Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2333. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kredita najetega pri Evropski investicijski banki za transjugoslovanski železniški projekt II/A (ZPKTP), stran 3862.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kredita najetega pri Evropski investicijski banki za transjugoslovanski železniški projekt II/A (ZPKTP)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kredita najetega pri Evropski investicijski banki za transjugoslovanski železniški projekt II/A (ZPKTP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. julija 1997.
Št. 001-22-78/97
Ljubljana, dne 9. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ NASLOVA KREDITA NAJETEGA PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA TRANSJUGOSLOVANSKI ŽELEZNIŠKI PROJEKT II/A (ZPKTP)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SŽ) iz naslova kredita, ki je bil najet pri Evropski investicijski banki s pogodbo št. 1.4089 YU, dne 24. 7. 1989 za Transjugoslovanski železniški projekt II/A, v znesku 16 mio ECU za obnovo železniškega omrežja v Republiki Sloveniji, pod naslednjimi pogoji:
– obrestna mera je fiksna in znaša 8,20% letno;
– rok odplačila je 20 let z vključenim 4-letnim moratorijem za odplačilo glavnice, z začetkom odplačevanja 15. 9. 1994;
– provizija za odpoved dela kredita je 0,75% letno za odpovedan znesek črpanja in se obračuna za čas od dneva sklenitve kreditne pogodbe do dneva odpovedi tega zneska;
– provizija za odlog črpanja dela kredita je 1% letno in se obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva črpanja do dejanskega dneva črpanja;
– zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in dodatnih obresti v znesku 2,50% letno za zapadel in neodplačan znesek kredita in se obračunajo za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila zapadlega zneska kredita;
– stroški, povezani s črpanjem, odpovedjo in odplačilom kredita (razen obresti) se obračunavajo v ECU in so plačljivi v ECU ali katerikoli od valut držav članic Evropske gospodarske skupnosti.
Skladno s prejšnjim odstavkom bo Republika Slovenija v primeru, ko SŽ zaradi svoje plačilne nesposobnosti ne bodo poravnavale svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi, na poseben poziv Evropske investicijske banke, plačala te obveznosti namesto SŽ.
2. člen
Pogodbo o poroštvu v imenu in za račun Republike Slovenije podpiše z Evropsko investicijsko banko minister, pristojen za finance.
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo.
3. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije v primeru iz drugega odstavka 1. člena tega zakona, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen
Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto SŽ, pridobi pravico regresiranja izplačanih zneskov od kreditojemalca, skupaj z vsemi stroški, ki so v zvezi s tem nastali.
SŽ sklenejo z ministrstvom, pristojnim za finance, pogodbo o načinu zavarovanja poroštva Republike Slovenije v roku 30 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona. S pogodbo se uredijo viri za vračilo zneskov plačanih iz naslova poroštva, instrumenti zavarovanja in realizacije terjatev ter način urejanja odnosov v primeru statusnih sprememb SŽ.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/97-69/1
Ljubljana, dne 1. julija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost