Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2296. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 1997, stran 3804.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94 in 14/95) in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 22. maja 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Beltinci za leto 1997
l. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Beltinci za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun Občine Beltinci sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1996 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1996 v višini 442,532.440,69 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki dosegajo 442,532.440,69 SIT, sredstva razporedijo na:
– tekočo porabo v znesku           307,847.963,69 SIT,
– investicijsko porabo v znesku       129,900.000,00 SIT,
– oblikovanje rezerv v znesku         4,784.477,00 SIT.
4. člen
Če se med izvajanjem proračuna, zaradi spremembe zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade Republike Slovenije, spremeni obseg zagotovljene porabe za proračun Občine Beltinci za tekoče leto, župan občine tako spremembo vnese v proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane sestavni del proračuna. Spremembo župan posreduje občinskemu svetu v potrditev.
5. člen
Od prihodkov občinskega proračuna Občine Beltinci za zagotovljeno porabo se 0,5% izloči za stalno proračunsko rezervo Občine Beltinci.
Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku tega člena se uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno in v skladu s potrebami med vse nosilce oziroma uporabnike, do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim aktom organov občine ni drugače določeno.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proračunu. Na račun proračuna uporabniki ne smejo brez soglasja občine prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegle za ta namen določena in zagotovljena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojni službi občinske uprave predložiti finančne načrte in programe dela do konca leta za naslednje leto in zaključne račune za preteklo leto najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja župan z delavci občinske uprave in nadzorni odbor.
12. člen
V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za delo organov krajevnih skupnosti,
– za pokrivanje stroškov javne razsvetljave,
– za odvoz kosovnih odpadkov in vzdrževanje nekaterih zelenih površin,
– za počastitev dneva starejših občanov.
13. člen
V okviru investicijske porabe proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti v skladu z možnostmi proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju:
– obnove in izgradnje vaških cest do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega vodovodnega omrežja do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja do višine 50% vrednosti po končni situaciji (cevi, jaški, cestni požiralniki, čistilna naprava),
– obnova vaških domov do višine 50% vrednosti po končni situaciji,
– za investicije v druge komunalne objekte do 25% vrednosti.
– za vzdrževanje športnih objektov do 30% vrednosti.
Pri investicijah, ki so navedene v prvem odstavku tega člena, mora krajevna skupnost na območju katere se bo investicija izvajala, predhodno zagotoviti lastno udeležbo v višini razlike do 100% za investicijo potrebnih sredstev. V specifičnih primerih lahko občinski svet spremeni udeležbo krajevne skupnosti iz tega odstavka.
14. člen
Krajevne skupnosti so dolžne pristojni službi občinske uprave predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto najpozneje do konca leta za naslednje leto.
Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namenskostjo porabe sredstev občinskega proračuna v krajevni skupnosti opravlja občinska uprava, služba pristojna za finance in proračun, župan in nadzorni odbor.
15. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini 0,68% prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo za:
– nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo. Če takšne postavke ni, se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in o tem seznanja občinski svet v skladu z določili statuta občine.
16. člen
Sredstva za amortizacijo uporabnikom proračunskih sredstev se zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.
17. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Beltinci. Za zakonito uporabo sredstev sta odgovorna tudi zakoniti predstavnik uporabnika proračuna in vodja računovodstva pri uporabniku.
18. člen
Uporabniki proračuna smejo nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela, druga izvajalska dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu z veljavnimi predpisi, brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 5,000.000 SIT.
Investicijska, investicijsko vzdrževalna dela in storitve se oddajo s pogodbo, v skladu z veljavnimi predpisi.
19. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna občine, po načelu dobrega gospodarja, upravlja župan Občine Beltinci in obvešča občinski svet.
20. člen
Po sprejetju premoženjske delitvene bilance, pravnih naslednic dosedanje Občine Murska Sobota, se morebitni presežki iz javnih zavodov v bilanco prihodkov proračuna Občine Beltinci za leto 1997 in se razporedijo v skladu s sprejetimi sklepi.
21. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 052-5/97
Beltinci, dne 22. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.
      Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 1997


-------------------------------------------------------------------------------
Zap. št.  Naziv proračunske postavke
-------------------------------------------------------------------------------

1      Prihodki za zagotovljeno porabo           356.895.440,69

1.1.    Prenešeni prihodki                  143.049.440,69

1.1.1.   Prenos presežkov prihodkov iz prejšnjih obdobij    18.263.440,69

1.1.2.   Sredstva finančne izravnave             124.786.000,00

1.2.    Prihodki med republiko in občino           211.531.000,00

1.2.1.   Dohodnina 30%                    211.531.000,00

1.3.    Prihodki, ki pripadajo občini              914.000,00

1.3.1.   Davek na promet nepremičnin, ZO             914.000,00

1.4.    Prihodki od davkov na premoženje            1.401.000,00

1.4.1.   Davek na dediščine in darila               586.000,00

1.4.2.   Davek od iger na srečo                  815.000,00

2      Prihodki za druge namene               42.337.000,00

2.1.    Prihodki od taks, povračil, denarne kazni       31.607.000,00

2.1.1.   Krajevna, prenočitvena taksa               34.000,00

2.1.2.   Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest          63.000,00

2.1.3.   Odškodnina za degrad. in uzorp.              10.000,00

2.1.4.   Stanovanjska sredstva                 16.000.000,00

2.1.5.   Odškodnina-Nemščak                   7.300.000,00

2.1.6.   Kupnine od prodanih zemljišč              8.200.000,00

2.2.    Prihodki od lastne dejavnosti             10.730.000,00

2.2.1.   Obresti od depozitov                  3.500.000,00

2.2.2.   Nadomestila za spremembo namembnosti zemljišča     1.600.000,00

2.2.3.   Prihodki po delitveni bilanci              130.000,00

2.2.4.   Drugi prihodki                     5.500.000,00

3      Prihodki iz naslova sofinanciranj           43.300.000,00

3.1.    Min. za obrambo - sredstva za požarno varnost     1.100.000,00

3.2.    Sofinanciranje investicij v predšol. varstvu      3.700.000,00

3.3.    Republiška sredstva za izgradnjo vodovoda       17.500.000,00

3.4.    Druga sofinanciranja                  6.000.000,00

3.4.1.   Min. za kulturo - mlin                 3.000.000,00

3.4.2.   Min. za šol. - sof. prevozov do 4 km          3.000.000,00

3.5.    Sofinanc. programov KS iz prihodkov KS        15.000.000,00

-------------------------------------------------------------------------------
      Skupaj prihodki                   442.532.440,69
-------------------------------------------------------------------------------


      Odhodki

A)     Tekoča poraba                    307.847.963,69

1      Delo občinskih organov                50.300.000,00

1.1.    Plače uprave in funkcionarjev             19.300.000,00

1.2.    Drugi osebni prejemki uprave              2.600.000,00

1.3.    Prispevki delodajalca                 3.200.000,00

1.4.    Materialni stroški uprave               9.000.000,00

1.5.    Amortizacija osnovnih sredstev - uprava        2.000.000,00

1.6.    Odhodki za civilno zaščito in reševanje        1.900.000,00

1.7.    Drugi odhodki za delo občinskih organov        12.300.000,00

2 

2.1.    Plače v družbenih dejavnostih             59.608.792,00

2.2.    Materialni stroški družbenih dejavnosti        12.425.837,00

2.3.    Amortizacija v družbenih dejavnostih         13.650.000,00

3      Socialni transferji                  25.260.000,00

3.1.    Domska oskrba                     11.550.000,00

3.2.    Sofinanciranje javnih del               4.000.000,00

3.3.    Zdravstveno zavarovanje občanov            6.460.000,00

3.4.    Stroški mrliških ogledov                 400.000,00

3.5.    Transferji v socialnem skrbstvu            2.850.000,00

4      Dotacije v družbenih dejavnostih           23.300.000,00

4.1.    Občinski delež za obnovo kulturnih spomenikov     6.900.000,00

4.2.    Dotacija pokrajinski in študijski knjižnici, plačila  2.000.000,00

4.3.    Dotacije kulturnim društvom, plačila         2.400.000,00

4.4. Dotacije humanitarnim društvom in organizacijam,
      plačila                        1.400.000,00

4.5.    Dotacije športnim društvom               9.500.000,00

4.6.    Sredstva za kategorizirane športnike          1.100.000,00

5      Plačila storitev v družbenih dejavnostih       20.370.000,00

5.1.    Plačila na področju otroškega varstva         4.900.000,00

5.2.    Plačila storitev na področju vzgoje in izobraževanja 15.470.000,00

6      Subvencije, intervencije, plačila           87.870.193,90

6.1.    Plačila na področju komunalne dejavnosti, stanovanja  8.500.000,00

6.2.    Sofinanciranje programov KS              30.000.000,00

6.3.    Sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave   5.500.000,00

6.4.    Tekoče vzdrževanje cest na območju občine       9.000.000,00

6.5.    Subvencije na področju kmetijstva           12.000.000,00

6.6.    Sredstva za požarno varnost              7.100.000,00

6.7.    Sred. za razvoj gosp. dejavnosti-razvojni sklad    14.670.193,90

6.8.    Sredstva za turizem (kraj., prenoč. taksa)       1.100.000,00

7      Drugi odhodki občinskega proračuna          15.062.960,79

7.1.    Sredstva za ks - funkcionalna dejavnost        4.500.000,00

7.2.    Financiranje drugih javnih potreb           8.794.009,69

7.3.    Financiranje strank                  1.768.915,10

B)     Investicijski odhodki proračuna           129.900.000,00

1      Investicije v komunalne dejavnosti          58.500.000,00

1.1.    Vodovod                        48.500.000,00

1.2.    Kanalizacija                     10.000.000,00

3      Investicije v družbenih dejavnostih          28.000.000,00

3.1.    Predšolsko varstvo                  25.000.000,00

3.2.    Investicije v zdravstvu                 500.000,00

3.3.    Investicije na področju sociale            2.500.000,00

4      Investicije v občinskih organih            3.400.000,00

4.1.    Nabava osnovnih sredstev-uprava            3.400.000,00

5      Stanovanjska sredstva                 40.000.000,00

C)     Finančni tokovi in sredstva rezerv           4.784.477,00

1.1.    Sredstva rezerv.- stalna                1.784.477,00

1.2.    Druge javne obv. - tekoča rezerva           3.000.000,00

-------------------------------------------------------------------------------
      Skupaj odhodki                    442.532.440,69
-------------------------------------------------------------------------------
      Poslovni izid                         0,00
-------------------------------------------------------------------------------


 AAA Zlata odličnost