Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2669. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "Meddržavni mejni prehod Slovenska vas", Občine Brežice - dopolnitev 2001/3, stran 5266.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 49/99) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986–1990 za območje »Meddržavni mejni prehod Slovenska vas«, Občine Brežice – dopolnitev 2001/3
I. Vsebina programa priprave
1. člen
S tem programom se določi:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana razvoja Občine Brežice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Brežice z dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 41/87, 13/88, Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 10/99, 59/00; v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega plana – SDOPP) in strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za SDOPP;
– organizacija priprave SDOPP v letu 2001;
– subjekti vključeni v postopek sprejemanja SDOPP v letu 2001 ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
– terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP v letu 2001;
– sredstva za izvedbo SDOPP v letu 2001.
II. Vsebina in obseg SDOPP v letu 2001
2. člen
SDOPP v letu 2001 se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.18/84 in 15/89; v nadaljevanju: ZUPr) ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85; v nadaljevanju: NPA) in strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občin ter ugotavljanje njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS.
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se nanaša na uskladitev rabe zemljišč z dejanskim stanjem za opravljanje dejavnosti kontrole in carinjenja na meddržavnem mejnem prehodu Slovenska vas.
V SDOPP se bodo upoštevale utemeljene pobude in predlogi občanov, lokalnih skupnosti, organov, podjetij in organizacij za namene stavbnih zemljišč in za določitev stavbnih zemljišč le znotraj obravnavanega območja. Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem določil NPA.
3. člen
Potrebne strokovne podlage za SDOPP določi Občina Brežice na predlog izdelovalca SDOPP v letu 2001.
III. Organizacija priprave SDOPP v letu 2001
4. člen
Koordinator postopka priprave in sprejemanja SDOPP bo župan Občine Brežice ter strokovna služba občine, odbor za urbanizem in okolje občinskega sveta.
Izdelovalca SDOPP ter morebitnih drugih strokovnih podlag in strokovnih gradiv določi investitor.
IV. Sodelujoči v pripravi SDOPP v letu 2001
5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Zavod za gozdove RS – Območna enota Brežice;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava RS za varstvo narave – izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava RS za varstvo narave – Sektor za varstvo okolja;
– Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dediščino;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava za varstvo narave – Sektor za varstvo narave;
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti – Direkcija za rudna bogastva Velenje;
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste – izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti – Elektro Celje – PE Krško;
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Urad RS za prostorsko planiranje;
– Ministrstvo za obrambo – Sektor za civilno obrambo;
– Komunalno podjetje Brežice;
– Telekom Slovenije – PE Novo mesto;
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto;
– Občina Brežice;
– KS Jesenice na Dolenjskem.
Kolikor se v postopku priprave SDOPP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov (v določenem roku), ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.
Pred začetkom priprave SDOPP morajo organi in organizacije na zahtevo občine posredovati za območje, ki je predmet SDOPP, posebne strokovne podlage (usmeritve, kriterije, podlage), ki jih izdelovalec uporabi pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUN DPP podati svoja mnenja, pogoje ali soglasja v tridesetih dneh od sprejema pisne zahteve.
V fazi priprave predloga SDOPP s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, kriterijev, usmeritev ali soglasij, se šteje, da jih nimajo in soglašajo s spremembami predmetnih planskih dokumentov.
V. Terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP v letu 2001
6. člen
1. sprejem programa priprave in objava v Uradnem listu RS – maj;
2. priprava strokovnih podlag na podlagi potrjene projektne naloge za območje SDOPP Občine Brežice – junij;
3. pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev – 30 dni, junij, julij;
4. izdelava osnutka SDOPP in predhodna obravnava osnutka s koordinatorji postopka priprave – julij;
5. sklep župana o enomesečni javni razgrnitvi osnutka SDOPP Občine Brežice – julij;
6. javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Brežice in v KS Jesenice na Dolenjskem – 30 dni, avgust;
7. javna obravnava se izvede na sedežu KS Jesenice na Dolenjskem – v času trajanja javne razgrnitve;
8. občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka SDOPP Občine Brežice;
9. priprava osnutka in pripomb na osnutek SDOPP za sprejem na občinskemu svetu – september;
10. občinski svet zavzame na podlagi predloga župana Občine Brežice stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge – september;
11. po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu svetu se izdela usklajeni osnutek SDOPP oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter se ga posreduje v soglasja subjektom iz 5. člena tega programa priprave – september;
12. pridobivanje soglasij subjektov iz 5. člena tega programa priprave – 30 dni, september, oktober;
13. po prejetju soglasij župan osnutek SDOPP pošlje na MOP, Urad RS za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS – oktober;
14. Vlada RS sprejme sklep o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana;
15. župan posreduje usklajeni predlog SDOPP s sklepom Vlade RS občinskemu svetu v sprejem – november;
16. objava v Uradnem listu RS.
VI. Sredstva za pripravo in sprejem SDOPP v letu 2001
7. člen
Za pripravo navedenih sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, za pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter za organizacijske in druge stroške potrebna sredstva zagotovi Vlada RS, Servis skupnih služb Vlade RS.
VII. Začetek veljavnosti
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-105/99
Brežice, dne 23. maja 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti