Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2708. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana, stran 5311.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) in na podlagi 68. in 81. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 20. seji dne 26. 5. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, način in postopek za dodelitev proračunskih finančnih sredstev Občine Sveta Ana za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana.
2. člen
Proračunska finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana se zagotavljajo:
– iz sredstev proračuna za tekoče leto,
– iz drugih sredstev.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana so lahko:
– dolgoročni krediti z ugodno obrestno mero in
– nepovratna sredstva.
4. člen
Krediti se dodeljujejo za dobo vračanja do pet let, z moratorijem od 6 do 12 mesecev.
5. člen
Sredstva za dolgoročne kredite za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana v tekočem letu se vežejo pri banki, na podlagi katerih banka odobrava kredite pod ugodnejšimi pogoji, kot so na prostem trgu. Sredstva se koristijo za regresiranje obrestnih mer za kredite, ki jih v skladu s tem pravilnikom, poslovno politiko banke in pogodbo sklenjeno med občino in banko dodeljuje banka.
6. člen
Nepovratna sredstva se dodeljujejo na podlagi sprejetega odloka o proračunu za tekoče leto. Predlog letnega programa o razdelitvi sredstev za pridobitev subvencij pripravi odbor za kmetijstvo pri Občinskem svetu občine Sveta Ana skupaj z kmetijsko svetovalno službo.
7. člen
Višino sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana določi občinski svet občine z odlokom o proračunu za tekoče leto.
8. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v občini se finančna sredstva usmerjajo v pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbe dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije.
9. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini in se bodo sredstva investirala na področju Občine Sveta Ana in se ukvarjajo z kmetijsko proizvodnjo.
10. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana se dodeljujejo upravičencem na podlagi razpisov ali javnih objav, ki v skladu z določili tega pravilnika objavi občina v občinskem glasilu.
Razpis ali javna objava mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoje za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti predložena k vlogi,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave ter naslov na katerega se vložijo prošnje,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
11. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja odbor za kmetijstvo in za finance pristojno službo občinske uprave.
12. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonitimi obrestmi, v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe.
II. UKREPI
13. člen
Dolgoročni krediti z ugodno obrestno mero se namenjajo za:
1. kreditiranje vlaganj v izgradnjo in obnovo hlevov za rejo govedi (molznice in pitanci), prašičev (plemenske svinje in pitanci) in rejo krav dojilj in rejo plemenskih telic,
2. kreditiranje vlaganj v nakup hlevske opreme za rejo govedi (molznice in pitanci), prašičev (plemenske svinje in pitanci) in rejo krav dojilj in rejo plemenskih telic,
3. kreditiranje vlaganj v izgradnjo greznic in obnovo obstoječih objektov za rejo govedi (molznice in pitanci) in prašičev (plemenske svinje in pitanci),
4. kreditiranje objektov (hladilnice, skladiščni prostori, silosi), nakupa opreme (plastenjaki, molzna oprema, cevi za namakanje, ogrevanje rastlinjakov), za vrtnarsko-poljedelsko proizvodnjo,
5. kreditiranje izgradnje objektov za predelavo grozdja (vinske kleti) in kletarsko opremo,
6. sofinanciranje nakupa kmetije ali kmetijskih zemljišč,
7. za urejanje kmetijskih zemljišč (namakanje, male melioracije, agromelioracije, urejanje poljskih poti).
Pogoji za pridobitev sredstev od 1 do 7:
– veljavno gradbeno dovoljenje ali priglasitev del,
– dela morajo biti izvedena v tekočem letu, priloženi računi, kupna pogodba,
– prednost imajo prosilci, od katerih je vsaj eden od članov družine kmečko zavarovan,
– opis investicije.
14. člen
Sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi se namenja za:
1. Sofinanciranje obnove trajnih nasadov:
– vinogradov (minimalna obnova 0,5 ha),
– sadovnjakov jablan ali hrušk (minimalna obnova 0,3 ha),
– slive, češnje, breskve, marelice, orehe (minimalna obnova 0,3 ha),
– nasad jagod (minimalna obnova 0,2 ha).
Pogoji za pridobitev sredstev pod točko 1:
– mapna kopija,
– posestni list,
– nasad mora biti posajen,
– minimalna obnova za posamezno vrsto,
– priloženi računi.
2. Sofinanciranje mikro prevozov mleka.
3. Sofinanciranje osemenjevanja govedi in svinj.
4. Sofinanciranje testiranja škropilnic.
5. Sofinanciranje programov izobraževanja.
6. Sofinanciranje programa za uvajanje poskusov.
7. Sofinanciranje kemične analize vzorcev tal.
8. Sofinanciranje malih agromelioracij.
9. Sofinanciranje programov društev, strojnih krožkov in podobno s področja kmetijstva.
10. Sofinanciranje veterinarskih storitev na področju preventive.
11. Sofinanciranje projektov iz programov CRPOV.
12. Sofinanciranje ostalih dejavnosti v kmetijstvu.
Pogoji za pridobitev sredstev od 2 do 10:
Storitev opravi pristojna služba, ki je pooblaščena za opravljanje določene dejavnosti v dogovoru med občino in kmetijsko svetovalno službo.
Pogoji za pridobitev sredstev pod točko 11:
Usklajenost z občinskim programom CRPOV.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32001-08/2001
Sveta Ana, dne 26. maja 2001.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost