Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2333. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kredita najetega pri Evropski investicijski banki za transjugoslovanski železniški projekt II/A (ZPKTP)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2269. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Avstriji
2270. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kanadi
2271. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji
2272. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji
2273. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
2274. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Mehike
2275. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki
2276. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Slovaški republiki
2277. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Franciji
2278. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki
2279. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Iran
2280. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Pakistan
2281. Ukaz o odpoklicu veleposlanika – vodje Stalne misije Republike Slovenije pri uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij v Ženevi
2282. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2334. Uredba o pridobitvi začasnega zatočišča za državljane Republike Bosne in Hercegovine
2335. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov

Drugi akti

2336. Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu

MINISTRSTVA

2283. Sklep o določitvi dobrih praks
2284. Odločba o imenovanju komisije za preskušanje eksplozivnih snovi
2285. Pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov znanja
2286. Navodilo o vsebini in obliki obrazcev za objavo namere o oddaji javnega naročila, javnega razpisa in izida javnega razpisa v Uradnem listu RS in določitvi enotnih obrazcev za objavo
2337. Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu
2338. Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
2339. Navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni v zavode za prestajanje kazni zapora

USTAVNO SODIŠČE

2287. Odločba o razveljavitvi 2. točke č) razdelka I. dela odredbe o določitvi ribiških rajonov in okolišev z devetmesečnim odloženim rokom
2288. Odločba o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 7.a člena zakona o nacion-alizaciji zasebnih gospodarskih podjetij in odločba o ugotovitvi skladnosti 8. točke prvega odstavka 3. člena zakona o...
2289. Odločba o ugotovitvi, da veljavna zakonska ureditev uveljavljanja pravic zaradi neutemeljenega odvzema prostosti v postopku o prekršku ni v neskladju z ustavo
2290. Sklep, s katerim se na predlog Državnega zbora rok, določen v 4. točki odločbe ustavnega sodišča št. U-I-107/96 z dne 5. 12. 1996, podaljša do 31. julija 1997

BANKA SLOVENIJE

2291. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 6. 1997

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2292. Sklep o razpisu volitev v skupščino in območne svete Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
2293. Merila za odlog, zmanjšanje ali odpis prispekov za obvezno zdravstveno zavarovanje določenim zavezancem
2294. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 1997

OBČINE

Beltinci

2296. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 1997

Cerkno

2297. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi
2298. Sklep o izjemnih posegih na varovanih kmetijskih zemljiščih

Gorišnica

2299. Pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Gorišnica

Grosuplje

2300. Odlok o ustanovtvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje
2301. Odlok o zazidalnem načrtu – Pri Pošti

Hodoš-Šalovci

2302. Odlok o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1997

Ljubljana

2295. Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč mestne občine Ljubljana

Loški Potok

2303. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok

Moravske Toplice

2304. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Narava, d.o.o.

Murska Sobota

2305. Sklep o razpisu dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Moščanci v KS Mačkovci
2306. Sklep o razpisu dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Pečarovci v KS Mačkovci

Odranci

2307. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 1997

Pivka

2308. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 1997

Podčetrtek

2309. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Podčetrtek za leto 1997
2310. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2311. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2312. Pravilnik o štipendiranju

Radeče

2313. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 1997
2314. Pravilnik o določitvi plač in drugih prejemkov funkcionarjev občine in članov delovnih teles občinskega sveta

Radenci

2315. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 1996
2316. Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 1997

Sevnica

2317. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Radio Sevnica
2318. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica

Slovenska Bistrica

2319. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana prostorskih del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 1996
2320. Odlok o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica

Škofja Loka

2321. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 1996
2322. Pravilnik o oddaji parkirnih mest na javnih prometnih površinah v najem

Trebnje

2323. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje

Turnišče

2324. Odlok o javnem redu in miru v Občini Turnišče
2325. Odlok o pokopališkem redu v Občini Turnišče

Velike Lašče

2326. Sklep o povečanju davka od premoženja v Občini Velike Lašče

Vrhnika

2327. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Žalec

2328. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
2329. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
2330. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Žalec
2331. Sprememba in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta občine Žalec
2332. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

42. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Belgijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo (BBNSNJ)
43. Zakon o ratifikaciji Konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (MKPKKD)
44. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o izročitvi (BMKI)
45. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb o kazenskih zadevah (BMKISO)
46. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (BMKPP)
47. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o varovanju v zvezi s Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja (MNJO)
48. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine (BARK)

Vlada Republike Slovenije

49. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kube o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti