Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2322. Pravilnik o oddaji parkirnih mest na javnih prometnih površinah v najem, stran 3844.

Na podlagi 86. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) in 6. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 2/97) je Občinski svet občine Škofja Loka na 22. seji dne 19. 6. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o oddaji parkirnih mest na javnih prometnih površinah v najem
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, način in postopek oddaje parkirnih mest na javnih prometnih površinah v najem.
Javne prometne površine, ki so lahko predmet oddaje v najem po tem pravilniku so površine, ki se uporabljajo za potrebe prometa in površine, ki se z nakupom, menjavo ali podobnim pravnim poslom pridobijo za javno uporabo in se uporabljajo za parkiranje motornih vozil. Parkirna mesta so standardna, označena ali neoznačena mesta na parkirni površini in so predvidena za parkiranje motornih vozil. V primeru, da parkirno mesto ni označeno, se predvideva, da eno parkirno mesto zavzema prostor s tlorisno površino 15 m2.
2. člen
Po določbah tega pravilnika se pri oddaji v najem ravna občina in tudi upravljalci, ki so na podlagi statutarnega sklepa ali odloka pridobili pravico upravljanja z javnimi prometnimi površinami.
V primeru ustanovitve koncesije za posamezne parkirne površine določbe tega pravilnika ne veljajo. Za posamezna parkirišča se v tem primeru razmerja predpišejo v koncesijskem aktu in podrobneje določijo s koncesijsko pogodbo.
Ta pravilnik se tudi ne uporablja za površine, ki so določene kot funkcionalno zemljišče stavbam in objektom in se uporabljajo kot parkirne ali sorodne površine ali so bile na podlagi zakona lastninjene ali vrnjene denacionalizacijskim upravičencem.
II. POGOJI
3. člen
Postopek za oddajo določenega števila parkirnih mest v najem se lahko prične na vlogo interesenta (fizične ali pravne osebe) ali na podlagi javnega razpisa.
Parkirna mesta na določenih javnih površinah se lahko oddajo v najem le, če so izpolnjeni pogoji, ki so določeni z zakonom, odlokom in tem pravilnikom kot so:
– parkirna površina se že uporablja za parkiranje določenih motornih vozil ali je v prostorskih izvedbenih aktih občine predvidena za parkiranje določenih motornih vozil,
– parkirna površina je urejena in opremljena za parkiranje motornih vozil,
– z oddajo v najem se ne sme preprečiti ali ovirati dostop uporabnikom javnih ali drugih površin, do objektov, naprav ali ostalih nepremičnin, ne glede na lastništvo,
– interesent ali ponudnik ima v neposredni bližini parkirne površine sedež gospodarske družbe, podružnico, prodajalno, lokal ali stalno prebivališče,
– frekventnost in potreba po parkirnih mestih uporabnikov javne površine na določenih področjih v naseljih (pred državnimi, upravnimi, občinskimi in drugimi javnimi zgradbami in zavodi).
III. POSTOPEK
4. člen
Vloge ali postopek javnega razpisa sprejema ali vodi občinski oddelek za javne službe in občinsko premoženje. Na oddelku se vodi tudi evidenca sklenjenih pogodb.
Po prejemu vloge se pridobi mnenje pristojne krajevne skupnosti in ugotovi možnost oddaje parkirnih mest v najem. Pri tem se morajo upoštevati vsa dejstva in razlogi, ki pogojujejo upravičenost nastanka najemnega razmerja in so določena ali opisana v odloku in v tem pravilniku. Če je najem parkirnih mest mogoč, se z vlagateljem prične postopek za sklenitev najemne pogodbe. V primeru, da najem parkirnih mest ni možen, se vlagatelja o tem obvesti z dopisom.
Vlagatelj v svoji vlogi ali prijavi na javni razpis obvezno priloži izjavo, da se strinja z minimalnimi pogoji, ki jih določa 5. člen tega pravilnika.
IV. POGODBA
5. člen
Najemna pogodba se sklene po splošnih pogojih za najemne pogodbe, ki jih predpisuje zakon o obligacijskih razmerjih in se obvezno sklene v pisni obliki. V pogodbi se določi lokacija parkirnih mest (na mapni kopiji ali opisno), višino najemnine, čas trajanja najema in posebna določila.
1. Najeta parkirna mesta se lahko oddajo v najem le za lastne potrebe najemnika ali potrebe njegovih poslovnih partnerjev ali strank. Najeta parkirna mesta se lahko uporabljajo le za namen parkiranja določenih motornih vozil in pod pogoji, ki jih stranki dogovorita v najemni pogodbi.
2. Najemnik najetih parkirnih mest ne sme oddati v podnajem ali za parkiranje motornih vozil pobirati parkirnine ali podobnih nadomestil.
3. Najeta parkirna mesta ne sme ograditi s trajnimi stabilnimi napravami ali jih fizično trajno zapreti, lahko pa najemnik najeta parkirna mesta označi s horizontalno in vertikalno cestnoprometno signalizacijo.
4. Stroške za označbo nosi najemnik. Stroške tekočega vzdrževanja najetih parkirnih mest v funkcionalnem stanju ter stroške čiščenja nosi najemnik, stroške investicijskega vzdrževanja pa se lahko upošteva pri določevanju višine najemnine.
5. Parkirna mesta se oddajo v najem le za določen čas, kar se dogovori z najemno pogodbo. Če nobena od pogodbenih strank najmanj 2 meseca pred potekom pogodbe pismeno ne odpove pogodbenega razmerja, se pogodba avtomatsko podaljša vsakokrat za 1 leto. Po prenehanju najemnega razmerja mora najemnik odstraniti vse oznake in vrniti parkirna mesta v stanju, kot jih je prevzel.
6. Pogodba se lahko pred potekom dogovorjenega časa najema odpove ali stranki od pogodbe odstopita. Odpovedni rok ne more biti krajši od enega meseca in ne daljši od šest mesecev. Najemodajalec lahko brez obveze povrnitve škode odstopi od pogodbe, če najemnik ravna v nasprotju z določbami odloka, tega pravilnika in določbami najemne pogodbe. Po preteku dogovorjenega roka najemnega razmerja se najemno razmerje ne obnovi ali podaljšuje avtomatično, tudi če najemnik najem samoiniciativno že plača. Odpoved ali odstop od pogodbe stranki med seboj dogovorita v najemni pogodbi.
7. Cena najema se določi za posamezno standardno parkirno mesto in se množi s številom označenih parkirnih mest ali s površino, ki pripada standardnemu parkirnemu mestu za osebno vozilo. Višino najemnine za posamezno parkirno mesto enkrat letno določi pristojni občinski organ in ne more biti nižja od 100 SIT/dan.
Določbe prvega odstavka tega člena se obligatorno vgradijo v najemno pogodbo. Te določbe so minimalni standardi in se uporabljajo pri oblikovanju medsebojnega razmerja. Odstopanje je možno le v smeri, ko se položaj najemodajalca (javne površine) ne poslabša.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta pravilnik se smiselno uporablja za oddajo javnih površin v najem tudi v primeru, ko se najeta površina ne bo uporabila izrecno za parkiranje motornih vozil in se za uporabo javnih površin ne plačuje taksa po odloku o komunalnih taksah v Občini Škofja Loka. Namen najema ter pogoji se določijo v najemni pogodbi.
7. člen
V primeru, ko na podlagi statutarnega sklepa ali odloka javne površine odda v najem upravljalec, mora pogodbo v roku osmih dni po podpisu obvezno predložiti občini v odobritev, kar se tudi navede v pogodbi. Upravljalec je dolžan 40% najemnine v osmih dneh po plačilu prenakazati na žiro račun Občine Škofja Loka. Ostali znesek, pridobljen iz naslova najemnin pa upravljalec namensko uporabi za urejanje in vzdrževanje javnih prometnih površin ter za razširitev sorodne infrastrukture na svojem območju.
Najemne in sorodne pogodbe, ki jih je upravljalec že sklenil, ostanejo v veljavi kolikor niso v nasprotju z določbami tega pravilnika. Te pogodbe se lahko odobrijo na podlagi revizije, ki jo določa 8. člen tega pravilnika.
Upravljalec javnih parkirišč, na katerih so lastniki vozil zgradili nadstreške nad parkirnim mestom in s tem stalno zasedajo parkirno mesto (7. člen odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Škofja Loka – Uradni list RS, št. 2/97), sklene z lastniki nadstreškov najemno pogodbo po določbah tega pravilnika. V primeru, da lastnik odkloni sklenitev najemne pogodbe za parkirno mesto, se uporaba javnega prostora obračuna na podlagi določb odloka o komunalnih taksah.
8. člen
V šestdesetih dneh po uveljavitvi tega pravilnika se pregledajo in revidirajo vse sklenjene pogodbe, ki urejajo predmet najema iz tega pravilnika in se po potrebi ter na podlagi odloka in tega pravilnika sklenejo nove.
9. člen
Za izvajanje določb tega pravilnika sta zadolžena občinska oddelka za javne službe in občinsko premoženje ter oddelek za občo upravo in proračun, nadzor na terenu in spoštovanje določb tega pravilnika in najemnih pogodb pa opravlja komunalni redar.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-40/96
Škofja Loka, dne 19. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost