Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2313. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 1997, stran 3835.

Občinski svet občine Radeče je na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 19.,33 in 93., člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) seji dne, 19. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Radeče za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Radeče se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Radeče.
2. člen
Skupni prihodki proračuna Občine Radeče znašajo 346.189.000 SIT, od tega
v tisoč SIT
---------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov          Račun
           in odhodkov          financiranja
---------------------------------------------------------------
Prihodki       346.189
Odhodki       335.189               11.000
Primanjkljaj                       11.000
Presežek       11.000
---------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb najmanj treh usposobljenih ponudnikov.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije za vsa dela, katerih vrednost presega 1,000.000 SIT.
Uporabnik sme izjemoma oddati dela tudi z neposredno pogodbo v naslednjih primerih:
– v primerih nujne intervencije,
– če obstaja le en usposobljen izvajalec,
– če razpis prvič ni bil uspešen.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Radeče. Župan najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna.
Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
5. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo sredstev. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
6. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini 0,5% skupno doseženih prihodkov.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke nastale kot posledica naravnih ali drugih nesreč,
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva iz l. in 3. točke se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 3. točke odloča občinski svet. Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi sredstev iz 1. točke do višine 500.000 SIT. O uporabi sredstev iz 2. točke odloča župan.
7. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov
1. uporabijo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najemu posojila iz druge točke odloča občinski svet.
8. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 1661-403/97
Radeče, dne 19. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radeče
Matjaž Han l. r.

AAA Zlata odličnost