Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1997 z dne 11. 7. 1997

Kazalo

49. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kube o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov, stran 694.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KUBE O UKINITVI VIZUMOV ZA IMETNIKE DIPLOMATSKIH IN SLUŽBENIH POTNIH LISTOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kube o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov, podpisan v Ljubljani 8. oktobra 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in španskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kube o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Kube (v nadaljnjem besedilu pogodbenici) sta se
v želji po razvijanju sodelovanja in nadaljnji krepitvi odnosov med obema državama
sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Državljani držav pogodbenic, ki so imetniki veljavnih diplomatskih ali službenih potnih listov, lahko vstopijo v državo druge pogodbenice in tam bivajo za obdobje, ki ni daljše od treh mesecev, ne da bi potrebovali vizum.
2. člen
Državljani držav pogodbenic, ki so imetniki diplomatskih ali službenih potnih listov in so člani diplomatske misije ali konzularnega predstavništva oziroma mednarodne organizacije ter so akreditirani v državi druge pogodbenice, lahko vstopijo in bivajo v državi druge pogodbenice brez vizuma.
Ista določila veljajo tudi za družinske člane oseb, ki so imenovane v prejšnjem odstavku, če so imetniki veljavnih diplomatskih ali službenih potnih listov.
3. člen
Osebe iz 1. in 2. člena morajo vstopiti na ozemlje države druge pogodbenice na vsakem mejnem prehodu, ki je odprt za mednarodni promet, če izpolnjujejo potrebne formalnosti v skladu z veljavnimi zakonskimi določili in predpisi zadevne države.
4. člen
Pogodbenici si po diplomatski poti izmenjata vzorce novih ali spremenjenih diplomatskih ali službenih potnih listov, vključno s podatki o njihovi uporabi, vsaj 30 dni preden začnejo veljati.
5. člen
Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko odpove s trimesečnim odpovednim rokom. O tem bo obvestila drugo pogodbenico po diplomatski poti.
6. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko pogodbenici pisno obvestita druga drugo po diplomatski poti, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji, ki so potrebni za uveljavitev sporazuma v vsaki državi pogodbenici.
Sestavljeno v Ljubljani dne 8. oktobra 1996 v dveh izvirnikih v slovenskem in španskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Borut Mahnič l. r.
Za Vlado
Republike Kube
Aurora Gramatges Lopez l. r.
A C U E R D O
entre el Gobierno de la República de Cuba y el Gobierno de la República de Eslovenia sobre exención de visado para portadores de pasaportes diplomático y de servicio
El Gobierno de la República de Cuba y el Gobierno de la República de Eslovenia (en lo adelante: las Partes Contratantes)
deseosos de desarrollar la cooperación y continuar fortaleciendo las relaciones entre los dos países,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Los ciudadanos de los Estados de las Partes Contratantes que sean portadores de pasaporte diplomático o de servicio válido podrán entrar al Estado de la otra Parte Contratante y permanecer allí por un período no superior a los tres meses sin necesidad de visa.
Artículo 2
Los ciudadanos de los Estados de las Partes Contratantes que sean portadores de pasaporte diplomático o de servicio válido y sean miembros de la misión diplomática, consulado o de un organismo internacional acreditado en el Estado de la otra Parte Contratante podrán entrar y permanecer en el Estado de la otra Parte Contratante sin requerir visa.
Las mismas disposiciones se aplicarán a los familiares de las personas referidas en el Párrafo anterior siempre y cuando sean portadores de pasaportes diplomático o de servicio válidos.
Artículo 3
Las personas referidas en los Artículos 1 y 2 serán autorizadas a entrar en el territorio del Estado de la otra Parte Contratante a través de cualquier punto fronterizo abierto para el tránsito internacional siempre y cuando cumplan con las disposiciones y regulaciones vigentes en ese país.
Artículo 4
Las Partes Contratantes se intercambiarán, por la vía diplomática, muestras de pasaportes diplomáticos o de servicio nuevos o modificados, así como información acerca de su aplicabilidad, al menos con 30 días de anticipación a su puesta en vigor.
Artículo 5
El presente Acuerdo estará en vigor por tiempo illimitado, al menos que cualquiera de las Partes Contratantes decida suspenderlo previa comunicación con tres meses de antelación. Dicha notificación se transmitirá a la otra Parte Contratante por vía diplomática.
Artículo 6
El presente Acuerdo entrará en vigor el día en que las Partes Contratantes se hayan notificado mutuamente por escrito, por la vía diplomática, que se han cumplido los requisitos legales necesarios para poner en vigor el Acuerdo en sus respectivos países.
Dado en Ljubljana el 8 de octubre de 1996 en dos originales, en los idiomas español y esloveno, siendo ambos textos igualmente válidos.
Por el Gobierno de Por el Gobierno de
la República de Cuba la República de Eslovenia
Aurora Gramatges Lopez fdo. Borut Mahnič fdo.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 270-03/97-1 (T1)
Ljubljana, dne 19. junija 1997
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost