Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

45. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb o kazenskih zadevah (BMKISO), stran 657.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO O MEDSEBOJNEM IZVRŠEVANJU SODNIH ODLOČB V KAZENSKIH ZADEVAH (BMKISO)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BMKISO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. junija 1997.
Št. 001-22-75/97
Ljubljana, dne 4. julija 1997
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO O MEDSEBOJNEM IZVRŠEVANJU SODNIH ODLOČB V KAZENSKIH ZADEVAH (BMKISO)
1. člen
Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah, podpisana v Skopju 6. februarja 1996.
2. člen
Pogodba se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
P O G O D B A
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO O MEDSEBOJNEM IZVRŠEVANJU SODNIH ODLOČB V KAZENSKIH ZADEVAH
Republika Slovenija in Republika Makedonija (v nadaljevanju: državi pogodbenici) sta se v želji, da poglobita nadaljnje sodelovanje na področju pravne pomoči v kazenskih zadevah, ob upoštevanju načela pravičnosti in socialne rehabilitacije obsojenih oseb ter v prepričanju, da se ti cilji lahko najbolje dosežejo z izvrševanjem kazenskih sankcij v državi, katere državljani so obsojene osebe, dogovorili, da skleneta to pogodbo.
PRVO POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Državi pogodbenici se obvezujeta, da bosta na podlagi zaprosila skladno s pogoji, predpisanimi v tej pogodbi, medsebojno izvrševali sodne odločbe v kazenskih zadevah, ki jih je izdalo sodišče ene države pogodbenice zoper državljana druge pogodbenice ali zoper osebo, ki ima na njenem ozemlju stalno prebivališče, in sicer:
1. nadzorovali osebe, ki jim je sodišče pravnomočno izreklo pogojno obsodbo, med preizkusno dobo (v nadaljevanju: varstveno nadzorstvo);
2. izvršili kazen zapora ali varnostni ukrep, ki ga je pravnomočno izreklo sodišče ene izmed držav pogodbenic (v nadaljevanju: izvršitev).
(2) Za državljana države pogodbenice se šteje oseba, ki ima po zakonih te države njeno državljanstvo.
2. člen
(1) Varstveno nadzorstvo ali izvršitev iz 1. odstavka 1. člena te pogodbe se skladno z določbami te pogodbe prevzame, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. če je obsojena oseba državljan države, ki bo izvršitev prevzela ali ima v njej svoje prebivališče;
2. če je sodna odločba pravnomočna;
3. če obsojena oseba da soglasje;
4. če je dejanje, na katerem temelji sodna odločba, kaznivo dejanje po pravu obeh držav;
5. če država, ki je kazensko sankcijo izrekla, in država, ki je prevzela varstveno nadzorstvo oziroma izvršitev, pristaneta na prenos varstvenega nadzorstva ali izvršitve;
6. če je kazenska sankcija ali preizkusna doba pogojno izrečene kazenske sankcije, ki jo mora obsojena oseba še prestati, daljša od šestih mesecev, šteto od dneva vložitve prošnje.
(2) Izjemoma se lahko državi pogodbenici dogovorita o prenosu varstvenega nadzorstva ali izvršitve tudi, če je kazenska sankcija ali preizkusna doba pogojno izrečene kazenske sankcije, ki jo mora obsojena oseba še prestati, manjša od tiste, ki je predvidena v določbi 6. točke 1. odstavka tega člena.
(3) Če obsojena oseba ne more dati pravnoveljavne privolitve za prenos varstvenega nadzorstva ali izvršitve, je treba priskrbeti privolitev njegovega zakonitega zastopnika (pooblaščenca) po pravu tiste države, v kateri ima obsojena oseba svoje stalno prebivališče.
3. člen
(1) Varstveno nadzorstvo ali izvršitev se ne prevzame:
1. če bi varstveno nadzorstvo ali izvršitev bila v nasprotju s pravnim redom zaprošene države;
2. če je dejanje, na katerem temelji sodna odločba, po presoji zaprošene države politične, vojaške ali fiskalne narave;
3. če bi bilo varstveno nadzorstvo ali izvršitev v nasprotju z obveznostmi, ki jih je v mednarodnem merilu prevzela zaprošena država;
4. če v zaprošeni državi teče zoper obsojeno osebo kazenski postopek za kaznivo dejanje, za katero se zaproša varstveno nadzorstvo ali izvršitev;
5. če je izvršitev kazni po pravu katere izmed držav pogodbenic zastarala;
6. če se obsojena oseba glede na starost v času storitve dejanja v zaprošeni državi ne bi mogla preganjati;
7. če je bila obsojena oseba v zaprošeni državi že pravnomočno obsojena za isto kaznivo dejanje ali je bila oproščena obtožbe;
8. če je bila sodna odločba izdana v nenavzočnosti obsojene osebe;
9. če je obsojena oseba na ozemlju zaprošene države dobila pravico pribežališča.
4. člen
Država pogodbenica zaradi varstvenega nadzorstva ali izvršitve ne izroča svojih državljanov drugi državi pogodbenici.
5. člen
(1) Zaprošena država mora brez odlašanja obvestiti državo prosilko, v kolikšni meri je prošnji ugodila.
(2) Ob popolni ali delni zavrnitvi prevzema varstvenega nadzorstva ali izvršitve je zaprošena država dolžna navesti razloge za zavrnitev.
6. člen
(1) Obsojeno osebo lahko pomilostita ali dovolita amnestijo država, ki je izrekla sodbo, ali država, ki je prevzela varstveno nadzorstvo ali izvršitev.
(2) Če to stori država, ki je izrekla sodbo, mora o tem nemudoma obvestiti državo, ki je prevzela varstveno nadzorstvo oziroma izvršitev.
7. člen
Kraj, čas in način predaje in prevzema obsojene osebe se določi z dogovorom med pristojnimi organi držav pogodbenic.
DRUGO POGLAVJE
VARSTVENO NADZORSTVO
8. člen
(1) Državi pogodbenici bosta na podlagi prošnje in pod pogoji, določenimi s to pogodbo, med preizkusno dobo medsebojno nadzirali osebe, ki jim je sodišče v eni državi pogodbenici pravnomočno izreklo pogojno obsodbo.
(2) Varstveno nadzorstvo se opravi v tisti državi, katere državljan je obsojena oseba oziroma v tisti državi, kjer ima obsojena oseba svoje stalno prebivališče.
9. člen
(1) Varstveno nadzorstvo se izvaja izključno po pravu države, ki ga je prevzela.
(2) Ukrepi varstvenega nadzorstva, izrečeni v državi, ki opravlja varstveno nadzorstvo, po svoji vrsti in trajanju ne smejo biti strožji od ukrepov, izrečenih v državi, v kateri je bila izdana sodba.
(3) Pri izrekanju ukrepov varstvenega nadzorstva v državi, ki je prevzela varstveni nadzor, se čim bolj upoštevajo ukrepi, izrečeni v državi, v kateri je bila izdana sodba.
10. člen
Za preklic pogojne obsodbe je izključno pristojna država, v kateri je bila sodba izdana.
11. člen
(1) Zaprošena država je dolžna čim prej obvestiti državo prosilko, ali bo ugodila njeni prošnji za prevzem izvršitve varstvenega nadzorstva iz 8. člena te pogodbe.
(2) Država, ki opravlja varstveno nadzorstvo, obvesti državo, v kateri je bila izdana sodba, o ukrepih varstvenega nadzorstva in o vseh okoliščinah, ki bi utegnile povzročiti preklic pogojne obsodbe.
12. člen
(1) Država, v kateri je izdana sodba, je dolžna nemudoma obvestiti državo, ki opravlja varstveno nadzorstvo o pomilostitvi, amnestiji ali o preklicu pogojne obsodbe.
(2) Če država, v kateri je bila izdana sodba, prekliče pogojno obsodbo, lahko državo, ki opravlja varstveno nadzorstvo po tej pogodbi, zaprosi za prevzem izvršitve kazenske sankcije.
13. člen
(1) Če je varstveno nadzorstvo prevzeto, se v državi, v kateri je bila sodba izdana, začasno ustavijo nadaljnji ukrepi v zvezi z izvršitvijo.
(2) Pravica države, v kateri je bila izdana sodba, do izvršitve pa dokončno preneha, če med preizkusno dobo ni nastopila nobena okoliščina, zaradi katere je treba po njenem pravu preklicati pogojno obsodbo.
TRETJE POGLAVJE
IZVRŠITEV
14. člen
(1) Če je oseba, ki je državljan ene države pogodbenice ali ima v njej svoje stalno prebivališče, v drugi državi pogodbenici pravnomočno obsojena na kazen zapora, ali ji je izrečen varnostni ukrep, lahko država pogodbenica zaprosi, da se kazen zapora ali varnostni ukrep izvrši v tisti državi, katere državljan je obsojena oseba oziroma ima v njej svoje stalno prebivališče.
(2) Ta pogodba ne izključuje pravice obsojene osebe, njenega zakonitega zastopnika, zakonca, sorodnika v ravni črti, brata ali sestre, da vloži prošnjo za prenos izvršitve pri sodišču, ki je izdalo odločbo, ali pri pristojnem organu države, ki je izrekla sodbo, ali države, katere državljan je obsojena oseba.
(3) Pristojni organ države, ki je izrekla sodbo, obsojeno osebo čim prej pouči o možnostih prestajanja kazni zapora ali izvršitve varnostnih ukrepov v državi, katere državljan je ali na območju katere ima stalno prebivališče.
15. člen
(1) Če se prevzame izvršitev, sodišče države, ki je izvršitev prevzela, določi po svojem pravu kazen zapora ali varnostni ukrep, ki ju je treba izvršiti, pri čemer upošteva kazensko sankcijo, izrečeno v državi, ki je izrekla sodbo.
(2) Zaradi izvršitve v drugi državi pogodbenici obsojena oseba v nobenem primeru ne sme biti v težjem položaju, kot bi ga imela v državi, ki ji je izrekla sodbo.
(3) Čas, prestan v zaporu v državi, ki je izrekla sodbo, se v celoti všteje v kazen zapora ali varnostni ukrep, ki ga je treba prestati v državi, ki je prevzela izvršitev.
16. člen
Izvršitev se izvede izključno po pravu države, ki je prevzela izvršitev.
17. člen
(1) V primeru prevzema izvršitve je država, ki je prevzela izvršitev, vezana na ugotovljeno dejansko stanje, na katerem temelji sodba sodišča države, v kateri je bila sodba izrečena.
(2) Za odločanje o zahtevi za obnovo kazenskega postopka je izključno pristojna država, v kateri je bila sodba izrečena.
(3) Če se sodna odločba, na kateri temelji prošnja za izvršitev, pozneje razveljavi ali spremeni v državi izreka sodbe, ta država o tem takoj obvesti državo, ki je prevzela izvršitev. Na podlagi nove odločbe sodišče države, ki je izvršitev prevzela, odloči o nadaljnjem prestajanju kazni zapora ali varnostnem ukrepu.
18. člen
(1) Če se sodba nanaša na več kaznivih dejanj, se sme izvršitev prenesti tudi samo za del kazenske sankcije, ki se nanaša na posamezna od teh dejanj; v tem primeru država, ki je izrekla sodbo, določi del kazenske sankcije, ki se nanaša na ta dejanja. Država, ki je prevzela izvršitev, ima pravico, da državi, ki je izrekla sodbo, določi primeren rok za odločitev.
(2) Če država, ki je izrekla sodbo, ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, odloči o tem država, ki je izvršitev prevzela po svojem pravu in odmeri del kazenske sankcije, ki jo je treba izvršiti.
19. člen
(1) Če je izvršitev prevzeta, začasno preneha nadaljnja izvršitev v državi, ki je izrekla sodbo. Če je obsojena oseba v zaporu v državi, ki je izrekla sodbo, sme zapor trajati do njene predaje državi, ki je prevzela izvršitev.
(2) Če se obsojena oseba izogne prestajanju kazni v državi, ki je izvršitev prevzela, država, ki je izrekla sodbo, znova pridobi pravico do izvršitve preostale kazni. Država, ki je izvršitev prevzela, o takih okoliščinah takoj obvesti državo, ki je izrekla sodbo.
(3) Pravica države, ki je izrekla sodbo, do izvršitve dokončno preneha, ko je obsojena oseba prestala kazen zapora ali varnostni ukrep v državi, ki je izvršitev prevzela, ali ko je pomiloščena ali amnestirana.
20. člen
(1) Zaradi kaznivega dejanja, storjenega pred prenosom izvršitve, vendar ne tistega, zaradi katerega je bil odobren prenos izvršitve, se obsojena oseba brez soglasja države, ki je izrekla sodbo, ne sme kazensko preganjati, obsoditi ali ji drugače omejiti osebna svoboda in ne izročiti tretji državi zaradi kazenskega pregona ali izvršitve kazenske sankcije.
(2) Soglasje države, ki je izrekla sodbo, ni potrebno:
1. če obsojena oseba v petinštiridesetih dneh po dokončnem odpustu s prestajanja kazni zapora ali prenehanju varstvenih ukrepov ne zapusti območja države, ki je izvršitev prevzela. V ta rok se ne všteva čas, ko obsojena oseba, neodvisno od svoje volje, ni mogla zapustiti območja države, ki je prevzela izvršitev;
2. če je obsojena oseba zapustila območje države, ki je izvršitev prevzela, nato pa se je ponovno prostovoljno vrnila na njeno ozemlje.
ČETRTO POGLAVJE
SKUPNE DOLOČBE O POSTOPKU
21. člen
(1) Pristojni organi držav pogodbenic občujejo pri uporabi te pogodbe s strani Republike Slovenije preko Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije in s strani Republike Makedonije preko Ministerstvo za pravda Republike Makedonije.
(2) Določba 1. odstavka tega člena ne izključuje občevanja po diplomatski poti.
(3) V nujnih primerih lahko pristojni organi države pogodbenice pošiljajo zaprosila in obvestila iz te pogodbe pristojnim organom druge države pogodbenice preko Mednarodne organizacije kriminalistične policije (INTERPOL).
22. člen
(1) Zaprosila in dokumentacija, ki jih je treba priložiti skladno z določbami te pogodbe, se pošiljajo v pisni obliki v jeziku države prosilke. Prevodov v jezik zaprošene države ni treba priložiti.
(2) Legalizacija listin iz 1. odstavka tega člena ni potrebna.
23. člen
(1) Če vloži prošnjo za izvršitev sodne odločbe v kazenskih zadevah država pogodbenica, ki je tako odločbo izrekla, je treba prošnji priložiti:
1. izvod ali overjen prepis sodne odločbe s potrdilom o pravnomočnosti;
2. prepis besedila zakonskih določb, na katerih temelji sodna odločba;
3. osebne podatke o obsojeni osebi, o njenem državljanstvu in o njenem stalnem prebivališču;
4. potrdilo z navedbo dolžine že prestane kazenske sankcije ali kakršnem koli pridržanju, odpustitvi kazni in vsak drug podatek v zvezi s prestajanjem kazni ali varstvenim ukrepom, ki ju je treba všteti;
5. izjavo obsojene osebe, iz katere je razvidno njeno soglasje za prenos izvršitve in varstvenega nadzorstva;
6. druge dokumente in podatke, ki utegnejo biti pomembni za presojo zadeve.
(2) Če vloži prošnjo za izvršitev sodne odločbe v kazenskih zadevah država, katere državljan je obsojena oseba, je treba prošnji priložiti:
1. osebne podatke o obsojeni osebi, podatke o njenem državljanstvu in o kraju njenega stalnega prebivališča;
2. če je obsojena oseba že v tej državi, tudi njeno izjavo glede soglasja za prenos izvršitve in varstvenega nadzorstva;
3. druge dokumente in podatke, ki utegnejo biti pomembni za presojo zadeve.
(3) V primeru iz 2. odstavka tega člena pošlje država, ki je izrekla sodno odločbo, skupaj s sporočilom o odobritvi prošnje tudi izvod ali overjeni prepis sodne odločbe z zaznamkom o pravnomočnosti, prepis zakonskih določb, na katerih temelji sodna odločba, ter potrdilo iz 4. točke 1. odstavka tega člena.
24. člen
(1) Če zaprošena država meni, da podatki in dokumentacija, ki ji je bila poslana, ne zadostujejo, zahteva potrebno dopolnitev ter določi primeren rok, ki se lahko podaljša, na obrazloženo prošnjo države prosilke.
(2) Če se ne ugodi zahtevi za dopolnitev dokumentacije v določenem roku, se o prošnji za prenos izvršitve sodne odločbe odloči na podlagi obstoječih podatkov.
25. člen
Če je obsojena oseba v državi, ki je izrekla sodno odločbo in jo je treba zaradi že odobrene izvršitve ali varstvenega nadzorstva predati državi, ki je prevzela izvršitev ali varstveno nadzorstvo, se za predajo smiselno uporabijo določbe Pogodbe o izročitvi, sklenjene med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo.
26. člen
Kraj, datum in način predaje in prevzema obsojene osebe se določijo z dogovorom med pristojnimi organi držav pogodbenic.
27. člen
Skladno z določbami 26., 27. in 28. člena Pogodbe o izročitvi, sklenjene med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, vsaka država pogodbenica na prošnjo druge pogodbenice dovoli čez svoje ozemlje prevoz obsojene osebe, ki jo tretja država preda državi pogodbenici, ki je prosila za prevoz.
28. člen
(1) Stroške, ki nastanejo v zvezi s predajo obsojene osebe zaradi varstvenega nadzorstva ali izvršitve po tej pogodbi, plača država, ki je prevzela varstveno nadzorstvo ali izvršitev, razen stroškov, ki nastanejo na ozemlju države, ki je izrekla sodno odločbo.
(2) Država, ki prosi za predajo obsojene osebe po zračni poti, sama plača stroške, ki nastanejo v zvezi s to predajo.
29. člen
Država, ki je varstveno nadzorstvo ali izvršitev prevzela, mora državi, ki je izrekla sodno odločbo, poslati informacije v zvezi s prestajanjem kazenske sankcije, in sicer:
1. o končanem varstvenem nadzorstvu oziroma izvršitvi;
2. če obsojena oseba pobegne pred potekom izvršitve kazenske sankcije;
3. če država izreka sodne odločbe zahteva od nje posebno poročilo.
30. člen
(1) Po tej pogodbi pomeni “jezik države prosilke”:
1. za Republiko Slovenijo – slovenski jezik
2. za Republiko Makedonijo – makedonski jezik.
(2) Po tej pogodbi pomeni “kazenska sankcija”:
1. za Republiko Slovenijo: kazen zapora in varnostne ukrepe
2. za Republiko Makedonijo: kazen zapora in varnostne ukrepe
(3) Po tej pogodbi pomeni “varnostni ukrepi”:
1. za Republiko Slovenijo: varnostni ukrepi, ki so določeni v kazenskem zakoniku Republike Slovenije
2. za Republiko Makedonijo: varnostni ukrepi, ki so določeni v kazenskem zakonu Republike Makedonije.
(4) Po tej pogodbi pomeni “varstveno nadzorstvo”:
1. za Republiko Slovenijo: ukrep, ki ga sme sodišče ob pogojih, določenih v kazenskem zakoniku Republike Slovenije za določen čas med preizkusno dobo določiti storilcu, ki mu je bila izrečena pogojna obsodba in obsega z zakonom določeno pomoč, nadzorstvo ali varstvo;
2. za Republiko Makedonijo: ukrep, ki ga sme sodišče ob pogojih, določenih v kazenskem zakonu Republike Makedonije za določen čas med preizkusno dobo določiti storilcu, ki mu je bila izrečena pogojna obsodba, in obsega z zakonom določeno pomoč, nadzorstvo ali varstvo.
31. člen
Ta pogodba se uporablja tudi za sodne odločbe, ki so bile izrečene pred uveljavitvijo te pogodbe.
PETO POGLAVJE
KONČNE DOLOČBE
32. člen
Ta pogodba ne posega v obveznosti, ki izhajajo iz večstranskih pogodb.
33. člen
(1) To pogodbo je treba ratificirati.
(2) Pogodba se ratificira skladno z domačo zakonodajo države pogodbenice.
(3) Ta pogodba začne veljati trideseti dan po prejemu zadnjega od izmenjanih obvestil držav pogodbenic po diplomatski poti, da so izpolnjeni pogoji po notranji zakonodaji držav pogodbenic za njeno uveljavitev.
34. člen
(1) Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka država pogodbenica jo lahko pisno odpove po diplomatski poti v šestmesečnem odpovednem roku.
(2) Ta pogodba se bo po odpovedi še naprej uporabljala za izvrševanje kazenskih sankcij za osebe, katerih predaja je bila opravljena skladno z omenjeno pogodbo pred uveljavitvijo odpovedi.
Pogodba je sklenjena v Skopju dne 6. 2. 1996 v dveh izvirnikih v slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer sta oba izvirnika enako verodostojna.
Za Republiko Slovenijo
Meta Zupančič l. r.
Za Republiko Makedonijo
Vlado Popovski l. r.
3. člen
Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za pravosodje.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 713-03/97-8/1
Ljubljana, dne 26. junija 1997
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo pogodbe v makedonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost