Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

2330. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Žalec, stran 3859.

Na podlagi 12. in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96 in 1/97) je občinski svet na 24. seji dne 12. junija 1997 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Žalec
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Priznanja se podeljujejo zaslužnim občanom, drugim osebam, organizacijam za njihove dosežke splošnega pomena.
Podeljujeta jih občinski svet in župan.
2. člen
Priznanja Občine Žalec so:
imenovanje za častnega občana Občine Žalec,
– grb Občine Žalec,
– plaketa Občine Žalec,
– značka Občine Žalec,
– priznanje “Inovator”,
– sprejetje pokroviteljstva prireditve.
Priznanja Občine Žalec za dosežke na področju kulture so Savinova odličja.
Savinova odličja so:
– Savinova plaketa z denarno nagrado,
– Savinova plaketa,
– Savinovo priznanje.
3. člen
Priznanje Občine Žalec se podeli posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju in društvu.
Priznanja se izročajo na slovesen način.
Savinova odličja se izročajo vsako leto na osrednji občinski proslavi v počastitev slovenskega kulturnega praznika.
4. člen
Pobudo za podelitev priznanja Občine Žalec lahko podajo fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
5. člen
Udeleženci postopka podeljevanja priznanja morajo upoštevati načela demokratičnosti in javnosti.
6. člen
Občinski svet imenuje častnega občana Občine Žalec, podeljuje grb Občine Žalec ter plaketo Občine Žalec in sprejema pokroviteljstvo prireditve.
Župan Občine Žalec podeljuje značko Občine Žalec ter priznanje “Inovator”.
Župan Občine Žalec podeljuje Savinova odličja: Savinovo plaketo z denarno nagrado, Savinovo plaketo in Savinovo priznanje.
7. člen
Dokončen predlog za imenovanja častnega občana, grba in plakete Občine Žalec ter sprejetje pokroviteljstva prireditve oblikuje komisija za mandatna vprašanja volitve imenovanja ter priznanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Dokončni predlog za značko Občine Žalec ter priznanje “Inovator” določi komisija, ki jo v ta namen imenuje župan.
Dokončni predlog za Savinova odličja: Savinovo plaketo z denarno nagrado, Savinovo plaketo in Savinovo priznanje določi posebna komisija, ki jo v ta namen imenuje župan.
Dokončni predlagatelj priznanja lahko sprejme poslovnik o svojem delu. S poslovnikom se določi način dela in druga vprašanja v zvezi s pripravo dokončnih predlogov.
8. člen
Sredstva za priznanja in nagrade se zagotovijo v proračunu občine.
9. člen
Strokovna in administrativna opravila v zvezi s podeljevanjem in izročanjem priznanj in nagrad ter vodenjem evidenc priznanj opravlja občinska uprava.
Strokovna in administrativna opravila ter vodenje evidenc v zvezi s podeljevanjem Savinovih odličij opravlja Zavod za kulturo.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH IN NAGRADAH
Imenovanje za častnega občana
10. člen
Za častnega občana Občine Žalec je lahko imenovana oseba, katere dela in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti odnosno, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju občine.
11. člen
Občinski svet imenuje častnega občana Občine Žalec in izda posebno listino.
Podelitev grba Občine Žalec
12. člen
Grb Občine Žalec podeljuje občinski svet za uspehe na področju gospodarstva, umetnosti, kulture, ekologije, družbenih dejavnosti, športa in vseh drugih področjih človekovega ustvarjanja.
13. člen
Grb Občine Žalec je po likovni izvedbi enak grbu občine v zmanjšanem merilu. Je kovinske zlate barve. Glavna stranica je dolga 78 mm.
14. člen
Dokončen predlog za podelitev grba Občine Žalec oblikuje komisija.
15. člen
Predloge za podelitev grba Občine Žalec oblikuje komisija praviloma na podlagi javnega razpisa. Razpis, ki ga da v objavo komisija vsebuje pogoje, ki jih naj upoštevajo pobudniki predlogov za priznanje ter datum do katerega komisija sprejema pobude za podelitev priznanj.
Poleg grba lahko občinski svet podeli tudi denarno nagrado v znesku, kot ga določi komisija.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu vsako leto največ pet grbov.
16. člen
Občinski svet izda ob podelitvi grba Občine Žalec listino, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je bil grb podeljen.
17. člen
Grb Občine Žalec se podeli posamezniku za večletne uspehe, življensko delo in izjemne enkratne dosežke ter organizaciji za večletne uspehe in izjemne dosežke, vendar ne več priznanj za isti dosežek
Podelitev plakete Občine Žalec
18. člen
Plaketo Občine Žalec podeljuje občinski svet za uspehe in dosežke s katerimi se povečuje ugled Občine Žalec na gospodarskem, kulturnem, športnem področju, za dosežke na drugih področjih.
Plaketo Občine Žalec lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom in delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Žalec.
19. člen
Plaketa Občine Žalec je pravokotne oblike dimenzij 78 x 110 mm. Je kovinske zlate barve. Relief predstavlja znak hmeljeve kobule in lista. V spodnjem delu je napis “Občina Žalec”.
20. člen
Dokončni predlog za podelitev plakete Občine Žalec oblikuje komisija.
21. člen
Predloge za podelitev plakete Občine Žalec oblikuje komisija praviloma na podlagi javnega razpisa. Razpis, ki ga da v objavo komisija vsebuje pogoje, ki jih naj upoštevajo pobudniki predlogov za priznanje ter datum do katerega komisija sprejema pobude za podelitev priznanj.
Komisija lahko občinskemu svetu vsako leto predlaga največ pet plaket Občine Žalec.
22. člen
Občinski svet izda ob podelitvi plakete Občine Žalec listino, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je bila plaketa Občine Žalec podeljena.
23. člen
Plaketa Občine Žalec se podeli posamezniku za večletne uspehe, življensko delo in izjemne dosežke ter organizaciji za večletne uspehe in izjemne dosežke, vendar ne več priznanj za isti dosežek.
Podelitev značke Občine Žalec
24. člen
Značko Občine Žalec podeljuje župan občine. Značka Občine Žalec se podeli posamezniku za posebne zasluge in izredne uspehe in rezultate dosežene na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti.
25. člen
Značka Občine Žalec je zlata, pravokotne pokončne oblike dimenzij 13 x 20 mm. Relief predstavlja znak hmeljeve kobule in lista. Pod črto je napis “Žalec”.
26. člen
Dokončni predlog za značko Občine Žalec določi komisija, ki jo v ta namen imenuje župan.
27. člen
Župan lahko letno podeli največ pet značk Občine Žalec.
28. člen
Ob podelitvi značke Občine Žalec izda župan listino, iz katere je razvidno za katere dosežke in uspehe je bila značka podeljena.
Podelitev nagrade “Inovator”
29. člen
Nagrado “Inovator”podeljuje župan občine. Nagrada “Inovator” se podeljuje posamezniku, skupini posameznikov za dosežke na področju inventivne dejavnosti.
30. člen
Dokončni predlog za priznanje “Inovator” določi komisija, ki jo v ta namen imenuje župan. Komisija določi tudi višino denarne nagrade za inovacijo.
31. člen
Župan lahko letno podeli največ pet priznanj “Inovator”.
32. člen
Ob podelitvi priznanja “Inovator” izda župan listino, iz katere je razvidno, za katero inovacijo je bilo priznanje “Inovator” podeljeno.
Sprejetje pokroviteljstva
33. člen
Pokroviteljstvo prireditve sprejme občinski svet, kolikor posamezne organizacije zaprosijo za prevzem pokroviteljstva.
Občinski svet lahko sprejme pokroviteljstvo prireditve ob visokih jubilejih, podjetij, skupnosti in društev ter ob pomembnih prireditvah, ki predstavljajo promocijo občine.
Savinova odličja
34. člen
Savinovo plaketo z denarno nagrado prejme posameznik ali skupina ustvarjalcev za vrhunske dosežke ali življensko delo, s katerim je bila občinska kultura uveljavljena v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru. Posamezniku se nagrada podeli praviloma le enkrat.
35. člen
Savinovo plaketo prejme posameznik ali skupina za pomembne dosežke v kulturi, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev občinske kulture.
36. člen
Savinovo priznanje prejme posameznik ali skupina za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v občini.
37. člen
Odličja se podeljujejo za zasluge na muzejskem, likovnem, literarnem, prevajalskem, knjižničnem, publicističnem, gledališkem in glasbenem področju, na področju varstva naravne in kulturne dediščine in drugih kulturnih področjih.
38. člen
Vsako leto se lahko podeli eno Savinovo plaketo z denarno nagrado in največ dve Savinovi plaketi in dve Savinovi priznanji.
39. člen
Pobudo za podelitev Savinovih odličij lahko podajo posamezniki in pravne osebe na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.
40. člen
O Savinovih odličjih in višini denarne nagrade odloča župan na predlog komisije.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Plakete Občine Žalec, ki so bile podeljene do 12. junija 1979 ustrezajo grbu Občine Žalec. Grbi vseh stopenj podeljeni do 31. 12. 1989 ustrezajo grbu Občine Žalec.
42. člen
Značke Občine Žalec vseh stopenj podeljene do 31. 12. 1989 ustrezajo znački Občine Žalec.
43. člen
Doslej podeljene značke Občine Žalec vseh stopenj, ki jih je podelil svet za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ustrezajo znački Občine Žalec.
44. člen
Doslej podeljeni znaki Občine Žalec vseh stopenj, ki jih je podelil svet za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ustrezajo znački Občine Žalec.
45. člen
Z dnem uveljavitve odloka preneha veljati odlok o podeljevanju priznanj Občine Žalec (Uradni list RS, št. 15/90) in sklep o podeljevanju Savinovih odličij za dosežke na področju kulture (Uradni list RS, št. 1/94).
46. člen
Odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 90100/002796
Žalec, dne 12. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost