Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2001 z dne 14. 6. 2001

Kazalo

2694. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto, stran 5297.

Na podlagi prvega odstavka 60. člena Zakona o uresničevanju interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 22/00 – ZJS), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) in Uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 31. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
I. USTANOVITELJ
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, javni zavod Dolenjski muzej Novo mesto (v nadaljevanju: muzej).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Občinski svet Mestne občine Novo mesto, če ni določeno drugače.
II. IME IN SEDEŽ MUZEJA
2. člen
Ime muzeja je: Dolenjski muzej Novo mesto.
Sedež muzeja je v Novem mestu, Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto.
III. DEJAVNOST MUZEJA
3. člen
Muzej opravlja na področju varstva premične kulturne dediščine kot javno službo naslednje dejavnosti:
– evidentira, pridobiva, dokumentira, ohranja, hrani ter strokovno in znanstveno raziskuje gradivo, pomembno za zgodovino;
– pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja izsledkov muzejskega dela doma in v tujini ter organizira gostovanja domačih in tujih razstav;
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge in poljudne publikacije s svojega področja dela;
– pripravlja strokovne in znanstvene pogovore ter srečanja, predstavlja javnosti gradiva, pomembna za zgodovino;
– izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov, sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti;
– sodeluje z domačimi in tujimi kulturnimi institucijami, združenji in strokovnjaki s svojega delovnega področja z raziskovalnim, strokovnim delom in tehničnimi sredstvi;
– vzdržuje strokovno knjižnico in informacijski-kulturni center za študijske in pedagoške potrebe;
– opravlja restavratorske, konzervatorske in druge tehnične dejavnosti za potrebe muzeja;
– pridobiva gradivo, pomembno za zgodovino, z arheološko metodo (načrtovane arheološke raziskave);
– opravlja zavarovalne in sistemske arheološke raziskave ter sodeluje pri nadzoru arheoloških najdišč na prostoru, pomembnih za zgodovino;
– sodeluje pri nadzoru arheoloških raziskav, ki jih na tem prostoru opravljajo druge ustanove;
– opravlja druge naloge s področja varstva premične kulturne dediščine in vodi register premičnih kulturnih spomenikov.
Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
O/92.521 – dejavnost muzejev,
O/92.522 – varstvo kulturne dediščine,
O/92.511 – dejavnost knjižnic,
O/92.320 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
K/72.400 – dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
K/73.202 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,
K/74.810 – fotografska dejavnost,
K/74.841 – prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
DE/22.110 – izdajanje knjig,
DE/22.140 - izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
DE/22.150 - drugo založništvo,
DE/22.220 - drugo tiskarstvo,
DE/22.320 - razmnoževanje videozapisov,
DE/22.330 - razmnoževanje računalniških zapisov,
O/92.130 - kinematografska dejavnost,
O/92.320 - obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Druge dejavnosti muzeja, ki služijo izvajanju javne službe iz prvega odstavka tega člena, so:
– oddajanje prostorov za razstave in druge kulturne prireditve;
– nudenje strokovnih uslug pravnim in fizični osebam;
– prodaja publikacij vseh vrst s svojega delovnega področja ter izdelovanje in prodaja fotografske dokumentacije, vseh vrst reprodukcij, replik in apliciranih predmetov, izvedenih iz svojega gradiva;
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena se razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
DN/36.140 – proizvodnja drugega pohištva, d.n.,
DN/36.630 – proizvodnja drugih izdelkov, d.n.,
G/52.488 – trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
G/52.620 – trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
G/52.630 – druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/74.400 – oglaševanje,
K/71.403 – izposojanje drugih predmetov široke potrošnje,
K/74.204 – drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
K/74.832 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
M/80.421 – dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol,
K/74.843 – druge poslovne dejavnosti,
O/92.310 – umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
4. člen
Muzej kot pokrajinski muzej skladno z Uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00) izvaja javno službo iz prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka ne samo na območju Mestne občine Novo mesto, temveč tudi na območju naslednjih občin: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk, Šentjernej, Škocjan, Trebnje ter v sodelovanju z Belokranjskim muzejem Metlika za območje občin Črnomelj, Semič, Metlika in v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Kočevje za območje občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški potok.
Muzej zagotavlja izvajanje javne službe skladno z uredbo iz prejšnjega odstavka tega člena.
IV. ORGANI MUZEJA
5. člen
Organi muzeja so:
– direktor,
– svet muzeja,
– strokovni svet muzeja.
a) Direktor
6. člen
Muzej vodi direktor.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktorja muzeja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta muzeja in strokovnega sveta muzeja.
Za direktorja muzeja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da pozna področje dejavnosti muzeja,
– da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja pet let.
b) Svet muzeja
7. člen
Muzej upravlja svet muzeja, ki šteje devet članov:
– tri predstavnike ustanovitelja, ki jih imenuje občinski svet Mestne občine Novo mesto,
– tri predstavnike delavcev muzeja, ki jih izvolijo delavci muzeja na neposrednih in tajnih volitvah,
– tri predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki jih imenujejo: enega Slovensko muzejsko društvo in dva Zgodovinsko društvo Novo mesto.
Mandat članov sveta traja pet let in začne teči z dnem konstituiranja sveta muzeja.
8. člen
Svet muzeja sprejema statut muzeja, programe dela, finančni načrt in zaključni račun muzeja ter splošne akte, za katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem muzeja ter opravlja druge naloge, določene s tem odlokom, statutom muzeja in drugimi predpisi.
Akt o sistemizaciji delovnih mest muzeja sprejme v skladu z zakonom svet muzeja, in sicer na predlog direktorja v soglasju z ministrom, pristojnim za kulturo, po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata ter v skladu s tem odlokom tudi v soglasju z ustanoviteljem.
c) Strokovni svet muzeja
9. člen
Strokovni svet muzeja šteje pet članov, ki jih imenuje svet muzeja izmed strokovnih delavcev muzeja in zunanjih strokovnjakov s področja dela muzeja. Predsednika in dva člana strokovnega sveta imenuje svet muzeja po svoji izbiri, ostale člane pa določi statut muzeja v skladu z zakonom.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela muzeja in daje direktorju ter svetu mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Mandat strokovnega sveta traja pet let.
10. člen
Organi muzeja zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
V. SREDSTVA ZA DELO
11. člen
Muzeju so za opravljanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen, zagotovljena sredstva iz premoženja ustanovitelja, s katerimi upravlja kot dober gospodar.
Nepremičnine in oprema, ki so kot del javne infrastrukture na področju kulture dane v upravljanje zavodu za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, so razvidne iz pogodbe o prenosu premoženja v upravljanje, ki jo skleneta ustanovitelj in muzej za izvajanje dejavnosti muzeja, kot je določeno v tem odloku.
Za upravljanje s premoženjem je muzej odgovoren ustanovitelju.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO
12. člen
Sredstva za delo muzeja so, razen premoženja ustanovitelja, še sredstva, ki jih muzej pridobi:
– iz državnega proračuna,
– s plačili za storitve,
– s prodajo proizvodov, blaga in storitev na trgu,
– iz proračuna ustanovitelja,
– z dotacijami, darili in drugimi oblikami donatorstva, določenimi z zakonom in s statutom muzeja,
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
13. člen
Muzej presežke prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javno službo, uporablja le za izvajanje in razvoj te dejavnosti. Muzej lahko presežke porabi za druge namene le po predhodnem soglasju ustanovitelja.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja muzeja svet muzeja v soglasju z ustanoviteljem.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost iz prvega odstavka tega člena se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MUZEJA V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Muzej je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme razpolagati z nepremičnim premoženjem.
Muzej lahko prostore, s katerimi upravlja, oddaja v najem le s soglasjem ustanovitelja. Sredstva, pridobljena z oddajo poslovnih prostorov v najem, lahko muzej uporablja le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen, in za investicije.
Muzej odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti muzeja omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti muzeja.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN MUZEJA
15. člen
Ustanovitelj ima do muzeja naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela muzeja s plani in programi Mestne občine Novo mesto,
– daje soglasje k statutu muzeja ter aktu o sistemizaciji delovnih mest,
– odloča o statusnih spremembah muzeja,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti
– ter opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
Muzej je dolžan finančni načrt, letni program dela in program investicij ter upravljanja z nepremičninami predložiti v pregled organu občinske uprave, pristojnemu za kulturo, finančni načrt pa tudi organu občinske uprave, pristojnemu za finance.
Muzej je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom in posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Financiranje muzeja zaenkrat v celoti zagotavlja Ministrstvo za kulturo, ki bo tudi v bodoče financiralo vse stroške, povezane z javno službo muzeja na celotnem območju, opredeljenem z Uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične dediščine in določitve državnih muzejev (Uradni list RS, št. 79/00).
Predmet pogajanj med občino kot ustanoviteljico in državo pa bodo stroški, povezani z rednim obratovanjem muzeja.
17. člen
Svet muzeja se oblikuje v skladu s tem odlokom ob konstituiranju novih organov po izteku mandata dosedanjim članom. Strokovni svet pa se konstituira v roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka.
18. člen
Svet muzeja mora sprejeti statut muzeja in akt o sistemizaciji delovnih mest v skladu z zakonom in s tem odlokom v šestih mesecih po uveljavitvi odloka.
19. člen
Zadeve poslovodnega organa opravlja dosedanji poslovodni organ do poteka mandata.
20. člen
Do sprejema statuta muzeja v skladu s tem odlokom uporablja muzej statut in druge splošne akte, ki so veljali na dan sprejema tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
21. člen
Pogodba iz 11. člena med ustanoviteljem in muzejem se sklene v roku šest mesecev od uveljavitve tega odloka.
22. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Akt o ustanovitvi Dolenjskega muzeja Novo mesto, št. 022-18/81-1 z dne 10. 2. 1982.
23. člen
Ta odlok začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-6/2001-1200
Novo mesto, dne 31. maja 2001.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
mag. Adolf Zupan l. r.

AAA Zlata odličnost