Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2318. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, stran 3840.

Na podlagi VI. poglavja zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US) v skladu z zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in pete alinee 17. člena ter 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 2. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 58/95, v nadaljevanju: odlok) se 2. člen v celoti črta in se nadomesti z novim 2. členom, ki glasi:
»Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe in zaščite, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost in za objekte v uporabi Rdečega križa, Karitasa in drugih podobnih organizacij.
Objekti, ki imajo status kulturnega spomenika in sakralni objekti so oproščeni plačila nadomestila.
Do sprejetja novih zakonskih podlag o kmetijskih gospodarstvih, kmetijski objekti niso predmet tega odloka.
Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki prejemajo denarni dodatek – edini vir. Pri oprostitvi plačila se upoštevajo merila in pogoji iz zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popr., 42/94 – odl. US).
Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki so kupili novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačali stroške za urejanje stavbnega zemljišča. Oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo. Oprostitev traja pet let in se uvede na zahtevo občana.
Občina Sevnica lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost, itd.) skladno z zakonom o davkih občanov zavezance oprosti plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine.
O oprostitvi odloča na podlagi zahtevka zavezanca Občinski svet občine Sevnica na predlog župana. Vlogo zavezanec vloži pri oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica najkasneje do 31.januarja za tekoče leto.«
2. člen
Za 11. členom odloka se doda nov 11.a in 11.b člen, ki glasita:
11.a člen
“Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s kvadraturo stanovanjske ali poslovne površine oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
11.b člen
Prihodki iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč se izkazujejo v proračunu Občine Sevnica in se usmerjajo za dejavnosti na območjih, kjer je nadomestilo uvedeno.”
3. člen
V sedanjem drugem odstavku 12. člena odloka se naziv organa »Republiška uprava za javne prihodke, enota v Sevnici« nadomesti s pravilnim nazivom, ki glasi: »Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Brežice, izpostava Sevnica.«
4. člen
V tretjem odstavku 12. člena se črtajo besede », je stalna in« in besede », ali če se spremeni vrednost točke«. Na koncu se doda ločilo – pika. Potem se doda še stavek, ki glasi: »V tem primeru izda organ iz prejšnjega odstavka nadomestno odločbo.«
5. člen
V drugem odstavku 14. člena odloka se na koncu ločilo pika spremeni v vejico in se doda besedilo: »s tem, da se izda nadomestna odločba.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46200-0032/97
Sevnica, dne 2. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost