Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2316. Odlok o proračunu Občine Radenci za leto 1997, stran 3837.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 39/96 in 26/97) in 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 30. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Radenci za leto 1997
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Radenci za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in sicer splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, ter posebni del, to je analitični pregled odhodkov po namenih z obrazložitvijo odhodkov.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Proračunski prihodki za leto 1997 znašajo 326,300.000 SIT in se razporedijo za:
tekoče obveznosti                229,582.400 SIT
investicijske obveznosti             94,756.600 SIT
rezerve                      1,961.000 SIT
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati ta sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna.
5. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače
– sredstva za druge osebne prejemke
– sredstva za prispevke delodajalca
– sredstva za materialne stroške
– sredstva za amortizacijo
– sredstva za druge odhodke.
Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegla za ta namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu predložiti predračune in finančne načrte za leto 1997 ter zaključne račune za leto 1996 v skladu z zakonodajo.
9. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
10. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1997, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v rezervo Občine Radenci.
11. člen
Sredstva rezerv se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev za namene iz 1. in 3. točke tega člena odloča občinski svet, za namene po 2. točki pa župan.
12. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine oziroma od njega pooblaščena oseba. Vodja proračuna kontrolira in odgovarja za formalno pravilnost nalogov in odredb. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe odgovarjajo vodje referatov, ki odrejajo izplačila iz proračuna za posamezna področja.
14. člen
Občinski svet lahko na predlog župana zmanjša znesek sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, financiranja pa ni mogoče zagotoviti.
15. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo:
1. sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo do 3% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila po 2. točki tega člena odloča župan.
O uporabi sredstev in najetju posojila iz 1. in 2. točke tega člena odloča župan, ki o ukrepih iz 1. in 2. točke tega člena obvesti občinski svet in po potrebi predlaga ustrezne ukrepe.
16. člen
Javno podjetje ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
17. člen
O dajanju poroštev določenih v 17. členu zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
18. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
19. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
20. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
21. člen
Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo uporabnikom za amortizacijo premičnin in nepremičnin.
22. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna upravlja župan. Prosta denarna sredstva morajo biti naložena tako, da so na razpolago, če se pokaže potreba. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se vplačujejo v proračun.
23. člen
Če nadzorni odbor pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima NO pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti župana.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 401-0002/97
Radencih, dne 2. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost