ki je predmet koncesije so vse fizične in pravne osebe na področju koncesije, ki so priključene na kanalizacijski sistem oziroma imajo greznice. Uporaba storitev po koncesijski pogodbi je obvezna.
Uporabniki morajo uporabljati storitve javne gospodarske službe, ki je predmet koncesije, pod pogoji in na način ki se določi v koncesijski pogodbi.
Koncesionar pred začetkom izvajanja javne službe obvesti uporabnike o pogojih uporabe storitev, ki so predmet koncesije, na način, ki se določi v koncesijski pogodbi.
Obračun za storitve bo izstavljal koncesionar ali druga oseba v skladu z določili koncesijske pogodbe.
VIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
15. člen
Koncesija bo v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah in zakonom o javnih naročilih podeljena na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis mora vsebovati navedbe o predmetu koncesije, pogojih za koncesijo, elementih, ki jih mora vsebovati prijava na razpis, začetku in trajanju koncesije, zahtevanih strokovnih podlagah, ki jih zagotovi ponudnik, roku za prijavo, roku za izbor koncesionarja, roku v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru in o odgovorni osebi za dajanje informacij.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS. Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
Javni razpis je uspel tudi če se nanj prijavi samo en ponudnik.
Koncesionar je na podlagi odločbe o izbiri koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke, povezane s posegi v prostor in opravljati druge investitorske posle.
16. člen
Koncedent si pridržuje pravico da ne sklene koncesijske pogodbe z nobenim od ponudnikov.
17. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom in tem odlokom.
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan Občine Mežica.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
18. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije v skladu z določbami koncesijske pogodbe opravljajo pristojni občinski organi oziroma pooblaščena strokovna oseba ali institucija.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKE POGODBE
19. člen
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe po preteku časa za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata;
– z odkupom koncesije;
– z odvzemom koncesije ali z razdrtjem, pri čemer so razlogi za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi;
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
20. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Način, obseg in pogoji odkupa se določijo z koncesijsko pogodbo.
21. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne začne opravljati svoje dejavnosti v določenem roku in za to nima opravičljivih vzrokov;
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v dejavnosti;
– zaradi večkrat ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih predpisov in določil;
– če ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in koncesijsko pogodbo;
– v primeru stečaja koncesionarja.
XI. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONIRANE JAVNE SLUŽBE
22. člen
Koncedent mora z določili koncesijske pogodbe koncesionarju jamčiti vso pomoč za sprejem ustreznih prostorskih aktov, pridobitev ustreznih dovoljenj, pooblastil oziroma drugih aktov, potrebnih za izvedbo projekta izgradnje čistilna naprave ter za opravljanje gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
23. člen
Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spremlja delo koncesionirane javne službe in občasno občini posreduje oceno njenega dela.
Občinski svet mora občasno, najmanj pa enkrat letno, obravnavati delo koncesionirane javne službe ter o ugotovitvah obvestiti koncesionarja.
24. člen
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil z namenom izvajanja koncesije, preidejo v last koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe.
25. člen
Opravljanje koncesionirane javne službe lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo, če je prenos predviden v koncesijski pogodbi in v predvidenem obsegu. V nasprotnem primeru je prenos možen samo s privolitvijo koncesionarja.
26. člen
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem koncesionirane javne službe po tem odloku, in način prevzema javne službe se določita s koncesijsko pogodbo.
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-05-2/01
Mežica, dne 22. maja 2001.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti