Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2328. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, stran 3856.

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in na podlagi 12. in 104. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96, 1/97) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 16. junija 1997 sprejel
O D L O K
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik za priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji).
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti Občine Žalec in v upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Za priključitev na javno kanalizacijo se investitorjem oziroma prosilcem zaračuna obvezni prispevek v višini:
1.  – za eno gospodinjstvo do povprečne
    porabe pitne vode 16m3/mesec         108.000 SIT
   – za vikend, klet, zidanico do povprečne
    porabe pitne vode 16m3/mesec         108.000 SIT
   – za samostojne garaže do povprečne
    porabe pitne vode 3m3/mesec          72.000 SIT

2.  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
    do povprečne porabe vode 3m3/mesec              108.000 SIT
   – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
    do povprečne porabe vode 6m3/mesec              144.000 SIT
   – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
    do povprečne porabe vode 9m3/mesec              180.000 SIT
   – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
    do povprečne porabe vode 12m3/mesec             216.000 SIT
   – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in gostinstvo
    s porabo vode nad 12m3/mesec                216.000 SIT +
    za vsak m3 vode nad 12m3/mesec                 6.000 SIT
4. člen
Prispevek je investitor – prosilec dolžan plačati glede na namembnost objekta in kapaciteto priključka. Če investitor – uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka, plača le razliko prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter izdajo novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljalca javne kanalizacije na osnovi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne kanalizacije,
– namena uporabe kanalizacije.
6. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravljalec omrežja na osnovi plačanega prispevka.
7. člen
Investitor – uporabnik, ki se naknadno priključuje na javno kanalizacijsko omrežje, ki so ga v določenem deležu sofinancirali občani ali krajevna skupnost, mora od bivšega investitorja predložiti ustrezno soglasje.
8. člen
Upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja enkrat letno uskladi podatke glede povečanja porabe pitne vode nad s soglasjem določeno porabo. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode na mesec v enem letu, si mora pridobiti novo soglasje za povečan izpust v javno kanalizacijo in doplačati prispevek v skladu s 3. členom 2. točke tega odloka. Dopustna toleranca je 0,9 m3 pitne vode na mesec povprečno za eno leto.
9. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz 8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z upravljalcem javne kanalizacije v tem času ne dogovori o načinu poravnave, upravljalec javne kanalizacije sproži tožbo zoper uporabnika.
10. člen
V primeru odklopa z javnega kanalizacijskega in javnega vodovodnega sistema je plačan prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Občini Žalec glede na tehnične pogoje in presojo upravljalca javne kanalizacije. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od upravljalca javne kanalizacije pridobiti za ta prenos soglasje.
11. člen
Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta prenos mora biti izvršen pisno pri upravljalcu javne kanalizacije. Če dosedanji lastnik soglasja prenese prispevek na dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s 3. členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost prispevka glede na odobreno porabo.
12. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.
13. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni prispevek za 12 m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si mora pri upravljalcu javnega kanalizacijskega sistema pred priključitvijo na javni kanalizacijski sistem pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
14. člen
Investitorji plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja za priključitev na javno kanalizacijo pred izdajo gradbenega dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na javno kanalizacijo plača investitor na žiro račun upravljalca kanalizacije.
15. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijo so prihodek proračuna Občine Žalec in se izključno uporabljajo za novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve kanalizacije in čistilne naprave s pripadajočimi objekti na območju Občine Žalec. Upravljalec javne kanalizacije je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijo mesečno odvajati v proračun Občine Žalec.
16. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat letno občinski svet na osnovi podatkov o rasti cen na drobno v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu RS.
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati sklep o višini obveznega prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/93).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355/0001/97
Žalec, dne 16. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost