Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2684. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Črni Vrh, stran 5284.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 16. in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 21. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Črni Vrh
1. člen
V besedilu prvega odstavka 2. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Črni Vrh (Uradni list RS, št. 60/92, 68/00 in 109/00) se besede “namensko rabo in“ nadomestijo z besedo “vrsto,“.
2. člen
Besedilo 3. člena se nadomesti z besedilom:
“Meje območja prostorskih ureditvenih pogojev so določene z dolgoročnim prostorskim planom Občine Idrija za obdobje 1986-2000. Opis meje po parcelnem stanju je podan v VII. poglavju tekstualnega dela iz 2. člena tega odloka.
Tista območja v naselju Črni Vrh, ki so zunaj meja teh prostorskih ureditvenih pogojev, se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji PUP 1 Črnovrška planota in Godoviško podolje (Uradni list RS, št. 2/94).“
3. člen
Besedilo 6. člena se nadomesti z besedilom:
“Poseg v prostor mora biti skladen z usmeritvami in rešitvami, ki jih za to območje predpisujejo prostorski planski akti Občine Idrija ter z merili in pogoji po tem odloku.
Objekti in naprave se v skladu s pogoji teh PUP lahko izvajajo le na stavbnih zemljiščih.
Stavbna zemljišča so:
– zemljišča, ki jih kot stavbna zemljišča določa srednjeročni prostorski plan Občine Idrija v kartah PKN 5000: Idrija 37, 38 in 48,
– zemljišča, ki so pridobila status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji v skladu z 49. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97).
Drugi posegi v prostor (posegi po drugem odstavku 50. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, Uradni list RS, št. 18/84 itn.), so v skladu s pogoji in merili teh prostorskih ureditvenih pogojev in drugih predpisov dopustni na stavbnih zemljiščih in na zemljiščih druge namenske rabe.“
3.a člen
V 4. točki 7. in 8. člena se za besedo “območja” doda tekst “stanovanjskih in”, tako da se glasi tekst: “Območja stanovanjskih in počitniških hiš”.
4. člen
Besedilo 8. člena se od vključno 9. točke dalje nadomesti z besedilom:
9. Na kmetijskih ter gozdnih zemljiščih so dopustni samo naslednji posegi:
– gradnja infrastrukturnih vodov,
– vodnogospodarske ureditve, melioracije zemljišč in zemeljska dela,
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
– urejanje javnih rekreacijskih in zelenih površin,
– pomožni objekti v skladu z občinskim odlokom o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje.
Gradnja v tem členu navedenih objektov in naprav je možna na zemljiščih, kjer to omogočajo naravne razmere (varnost pred poplavami, plazovi), ki so prometno dostopna, ustrezajo sanitarnim pogojem in niso namenjena za uresničevanje potreb skupnega in splošnega pomena, če ne ovirajo ostalih dejavnosti, ki sta jim območje in okolica namenjeni.
Na geološko dvomljivih območjih je potrebno pred posegom pridobiti hidrogeološko mnenje.“
5. člen
V prvi alinei prvega odstavka 12. člena se besedilo “Ceste morajo imeti varovalni pas 10-15 m za regionalne in 5 m za ostale.“ nadomesti z besedilom: “Varovalni pas regionalnih cest je 15 metrov, varovalni pas drugih cest pa 5 metrov.“.
6. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in komunalni redar.“
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-12/89
Idrija, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost